Skip to content

R. S. & M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 07:44:23
JSON

NIPT: K32203002I
Administrator: Nikolla Çaçi
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore vertikale dhe horizontale, ndricuese dhe jondricuese, vijezime, barriera rrugore (guardrails), etj;Import-export dhe tregti me shumice dhe pakice i te gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektroshtepiake, pajisje telekomunikacioni, automjete, pjese kembimi per automjete, pajisje elektrike,hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqesore e blegtorale, te sinjalistikes rrugore, etj; Veprimtari ne fushen e ndertimit si studimi, projektimi dhe ndertimi i ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, traseve hekurudhore,veprave bonifikuese e ujore, veprave te artit, centraleve, objekteve turistike, te kultit, hidrocentraleve, ujesjelles, porte, ndertesa industriale dhe realizimi i studimeve urbane, sistemeve hidraulike dhe hidrosanitare, teknologjike, ndertime civile, industriale, ekonomike, teknologjike, energjitike, si dhe te gjitha restaurimet dhe rikonstruksionet ne pergjithesi;Transport mallrash brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise apo te te treteve. Punime duralumini. " Tregti te mallrave dhe produkteve higjeno-sanitare dhe te produkteve dhe mallrave parafarmaceutike. Tregti te lendeve te para dhe ndihmese per produkte higjeno-sanitare dhe parafarmaceutike. Tregti te mallrave dhe pajisjeve te kujdesit shendetsor, mallrave te ndryshem ne fushen e shendetesise, paisjeve higjeno - sanitare, pajisjeve mjekesore, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: R. S. & M
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/09/2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 107 098 681,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion Daf, Targa TR 1804 C

2. Tirane, KAMION BENZ TR 1060 B

3. Tirane, Kamion Volvo "F 12", me Targe TR 0756 R

4. Tirane, Kamionçine Ford "Ranger", me Targe TR 0598 M

5. Tirane, Automjeti me Targe TR 0040 J , Marka Mercedes Benz

6. Tirane, Automjeti Kamion me Targe AA 973 AH

7. Tirane, Kamionçinë Marka VOLKSWAGEN me Targë AA 710 NB

8. Tirane, Kamionçine Ford "Ranger", me Targe TR 7823 L

9. Tirane, Kamion Mercedes Benz, Targa TR 1060 B

10. Tirane, MIKROBUZ BENZ TR 1594 G

11. Tirane, Kamionçine Fiat "Strada", me Targe TR 5468 N

12. Tirane, AVP Mercedes Benz 813, AA 179 JT

13. Tirane, Autoveturë Marka OPEL ASTRA me Targë AA 668 MX

14. Tirane, Kamion Mercedes Benz me targe AA 823 GX

15. Tirane, Kamion Mercedes Benz "609 D", me tanrge TR 7592 S

16. Tirane, Kamion Kamion Mercedes Benz Targa TR 2930 P

17. Tirane, Autoveture Mercedes Benz, Targa TR 1594 G

18. Tirane, Kamionçine Ford "Tranzit", me Targe TR 6537 N

19. Tirane, Kamion Iveco Fiat 115-17, AA 423 EZ

20. Tirane, Autoveture Mercedes Benz, Targa TR 0932 M

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 27.01.2017, me ane te Urdhrit Nr.27/3 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Saimir Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.1464 Prot, datë 01.02.2017, u urdherua mbajtja ne sekuestro e aseteve që i takojnë debitorit, shoqëria "R.S. & M", me NIPT K32203002I.

II. Me date 20.02.2017, me ane te Urdhrit Nr.1294 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2589 Prot, date 21.02.2017, leshuar nga Shoqeria e Sherbimit Privat "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua bllokimi i kuotave/ aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per subjektin "shoqeria R. S. & M" sh.p.k me NUIS (NIPT) K32203002I, me administrator Nikolla Çaçi, te lartpermendur deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor.

III. Me date 27.02.2017, me ane te Urdherit Nr.1573 Prot. Nr. 24 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave per debitoret, shoqeria R. S. & M sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) – K32203002I me perfaqesues ligjor Nikolla Çaçi.

IV. Me date 12.06.2017, me ane te Urdherit Nr.200/5 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore GUGASHI, protokolluar nga QKB me Nr.9100 Prot., datë 21 21.06.2017, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet shoqerise “”R.S & M" shpk me NIPT-K32203002I.

V. Me date 15.01.2018, me ane te Urdherit Nr. 200/24 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore GUGASHI, protokolluar nga QKB me Nr. 618 Prot., datë 18.01.2018, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e shoqerise “”R.S & M" shpk, me administrator Nikolla Çaçi, me NIPTK32203002I.

VI. Me date 09.03.2018, me ane te Urdherit Nr. 1641 Prot., Nr.24 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.2818 Prot., date 12.03.2018, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin shoqeria “R. S. & M”sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K32203002I me administrator Z. Nikolla Çaçi, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr. 1294Prot., date 20.02.2017, nga Shoqeria e Permbarimit Privat “E.P.S.A” sh.p.k.

VII. Me date 10.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.9168 Prot, Nr.187-20 Regj "Urdhër për Vendosje Sekuestro Konservative", lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat "ASTREA", protokolluar nga QKB me Nr.7140 Prot, datë 13.08.2020, u urdherua Qendra Kombëtare e Biznesit të vendosë sekuestro konservative mbi aktivet e pales debitore, shoqëria "R.S & M" me NIPT K32203002I.

VIII. Me date 24.08.2020, me ane te urdhrit Nr. 9229 Prot, Nr. 187-20 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.7585 Prot date 25.08.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore private “ASTREA” , u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të Urdhrit Nr. 9168 Prot date 10.08.2020 në aktivet e debitorit: Shoqëria “ R.S&M” shpk me Nipt K32203002I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, AUTOSTRADE KM 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Raporti per zmadhimin e kapitalit 08.05.2008
Kontrate shitblerje 11.03.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.06.2016
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 24.06.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 30.06.2012
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 02.12.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -42 691 031,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 545 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 512 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 054 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 666 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 230 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 837 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 161 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 297 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:57 346 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:169 290 323,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:245 107 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:333 851 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:529 237 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:436 293 254,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 609 205 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 123 324 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 253 450 605,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja