Skip to content

VODAFONE ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-12 11:03:00
JSON

NIPT: K11715005L
Administrator: Balass Revesz
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte sigurimi i sherbimeve ne fushen e komunikimeve elektronike dhe ofrimi i sherbimeve te medias audio dhe/ose audiovizuale. Objekti i Shoqerise perfshin 45 gjithashtu: a. Themelimin dhe funksionimin e sistemeve radio telefonike celulare te levizshme GSM dhe fikse te teknologjive te ndryshme dhe kerkimi, projekti, vendosja dhe funksionimi i sistemeve te komunikimeve elektronike, perfshire rrjetet e internetit ("Sistemet"); b. Furnizimi i dhe/ose tregtimi me pajisje, materiale dhe te ngjashme, te perdorura ne lidhje me Sistemet; c. Vendosja dhe funksionimi i njesive qe mbeshtesin Sistemet; d. Sigurimi i sherbimeve te komunikimeve elektronike dhe atyre me vlere te shtuar me ane te Sistemeve; e. Prodhimi dhe shfrytezimi i softwereve te lidhura me dhe per funksionimin e komunikimeve elektronike; f. Sigurimi, tregtimi dhe shperndarja e celulareve, te tjerave dhe pajisjeve, kompjuterave dhe aksesoreve te tyre, pajisjeve te komunikimeve elektronike, rrjete te transmetimit zanor, te pamjes dhe te dhenave dhe produkte te komunikimit dhe aksesore te lidhur me sherbimet e komikimeve elektronike; g. Sigurimi, tregtimi dhe shperndarja e materialeve promocionale qe mbajne logon e Vodafone, ose logon e Vodafone se bashku me logon e secilit prej partnereve te tij zyrtare; h. Sigurimi i sherbimeve te medias audio dhe/ose audiovizuale. i. Sigurimi i sherbimeve te mbeshtetjes se biznesit nepermjet aktiviteteve call center ose te tjera, sherbime te burimeve njerezore, etj; j. Fumizimi, tregtimi, instalimi dhe integrimi i produkteve/sistemeve te teknologjise me te fundit perfshire por pa u kufizuar ne: platformat loT, pajisjet inteligjente, sistemet software, zgjidhjet digjitale etj.Ne cfaredo forme te lejuar nga ligji. Ne menyre qe te perftohen objektet e mesiperme, Shoqeria mund te; a. Marre pjese ne nje forum te cfaredo shoqerie ose biznesi apo tjeter, te brendshme apo te jashtme, me te njejtin objekt, identik ose te ngjashem te cfaredo lloji korporate. b. Bashkepunoje ne cfaredo menyre me cdo lloj personi fizik ose juridik; c. Vendose zyra te degeve ose agjenci kudo Brenda vendit (ne Shqiperi) ose jashte; d. Perfaqesoje objektin e lidhur te shoqerive te aktivitetit qofshin te brendshme ose te jashtme.
Emërtime të tjera Tregtare: VODAFONE ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/05/2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Holande
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 689 874 341,00
Numri i pjesëve: 437 400
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Vodafone Europe B.V. ", nje shoqeri private me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 28.12.1995, me numer ne Dhomen e Tregtise 27166573 me adrese zyrtare ne Rotterdam, Hollande dhe seli kryesore te biznesit ne (2902 LC) Capelle aan den IJssel, Hollande, Rivium Quadrant 173, me administratore Lemberdina Regina Maria, Erik de Rijk, Akke Neeltje Krol, John Connors dhe Sarah Clementine van der Loo (Sipas te dhenave te marra nga Drimble.nl, date 21.03.2022)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.08.2023, terhequr nga QKB date 07.10.2023, pronaret perfitues nuk jane identifikuar
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. VODAFONE M-PESA, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 18/03/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31527001N, me adrese ne Tirane, Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Autostrada Tirane-Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, me administrator Etleva Dhamo. Shoqeria eshte e c’regjistruar dhe zoterohej 100% nga Vodafone Albania (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

II. ApNet, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 03/03/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02710403U, me adrese ne Fier, Lagjja Kongresi Përmetit, Bulevardi "Jakov Xoxa", pallati nr. 5, kati nr. 1, Fier, me administrator Jonida Lakuriqi, Gentjan Taga, Artur Tomini. Vodafone Albania zoteron 100% te shoqerise. Aktualisht shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)

III. "ABCOM", nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 16.04.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K11308001B, me adrese ne Tirane, Kashar Autostrada ''Tiranë - Durrës'', Rr.''Pavarësia'', Nr.61, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me administrator Agar Perez Valer. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. Vodafone Albania zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.10.2023)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Maria Skagkou, Arlind Kokona, Balazs Revesz
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 19.12.2003, me vendim te Asamblese se Aksionereve, u miratua nenshkrimi i Marrveshjes se Huase nepermjet Vodafone Albania sh.a. dhe Korporates Financiare Nderkombetare (IFC) dhe Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (EBRD) per nje shume prej 85 000 000 Euro.

II. Me date 11.03.2016, me ane te urdhrit Nr. 453/7 0072-16 Prot, leshuar nga shoqeria "Kodra Bailiff Service" Shpk, protokolluar nga QKR me Nr. 2591 Prot. date 15.03.2016, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat e subjektit me NUIS (NIPT) K11715005L, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kutoave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 21.03.2016, me ane te Urdhërit Nr.453/10 Prot, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE" drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi aktivin e debitorit Vodafon Mezez me NIPT K11715005L.

IV. Me date 15.10.2020, u nenshkrua projekt marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerise ABCOM shpk nga shoqeria Vodafone Albania sha date 15.10.2020. ABCOM zoterohet 100% nga Vodafone. Aktivet dhe detyrimet tatimore te ABCOM do t’i transferohen Vodafone. Me mbylljen e bashkimit, te gjitha deget e ABCOM dhe deget e reja te blera ndermjet dates se kesaj marreveshje dhe dates se mbylljes, do te behen dege ne pronesi te plote te Vodafone.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Autostrada Tirane - Durres, Rruga Pavaresia, Nr.61, Kashar

Adresa:
• Durres, Tirana International Airport "Nene Tereza".
• Tirane, Rruga Nacionale "Tirane- Elbasan", Qendra Tregtare TEG, njesia A-058, niveli 0, Farke, Lunder,
• Tirane Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Egnatia, Tirana Industrial Park, Rruga e Rinasit
• Tirane Kashar MEZEZ Magazine, Mezez, Komuna Kashar • Tirane Rruga Ibrahim Rugova, Nr.42
• Tirane Magazina Vodafone- Autostrada Tirane-Durres Km 9
• Tirane Kashar Magazine- Autostrada TiraneDurres, Km 10, Zona Kadastrale 2106, Numri i pasurise 95/11
• Tirane AUTOSTRADA TR-DR - KM6- 4 KASHAR
• Tirane Rruga ''Reshit Çollaku'', Ndërtesa 6- Katëshe (mbrapa Ndërtesës Albtelekom sha), Kati I, Tiranë
• Tirane, Rr. "Reshit Collaku", Pallati "Aurora Construcsion", kati i 2-te, njesia Bashkiake nr. 10, Tirane

Faqja Web:
https://www.vodafone.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 07.10.2023
Dokumenta te ndryshme nder vite
Ekstrakt i Regjistrit Tregtar te Dhomes Hollandeze te Tregtise Rotterdam, Hollande.
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 26.06.2009
Vendimi i asambleses se ortakeve, date 06.07.2021
Marreveshja e bashkimit me perthithje date 15.10.2020
Te dhenat e ortakut Vodafone Europe BV ne sipas Drimble.nl, date 21.03.2022
Te dhenat e ortakut Vodafone Panafon International Holdings BV sipas Drimble.nl, date 21.03.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 10.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 351 047 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 311 278 921,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 854 760 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 710 439 663,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -792 174 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -173 522 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 587 061 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 841 272 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 564 107 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 771 663 589,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 901 597 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 714 048 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 10 733 762 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 12 708 547 088,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 501 532 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 8 587 262 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:16 241 391 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 704 501 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 267 855 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 286 639 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:15 154 558 605,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 202 320 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:15 767 091 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 989 705 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 348 550 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 169 066 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 815 221 492,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 19 846 008 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 22 877 036 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 24 918 632 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 22 874 104 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 21 126 646 647,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala