Skip to content

ENGJELLUSHE HYSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-23 14:04:05
JSON

NIPT: K37508978T
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me pakice te artikujve te ndryshem kancelarie, konfeksione, tregtim te kompjuterave, fotokopjeve, printerave, bojrave si dhe sherbimet e tyre. Punime ndertimi, rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e nevojshme per to, vepra kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese.Ndertime,Punime dheu , sistemime, taracime terrenesh ,prodhim material inertesh, rere ,cakull, gure, mermer , blloqe betoni , elemente betoni, shtylla betoni, etj. Ndertime civile ,industriale ,turistike, bujqesore deri 5 kate dhe kompletimi I tyre me instalimet e nevojshme per to .Ndertim e rruge kat.IIII-V-V.Ndertim vepra arti te vogla deri 8 m.Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime .Ndertim Vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik ..Rikonstruksione godinash civile ekonomike ,veshje fasadash etj,prodhim , perpunimin e lendeve te para ,per material inerte , si dhe eksport-importin e tyre ,import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore,ushqimore , materialeve te ndertimit,artikujve shtepiake, elektrike,hidrosanitare, pllakave te te gjitha llojeve sidomos ne fushen e ndertimit, makinerive e mjeteve te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit, artikujeve shtepiake, elektrike,hidrosanitareve, duraluminit e nenprodukteve te tije , automjeteve e pjeseve te kembimit, ngritjen e linjave per materiale inerte .Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe sherbimet e tyre . Import eksport me shumice dhe pakice ,artikuj te ndryeshem industriale, bujqesor,ushqimor,material elektrike, aksesore, rere, zhavor, gelqere, cimento , bojra hidromat, konfeksione te buta , veshmbathje , rrobapune , perparse , carcafe ,dyshek sportive dhe detergjent. Shitje me shumice e pakice ,import -eksport , lende drusore , derrasa , fiber, melami.P.D.F. kompesate , dru zjarri , Blerje libra shkollor dhe shkencor dhe shitja e tyre .Sherbim dhe pastrim ne institucione ne ambjente te brendshme dhe te jashtme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim I materialeve te tyre , punime elektrike, linja TL,TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja e tyre. Perforcime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore, punime topogjeodezike. Themele te vecanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi I materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami etj.,Punime me alokoband ne fasada objektesh civile e industriale, turistike, etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash per femije e te rritur, ne ambiente te brendshme dhe te jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme per keto qendra. Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi per te gjitha moshat. Ne fushen e sherbimeve shoqeria realizon sherbimin e operatorit per hedhjen e te dhenave ne sisteme e programe kompiuterike, sic jane hedhja e formulareve te vizitave mjeksore ne sistem, si dhe sherbime te njejta per sektore te tjere te ekonomise dhe industries. Realizon sherbimin e recepsionit ne institucione te ndryshme, te korrierit, te shperndarjes, sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise, turizmit, etj te ngjashme me keto veprimtari. Realizon sherbimin e pastrimit te ambienteve te brendshme dhe te jashtme.Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte. Ne fushen e turizmit: ushtrimin e aktivitetit tregtar ne fushen e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime te tjera shtrimi me asfaltsi ne favor te enteve rivale ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve te veçante, germime edhe ato arkeologjike, punime te levizjes se tokes ne pergjithsi, auto transport malli per llogarite vet dhe te treteve, depozitim materiale per riciklimleter, karton, plastike ,hekur, baker etj si dhe transport I Ityre ne fabrikat e perpunimit Si edhe cdo veprimtari tjeter qe I sherben rritjes dhe zhvillimit te kesaj shoqerie ne perputhje me legjislacionin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: ENGJELLUSHE HYSA
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 23/04/2003
Rrethi: Diber
Shteti ku vepron: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lagjja Pjeter Budi, Rruga Pirustet, Ndertese private 3-kateshe Nr.14, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.11.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Punuar Nga : I.Cara