Skip to content

CARA (ish "Guci")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 09:52:31
JSON

NIPT: K07729920F
Administrator: Naim Cara
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit privat dhe publik; Gërmime dheu; Prodhime materiale inerte -gurë; Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme; ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore. Rikonstruksione; ndërtim banesa me skela mbi 8 kate; ndërtim rruge; Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore; Punime Hekurudhore; ndërtim Ura dhe Vepra arti deri dhe mbi 10 m; ndërtim ujësjellësish kanalizime, kanale e impiante vaditje; Pastrim i sipërfaqeve urbane, etj. import - eksport, me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm të konsumit të gjere, material elektrike, artikuj ushqimore industriale, karburante, etj. Import -eksport me shumicë e pakicë të lëndëve të para, materialeve të ndërtimit, mobilieri, pajisjeve, makineri, kancelari si dhe pjesëve të këmbimit për to; Krijimi i agjencive të spedicionit, komisionarëve, ndërmjetësimi, etj. Si dhe çdo veprimtari tjetër të nevojshme dhe të dobishme për realizimin e qëllimeve sipas objektit të veprimtarisë së shoqërisë.Punime gërmimi në tokë Ndërtime civile dhe industrial Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportual Punime nëntoksore, ura e vepra arti Diga dhe tunele hidroteknike Ujesjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje Ndërtime detare dhe punime thellimi në uje Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime Ndërtimi i impiantevë për prodhimin e energjisë elektrike .Ndërtime për N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit Punime për prishjen e ndërtimeve Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertueses. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut Sinjalistika rrugore jo ndriçuese Barrierra dhe mbrojtje rrugore Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri Punime strukturorë special Shtresa dhe mbistruktura special .Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brëndshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.Pastrimi i ujrave detarë, liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmës për infrastructure. Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime për ujë...Mirembajtje rutine me performance dhe punime dimerore ne rruge. Ndertim dhe mirembajtje te impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve linja TN e te mesem dhe shperndarje te energjise si dhe import export, tregtim i pajisjeve primare dhe sekondare te tyre. Tregtim, instalim, mirembajtje i matesave te energjise dhe ujit.. . Punime montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Punime sherbimi topogjeodezike. Ndertime civile industriale me konstruksion metalik, druri, xhami etj. Ndertime tunelesh, diga, shpime etj. Ndertime dhe rikonstruksione , hidrocentrale, nenstacione, linjat e transmetimit te energjise elektrike te TL,TM dhe TU. Te gjitha punimet speciale te instalacionit ne funksion te ndertimeve civile e industriale. Sherbime pastrimi te zonave urbane, rurale dhe te ambienteve te brendshme te objekteve. Grumbullim, transportim te mbetje urbane dhe inerte ne vend depozitime dhe trajtimi i tyre. Punime mjedisore, gjelberimi dhe dekor. Sherbime dezinfektim, deratizim, dizinsektim. Tregtim me shumice e pakice i materialeve te ndertimit te te gjitha llojeve ne funksion te ndertimit e rikonstruksionit te objekteve civile industriale dye transportimi i tyre. Import export e tregtim I makinerive te renda dhe automjeteve, i pjeseve te tyre te kembimit. Mobileri, mobilim zyrash. mobilim hotelesh dhe objekte te ndryshme. Import - Eksport, me shumice dhe pakice karburante, vaj dhe graso per paisje e mjete ajrore, detare dhe tokesore dhe mirembajtje me pjese kembimi per automjete, pajisje e makineri ajrore, detare dhe tokesore. Punime per kerkime Arkeologjike. Vleresim pasurie te patundshme, vleresim dhe hartim raportesh perkatese. Hartim te raportit auditues ekonomiko financiar. Hartim i raportit te Vleresimit te ndikimit ne mjedit (VNM), per grumbullimin dhe transportim te mbetjeve te llojeve te ndryshme, per mbrojtjen nga zjarri, per “ Magazinim dhe/ose trajtim i mbetjeve te tjera te ujerave te zeza urbane”, per ” Shpues profesionist per uje”. Auditim energjie, hartim i raporteve dhe gjenerim i certifikates se klases se konsumit te energjise etj. Hartim te projekt-raporteve te mbrojtjes kundra zjarrit, ekspertize te mbrojtjes kundra zjarrit MKZ emergjencave dhe te sigurimit Teknik ne mbrojtjen ne pune etj. Vleresim te riskut, hartim raportesh per vleresimin n daj riskut etj.
Emërtime të tjera Tregtare: CARA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/05/1998
Rrethi: Mat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 59 013 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Rimorkio me targe ADR 382
2) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamion Skania me targe AA 937 TP
3) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Eskavator tip Fiat me targe ADMT 14
4) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamionçine Benz me targe AA 936 TP
5) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamion Benz me targe AA 940 TP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 07.07.2021, sipas shkreses Nr.778/5Prot., për Vendosjen e Mases se Sigurimit te detyrimit tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior, Shkoder, u kerkua vendosja e barres siguruese mbi titujt e pronesise ne menyre qe te mos kryhen veprime tjetersimi ndaj ketyre titujve per tatimpaguesin “CARA” pajisur me NUIS (NIPT)- K07729920F.

II. Me date 12/04/2023, me ane te Urdhrit nr. 343/6- 0152-23Prot, datë 05.04.2023, protokolluar nga QKB me Nr.8031 Prot datë 06.04.2023, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat “ Kodra Bailif Service” SHPK u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Shoqëria “CARA” SHPK me NIPT K07729920F si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjn e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

III. Me date 05/05/2023, me ane te Urdhërit Nr. 343/11 0152-23 Prot., datë 18.04.2023, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service”sh.p.k., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/ aksionet, e debitorit shoqëria “CARA” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K07729920F, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Mat, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10 8.

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Toke are, afer ish pularise, Zone Kadastrale 3712, Nr. Pasurie 42/71, 42/77.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 14.02.2007
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit 29.06.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per vleresimin e zmadhimit te kapitalit 01.09.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.10.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 176 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 106 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 089 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 311 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 736 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 330 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 209 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 661 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 430 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 089 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:182 717 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:106 289 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:88 372 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:92 961 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 824 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:90 838 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 093 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 201 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 100 031 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 100 147 084,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja