Skip to content

BLINISHTA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-05 09:07:16
JSON

NIPT: K16513001T
Administrator: Lazër Blinishta
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimor, bujqesor, blegtoral, elektroshtepiak, mobileri, makineri ndertimi, pjese kembimi, vegla auto, konfeksione, artikuj kinkalerie, transport mallrash dhe udhetaresh, servis makinash, agjensi transporti, agjensi turistike, bar bufe, restorant, eksport-import. Zbatim te punimeve te ndertimit, ndertime civile, ekonomike, industrilae, rikonstruksion godinash, veshje fasadash, punime dheu, sistemime tarracash, ndertim rruge, veshje e rruges me asfalto beton, ndertim vepra arti, ujesjellsa, kanalizime. Prodhim e tregtim materiale ndertimi. Ndertime hidraulike dhe hidroteknike, punime elektrike, punime karpienterie, impiante teknologjike, punime sherbimi, punime topografike dhe te veçanta, mbarshtim pyjesh, kullotash, bime medicionale. Mbjedhje dhe prodhim fidanash, permiresime pyjesh. Hapje rruge autopyjore, mbrojtje pyjesh nga zjarri.Tregtim dru zjarri,lende drusore dhe bime medicionale.Tregim me shumice e pakice te artikujve te kancelarise,te kryeje sherbime per riparimin e paisjeve informatike dhe fotokopje per te trete,projektoje dhe zbatoje rrjeta per kompjutera dhe te nenshkruaje kontrata mirembajtje me ente private ose shteterore,importoje pjese kembimi per paisje,per qellime garancie dhe tregtimin e tyre,te tregtoje paisje informatike dhe fotokopje,internet dhe lojera,transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh,grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim, asgjesim, perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanash pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem,mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret,sherbim katering,prodhim,perpunim,tregtim dhe shperndarje te artikujve ushqimore,organizim banketesh,koktejsh,festa private,dreka,darka familjare.Makineri dhe paisje te renda.Blerje dhe tregtim tabela sinjalistike.Sherbim i nderhyrjes sanitare ne pyjet e geshtenjes,permiresime pyjesh.
Emërtime të tjera Tregtare: BLINISHTA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.05.2000
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 340 333,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Gruemire OMARE Fshati Omaraj, Objekt 1 katësh, Zona Kadastrale 2827, Nr.Pasurie 87/9, Volumi 53, Faqe 45

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.07.2021
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 06.12.2011
Vendimi i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit date 17.05.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 704 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 037 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 306 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 076 735,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 988 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 655 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 990 966,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 205 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 760 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:21 258 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:19 437 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 711 290,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:18 840 086,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 744 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 615 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 589 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 708 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 20 486 321,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala