Skip to content

NDERTIMI shpk
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 10:49:01
JSON

NIPT: K11325002C
Administrator: Luan Bali
Objekti i Veprimtarisë: Projektim-zbatim-ndertim te objekteve civile, industriale, bujqesore, blektorale, ushtarake,turistike,kulturore,prodhime te ndryshme betoni armaratura te ndryshme, punime restaurimi, rruge kanalizime, hidro sanitare, ujesjellesa, objekte social kulturore ,objekte te tjera, si shkollla etj. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te te gjithe llojeve te mallrave industriale, bujqesore, blektorale, ushqimore, materialeve te ndertimit te perfunduara dhe te pa perfunduara, objekteve te ndertimit ,materialeve hidro sanitare, transport per vete dhe per te tretet. Projektim – Zbatim. Punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro,pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazesjellesa, vajesjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime speciale ndertimi , Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirmbajtje e tyre, impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture te natyres teknike ndertuese, impiante te sinjalistikes ndriçuse te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese ,barriera dhe mbrojtje rrugore, ndertime parafabrikat dhe beton arme, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor, ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimi i tij. Punime topogjeodezike, shpime gjeologo- inxhinierike, puse e shpime per uje. Grumbullim, transport dhe menaxhim dherash, mbetje inertesh dhe shtuf. Punime ndertimore, sinjalistike etj, per njerezit me aftesi te kufizuar, te verber, shikim te ulet etj. Sistemet kundra zhurmes per infrastrukture.
Emërtime të tjera Tregtare: NDERTIMI shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/05/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Automjeti me Targë AA 685 TB

2. Tirane, Automjet me targe TR 8597 L

3. Tirane, Minieskavator KUBOTA

4. Tirane, Freze makineri per skarifikim asfalti

5. Tirane, Eskavatori me zinxhir gome Yanmar Vio 75

6. Tirane, Çekiç PNEUMATIK HAMMER HP 300S

7. Tirane, Makineri për vijëzimin e rrugëve

8. Tirane, Kamion Tip MERCEDES BENZ me Targë AA 241 RL

9. Tirane, Autobetoniere Kantieri FIORI DB 250 S

10. Tirane, Ekskavator me Zinxhirë KOMATSU PC 160-7

11. Tirane, Fadromë JCB me Targë ABMT 89

12. Tirane, Rrul Vibrues DYNAPAK

13. Tirane, Kompresor Ajri

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Gjergj Legisi Nr.7, Apartamenti Nr.2, Kodi 1025, Laprake, Tirane

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Sharrë, Njësia Administrative Vaqarr, Lagjja Sharrë, Tokë Arë në Zonën Kadastrale Nr.3321, Nr.Pasurie 168/2, Volumi 17, Faqe 146

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate shitje kuotash 14.09.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 23 739 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 015 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -6 495 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 299 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 786 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 960 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 725 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 370 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -3 891 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 585 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 342 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:234 448 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:158 569 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:10 856 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 912 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 072 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:75 057 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 000 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:49 891 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 114 546,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 42 245 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 30 908 286,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani