Skip to content

V E K O (Ish VEKO)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-23 12:20:44
JSON

NIPT: K12511628P
Administrator: Stavro Koça
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim dhe tregetim te artikujve te drurit. Tregeti e pergjithshme, import eksport.Shitje e blerje,dhenie apo marrje me qira te pasurive te paluajtshme dhe veprime te tjera me to,projektim,ndertim,riparim,restaurim dhe veprime te tjera ndertimore te pasurive te paluajtshme qe jane ne pronesi te kesaj shoqerie apo personave te trete.administrimi i ambjenteve dhe godinave publike e private,hapjen e agjensive imobilare ne R.Sh,dhe krijimin e mardhenieve kontraktuale me agjensi te tjera imobiljare. Shfrytezim te pyjeve, perpunim - shitje te materialeve drusore dhe produkteve te tjera drusore e jo drusore . Perpunim aktiv dhe pasiv te mallrave dhe magazinimit doganor.Transport per te trete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Transport per vete brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise. Eksport I mbetjeve, pellet. Studim, projektim, perpunim dhe montim te strukturave prej druri.Studimin. projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose 2 investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, te gjitha veprave te tjera madhore. Ndertimin dhe rehabilitimin e objekteve turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve prej druri dhe metal ike; si dhe cdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem. Studimin ,Projektimin dhe Ndertimin e impianteve te energjise se rinovueshme dhe Impianteve te tjera te Prodhimit te energjise. Implementimi dhe menaxhimi i projektit gjenerues te energjise elektrike, fotovoltaike ,eolike etj dhe veprave ndihmese per funkisionimin e tyre. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme. Kryerje e aktivitetit te import, eksport, tregtim dhe furnizim me shumice dhe pakice te energjise elektrike si brenda dhe jashte Shqiperise. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh transformuese per transmetimin e energjise elektrike. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit.
Emërtime të tjera Tregtare: V E K O
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.03.2002
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 215 675 521,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
LEJE PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR NËNTOKËSOR -
Rinovim leje per perdorim te burimit ujor,baseni Ishem-Erzen -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, VRISERA

Adresa:
1) Tirane, Kashar, Rruga Industriale, Autostrada Tirane-Durres km 1, magazina nr.l, godina VEKO, njesia administrative Kashar
2) Tirane, Kashar MEZEZ Rruga Industriale, Autostrada Tirane-Durres Km 1, Godina VEKO, Kati 2, Mezez-Fushe
3) Tirane, KASHAR, AUTOSTRADE Gjirokaster DROPULL I SIPERM VRISERA Rruga Vrisera, Godine VEKO 1- kateshe, 200 m larg nga autostrada Gjirokaster-Kakavije, Zona kadastrale 3806, Nr Pasurie 128/35

Faqja Web:
https://www.veko-al.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.02.2021
Statuti dhe akti i themelimit
Vendim i Gjykates se rrethit gjyqesor Gjirokaster, date 10.01.2011, per leshimin e deshmise se trashegimise ligjore
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 26.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 30.06.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 03.07.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 23.06.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 23.06.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 28.06.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 27.06.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 123 354 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 105 580 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 132 497 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 144 387 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 88 773 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 65 784 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 71 434 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 77 534 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:958 576 640,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:838 298 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:852 851 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:853 973 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:684 128 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 734 219 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 728 470 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 797 108 538,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala