Skip to content

V O R T E K Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 10:35:11
JSON

NIPT: K11708004O
Administrator: Dasha Frashëri
Objekti i Veprimtarisë: "Gërmime dheu, prodhime materialesh inerte, prodhime elemente beton e betonarme, prodhime materiale me baze bitumi-sintetik; Ndërtime civile, industriale, rrugë të të gjitha kategorive, ura dhe vepra arti, porte, bankina, kanale e impiante vaditjeje, impiante të trajtimit të ujit, gazsjellës, naftësjellës, vajsjellës, diga, ujësjellës e kanalizime; Punime nëntokësore e përforcim themeli, punime hekurudhore, punime mbrojtje të sistemit hidraulik, punime bojatisje, punime në shërbesa funerale, punime karpentierie, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë; Pastrim i sipërfaqes urbane, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujërat, instalimi i impianteve higjienike dhe mirëmbajtja e tyre; kërkim, zbulim dhe shfrytëzim të mineraleve të grupit 1, 2, 3, 4, nepërmjet përdorimit të lendeve plasëse; Studim dhe projektim në ndërtim. Aktivitet në fushën e Hotelerisë, Turizmit, Bar restoranteve, kryerjen e operacioneve me pasuri të paluajtshme. Ndërtim, financim, vënie në punë, prodhim, furnizim, shpërndarje, transmetim dhe tregtim të energjisë elektrike".
Emërtime të tjera Tregtare: V O R T E K; METROPOL BUSINESS CENTER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/03/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 66 000 000,00
Numri i pjesëve: 66 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HEC - i DRAGOSTUNJE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28.10.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92230003T, me adrese Tirane, Rruga e "Elbasanit", Vila nr.71, me administrator Imer Memetaj. V O R T E K zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.07.2023)

II. HEC - i DUNICE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/07/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91915024I, me adrese Tirane, Rruga Sami Frasheri, Qendra "Metropol", Pallati Vortek, Perballe Drejtorise se Policise, me administrator Dasha Frashëri. V O R T E K zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.07.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Çështje Ligjore: I. Projekti BERYL RESORT

Sipas Vendimit NR. 7 / 6 , DATË 15 / 12 / 2020, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për perfitim te statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedure e Asistuar” per projektin e investimit “Beryl Resort”, me subjekte aplikues “Vortek" sh.p.k NUIS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”.

a) Projekti konsiston në ndërtimin e një Hoteli me 4 Yje plus dhe njësive akomoduese vila e apartamente, së bashku me disa ambjente shërbimi si bare dhe restorante, SPA, akademi sportive kanotazhi, mjedise sportive, çlodhëse dhe rekreacioni në një sipërfaqe prej afërsisht 10.000 m2 në Fshatin Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë.

b) Vlera e investimit për këtë projekt parashikohet të jetë 15.519.970 (pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) Euro dhe numri i të punësuarve parashikohet të jetë 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) persona.

II. Sipas Vendimit NR. 1/16 DATË 15 / 07 /2021, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Beryl Resort”, me subjekte investues “Vortek" sh.p.k NIUS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”, Fshati Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë në procedurën e asistuar dhe mbështetjen që ofron ky status

a) Dy prej pasurive, pasuria nr. 1/535 dhe pasuria nr. 1/536 në ZK nr. 3101, Bashkia Kavajë, të cilat preken nga ky projekt janë pjesë e fondit pyjor, në pronësi Republika 2 e Shqipërisë, nën administrim të Bashkisë Kavajë, aktualisht objekt i dy kontratash qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk, respektivisht: "Kontratë qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk ref ark 0000521 0 dhe "Kontratë qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk ref ark 00005210. Ndërkohë pjesa tjetër e sipërfaqes, pra sipërfaqe prej 38,803 m2, figuron sërish pjesë e fondit pyjor, në pronësi Republika e Shqipërisë.

b) Sipërfaqja ku synohet të shtrihet projekti është e llojit “pyll” dhe këto pasuri duhet t’i nënshtrohen procedurës së heqjes nga “fondi pyjor” dhe/ose ndryshimit të kategorisë së përdorimit. Miratimi i këtij projekti kërkon ndryshime përkatëse të parametrave të zhvillimit të zonës, kompetencë e KKT dhe, në këtë këndvështrim, projekti nuk është ende i maturuar.

III. Sipas Vendimit Nr. 7/21 , Datë 01 / 08 /2023, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Ndërtim kompleksi turistik në zonën bregdetare Golem”, me subjekte investues “Vortek" sh.p.k NIUS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”, Fshati Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë në procedurën e asistuar dhe mbështetjen që ofron ky status.

-Mospranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Ndërtim kompleksi turistik në zonën bregdetare Golem” në procedurën e asistuar është bërë pasi projekti prek destinacione prone të kufizuara në Planin e Përgjithshëm Vendor dhe pjesërisht tipologjia e strukturave të propozuara nuk përputhet me parashikimet e legjislacionit të turizmit.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Pallati Vortek, Kati 2, Perballe Drejtorise se Policise

Adresa:
Durres Thumane Borizane Guri i Lekes, Borizane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.07.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash date 02.08.2012
Kontrate shitje kuotash date 25.03.2008
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 29.06.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 21.09.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 03.11.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 09.09.2014
VENDIM NR. 7 / 6 , DATË 15 / 12 / 2020 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K
VENDIM NR. 1/16 DATË 15 / 07 /2021 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
VENDIM NR. 7/21 , DATË 01 / 08 /2023 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “NDËRTIM KOMPLEKSI TURISTIK NË ZONËN BREGDETARE GOLEM-BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K NUIS/NIPT K11708004O DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K NUIS/NIPT K01621002N”
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 389 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 301 342,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 939 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 999 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 781 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 023 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 210 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 000 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 029 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 151 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 579 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:22 961 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:46 470 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 124 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:33 072 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 216 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:30 898 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 413 657,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 384 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 050 952,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 343 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 240 680,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani