Skip to content

KALESHI - @
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-25 08:06:11
JSON

NIPT: K19006209F
Administrator: Gjergji Petro
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport si dhe tregti me shumice dhe me pakice te artikujve te ndryshem, shfrytezim perpunim tregtim lende drusore, kultivim fidane te ndryshem, fidane te çdo lloji, luleve etj. Dekore te ndryshme. Administrim te siperfaqes urbane e te gjelberuara, pyje, parqe.
Emërtime të tjera Tregtare: "KALESHI - @"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.11.2003
Rrethi: Përmet
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, AA 228 RR
Tirane, Vore, Ford me targa AA 390 GT
Tirane, AA 794 2 OS
Tirane, AA 091 GL
Tirane, AFR 899
Tirane, Vore, Benz me targa TR 9590 M
Tirane, AGR 440
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 06.06.2012, me ane te urdhrit Nr.8225 Prot. Nr.680 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “KALESHI” sh.p.k, përfaqësuar nga Gjergji Petro, NIPT K19006209F, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndalur tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Me date 02.07.2012, me ane te urdhrit Nr.9369 Prot. Nr.680 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “KALESHI” sh.p.k, përfaqësuar nga Gjergji Petro, NIPT K19006209F, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndalur tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota”.

III. Me date 02.02.2017, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.164 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Privat Besnik Dokushi, protokolluar nga QKB me Nr.1809 Prot, datë 07.02.2017, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të bëjë verifikimin dhe bllokimin e kuotave te shoqëria "[email protected]" shpk me NIPT K19006209F dhe me administrator Gjergji Petro si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre dhe moskryerjen e asnjë lloj veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

IV. Me date 22.02.2017, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.325 Prot "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Privat Besnik Dokushi, protokolluar nga QKB me Nr.2675 Prot, datë 22.02.2017, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të bëjë zhbllokimin e kuotave të subjektit shoqëria "Kaleshi - @" shpk me NIPT K19006209F.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Përmet Prane Gjykates se rrethit Përmet

Adresa:
Tirane, Vore, KILOMETRI 12 AUTOS. TR-DR

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -9 898 524,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 151 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 824 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 498 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 351 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -255 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 208 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 200 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 152 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 178 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 765 598,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 008 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 397 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 036 545,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 19 717 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 047 064,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala