Skip to content

Universiteti Luarasi (ish SHKOLLA E LARTE JOPUBLIKE LUARASI; ish Shkolla e Larte Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI''; ish "Kolegji Universitar Luarasi" )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-29 14:30:38
JSON

NIPT: K31526058G
Administrator: Mustafa Muço
Objekti i Veprimtarisë: Te pergatise specialiste te larte ne fushen e shkencave juridike,me formim te pergjithshem.Te kryeje studime, kerkime,botime ne fushen e shkencave juridike.Te kryeje kualifikime shkencore pasuniversitare,kurse te specializimit dhe te kualifikimit afatshkurter e afatgjate.Universiteti ''LUARASI'' do te perbehet nga:a.Fakulteti i Drejtesise (Ekzistues);b.Fakulteti i Shkencave Politike;c.Shkolla e Larte Jouniversitare.Fakulteti i Drejtesise do te jape diploma universitare ne Degen e Drejtesise - Jurist-4 vite akademike;Fakulteti i Shkencave Politike do te kete dy dege dhe do te jape diploma ne:(i) Shkencat e Administrimit Publik (3 vite akademike); (ii) Marredhenie Nderkombetare (3 vite akademike). Shkolla e Larte Jouniversitare do te jape diploma te nivelit jouniversitar per sekretari gjyqesore,,sekretari administrative,sekretari biznesi-2 vite akademike.Te pergatise specialiste te larte ne fushen e shkencave juridike (juriste) me formim te pergjithshem;Te kryeje studime, kerkime dhe botime ne fushen e shkencave juridike dhe sociale te pergjithshme.Botimet akademike do te realizohen nepermjet Shtepise Botuese te emertuar LUARASI UNIVERSITY PRESS,e cila do te jete ne pronesi te Shoqerise;Te kryeje kualifikimin shkencor pasuniversitar,kurse te specializimit, kurse te kualifikimit afatshkurter dhe afatgjate per juristet,si dhe studime te nivelit Master.Te jape konsulence juridike cilesore dhe profesionale ne fushen e te drejtes nepermjet STUDIO LIGJORE UNIVERSITARE 'LUARASI',sherbime te cilat do te kryhen nga Shoqeria. Qender trajnimesh profesionale (ekonomi, jurdik, information Technology [IT]). Edukimi dhe trajnimi Profesional, arsimim te larte, zhvillim te dijeve, te shkences, te inovacionit dhe te profesioneve ne te gjitha llojet e programe te studimit dhe cikleve te arsimit te larte si dhe programe studimi me karakter profesional sipas legjislacionit ne fuqi. Ushtron ektivitet me karakter akademik, kerkimor shkencor dhe aplikativ ne sektor te ndryshem te ekonomise me qellim fuqizimin e kapitalit nierezor dhe rritjen e performances se operatoreve specifik ne nivel Rajonal, Kombetar apo Lokal. Aktivitet universitar ne te gjitha veprimtarite dhe sektoret sipas liçencimeve nga organet perkatese. Mesimi ne distance. Trajnimi virtual elearning. Organizim te eventeve dhe aktiviteteve akademike, sociale, ekonomike, kulturore, turistike, sportive, klube rinore. Aktivitete ne Bar-Restorant, kafene, katering ne funksion te aktivitetit akademik dhe sherbime mbeshtetese.
Emërtime të tjera Tregtare: Universiteti Luarasi
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/09/2002
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 86 668 211,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: PANORAMA GROUP një shoqëri aksionere, e themeluar më datë 02/09/2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22112005E, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, pll.1, kt.2, ish Elektroteknike, me administrator Ardit Çela. Ortak i vetem i shoqerise Irfan Hysenbelliu. Sipas të dhënave të QKB deri më date 24.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.06.2021, terhequr nga QKB date 29.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit Universiteti Luarasi zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Irfan Hysenbelliu , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme PANORAMA GROUP. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.06.2011.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Çështje Ligjore: I. Me ane te Marreveshjeve Siguruese:
1. Marreveshja, date 31.10.2011, Nr.12609 Rep, Nr.4871Kol.
2. Marreveshja, date 31.01.2011, Nr.1099 Rep, Nr.383 Kol.
3. Marreveshja, date 23.04.2012, Nr.5024 Rep, Nr.1829 Kol per barret siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit ( shoqeria FOKUS GROUP)si garanci per kredite e akorduar nga Banka Credins. Depozitimi i Vertetimeve nga Regjistri i Barreve Siguruese.

II. Me date 27.02.2013, me ane te vendimit te asamblese se pergjithshme te shoqerise, u vendos :
1- Miratimi i marrjes se kredise nga shoqeria "Shkolla e Larte Universitare Jopublike UNIVERSITETI LUARASI" sh.p.k prane "Bankes Credins" sh.a
2- Miratimi per vendosjen e shoqerise "Focus Group" sh.p.k si dorezanes financiar per te garantuar marrjen e kredise nga shoqeria "Shkolla e Larte Universitare Jopublike UNIVERSITETI LUARASI" sh.p.k prane "Bankes Credins" sh.a.
3- Miratimi per krijimin e mjeteve shtese per sigurimin e ekzekutimit te detyrimeve qe rrjedhin nga marrja e kredise, duke vendosur kolateral mbi : 100 % te kuotave qe shoqeria "Focur Group" sh.p.k zoteron ne kapitalin themeltar te shoqerise "Shkolla e Larte Universitare Jopublike UNIVERSITETI LUARASI" sh.p.k,
4- Autorizimi i administratores, znj. Dajena Kumbaro, per nenshkrimin e akteve te nevojshme per kete shkak. Depozitimi i vendimit date 27.02.2013 te asamblese se pergjithshme te shoqerise "Focus Group" sh.p.k. Depozitimi i Marreveshjes Siguruese Nr. 4869/1, date 27.02.2013.

III. Me date 30.04.2013, me ane te Urdhrit Nr.4 Prot., lëshuar nga permbaruesi gjyqesor privat "Endrit Hasa", u urdherua "Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendose masen e sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit Shkolla e Larte Universitare Jopublike "Luarasi" me Nipt K31526058G.

IV. Me date 29.10.2013, me ane te Vendimit te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te Regjistrimit, Nr.10238/1 Prot, ne baze te te cilit eshte vendosur: 1.Deklarimin e pavlefshmerise absolute te regjistrimit me numer çeshtje Cn-213485-10—13, date:09.10.2013

V. Me date 29.10.2013, me ane te vendimit Nr.2248 te Gjykates se Apelit Tirane, u vendos prishja e vendimit Nr.6446 date 10.06.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe dergimin e çeshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues.Pezullimin e veprimeve permbarimore ne lidhje me ekzekutimin e titullit ekzekutiv (vendimit civil) Nr.4558,date 07.05.2012 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane (ndryshuar me vendimin Nr.614,date 12.03.2013 te Gjykates se Apelit Tirane-deri ne zgjidhjen perfundimtare te çeshtjes ne gjykim.

VI. Me date 04.02.2014 , me ane te vendimit Nr.398, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, u vendos - Pranimi i kerkese padise. – Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr.10238/1, date 29.10.2013 te Drejtorit te Pergjithshem te Qendres Kombetare te Regjistrimit. – Detyrimin e pales te beje pasqyrimin ne Regjistrin Tregtar te regjistrimit te CN-213485-10-13, date 09.10.2013.

VII. Me date 27.10.2014, me ane te Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, u vendos:
- Rinovimin për një afat tjetër 5 vjeçar të kredisë që shoqëria Shkolla e Lartë Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI'' ka pranë Bankës Credins sha , duke vendosur si garanci:
1.Asetet gjendje të shoqërisë deri në datën 30.08.2014
2.Barrë Siguruese mbi 100% të kuotave që zotëon ortaku i vetëm, shoqëria "Panorama Group" sha. Depozitimi i Marrëveshjes Siguruese Nr.12920 Rep, Nr.3635 Kol, datë 19.11.2014 ndërmjet palëve shoqëria "Shkolla e Lartë Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI'' dhe shoqëria "PANORAMA GROUP" Barrëdhënësi dhe shoqëria "Banka Credins" sha Barrëmarrësi me objekt: Krijmi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të Barrëdhënësve, si garanci për Kontratën e Kredisë Nr.5270 datë 11.11.2014 akorduar shoqërisë Shkolla e Lartë Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI'' nga Banka Credins. Shkolla e Lartë Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI'' dhe shoqëria "PANORAMA GROUP" vendosin barrë mbi :
a. Peng asetet gjendje të shoqërisë deri në datën 30.11.2013 vlerësuar në datën 30.08.2014.
b.100% të kuotave që shoqëria "Panorama Group" sha zotëron pranë Shkollës së Lartë Universitare Jopublike ''UNIVERSITETI LUARASI'' .

VIII. Me date 26.3.2015, me ane te Marreveshje Siguruese Nr.4869/2, noterizuar Nr.2354 Rep., Nr.240 Kol, date 1.4.2015, ndermjet Barredhenesve : Shkolla e Larte Universitare Jopublike "Universiteti Luarasi" dhe "PANORAMA GROUP" dhe Barremarresit "BANKA CREDINS".

IX. Me date 11.01.2019, me ane te Deklaratës Noteriale Nr.589Rep., Nr.181 Kol.,ndërmjet përfaqësuesëve ligjor të Bankës Credins sh.a., me anë të së cilës japin pëlqimin për heqjen e të gjitha barrave siguruese që janë vendosur në favor të Bankës Credins sh.a., mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë tregtare “Kolegji Universitar Luarasi” sh.p.k.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia administrative Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Ndertesa Nr. 59, Hyrja 1, Kodi Postar 1010

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 24.06.2022
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 18.07.2005
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 30.12.2007
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 30.06.2009
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 12.07.2010
Vendim i Ortakut te Vetem, Zvogelim Kapitali 31.05.2011
Kontrate Shitje Kuotash date 06.06.2011
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 26.06.2012
Regjistri i Marreveshjeve Siguruese 2011-2012
Vendim i Asamblese se Pergjithshme, Shoqeria Focus Group date 27.02.2013
Kontrate Shitje Kuotash date 04.10.2013
Deklarimi i Pavlefshmerise Absolute date 29.10.2013
Vendim i Ortakut te Vetem, date 27.10.2014
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 09.10.2016
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 15.08.2017
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 20.07.2019
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali 17.07.2020
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 29.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 93 442 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 64 418 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 786 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 515 165,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 089 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 901 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 41 561 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 393 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -23 351 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:304 539 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:223 226 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:182 574 677,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:158 117 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:131 951 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:128 074 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:127 219 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 108 026 632,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 89 269 858,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli