Skip to content

MAZARS (Ish GJINI CONSULTING)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-14 15:56:49
JSON

NIPT: K32123006W
Administrator: Gjergji Koleka, Teit Gjini
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e Sherbimeve te auditimit dhe e sherbimeve te tjera te dhenies se sigurise, te sherbimeve te lidhura, sipas percaktimit te ketyre sherbimeve te dhena nga IFAC (Federata Nderkombetare e kontabilisteve). Kryerja e Sherbime te kontabilitetit. Sherbimet e mbajtjes se kontabilitetit, deklarimeve tatimore dhe hartimi i pasqyrave financiare. Ngritja, permiresimi dhe mirembajtja e sistemeve kontabel dhe te kontrollit te brendeshem te njesive ekonomike si dhe trajnimin professional te personelit qe eshte ngarkuar me funksionimin e ketyre sistemeve. Pergatitja e raporteve periodike financiare sipas nevojave te drejtuesve te biznesit. Konsulenca ekonomike, financiare dhe fiskale. Pergatitjen e planeve te biznesit per nevojat e drejtuesve dhe per palet e treta, rivleresim aktivitetesh, keshillime biznesi mbi mundesite e zhvillimit, keshillime per fillim aktiviteti tregtar etj. Konsulenca fiskale, per njohjen dhe zbatimin e ligjislacionit fiskal. Sherbime te tjera te lidhura me shoqerite tregtare, si: ndarje, bashkim,perthithje, administrim, likujdim, falimentim; rritje dhe zvogelim kapitali; hetime te posacme, perfaqesim ne ceshtje gjyqesore qe" kerkojne nje ekspertize kontabile ose fiskale, tregtare, 2 ekonomike etj. Perfaqesimi i njesive ekonomike si per qellime tatimore, gjyjgesore apo kundrejt paleve te treta. Ofrimi i sherbimeve te mbajtjes se selise per njesi te tjera ekonomike, etj. Organizimi i kurseve te trajnimit profesional ne fushen e kontabilitetit, finances e te administrimit financiar. Realizimin e kontratave, marreveshjeve, ortakerive shoqerive te perbashketa apo formave te tjera te lejuara nga legjilacioni shqiptar, me persona fizike dhe juridike, shqiptar ose te huaj, per te realizuar operacione tregetare dhe veprimtari te ndryshme qe jane te nevojshme dhe me interes per shoqerine si dhe per cdo lloj aktiviteti qe do ti sherbeje realizimit te objektit. Shoqeria mund te kryej cdo operacion tjeter te pajtueshem me profesionin e Ekspertit Kontabel te Rregjistruar duke perjashtuar cdo veprimtari qe do te shmangte shoqerine nga karakteri professional apo cdo veprimtari qe bie ne kundershtime me ligjin per ligjit nr.10 091 date 5.3.2009 "Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar".
Emërtime të tjera Tregtare: GJINI CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/06/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashakiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjaket Nr. 5, Kati 1 teknik, Ap. 1&2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.01.2022
Kontrate shitje kuotash date 05.01.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 52 367 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 189 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 056 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 530 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 961 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 536 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 198 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 450 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 449 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:252 503 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:193 080 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:166 125 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:148 729 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:121 156 274,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:97 981 215,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 55 045 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 58 780 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 88 806 712,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala