Skip to content

KRONOS KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-13 14:11:49
JSON

NIPT: K41416033P
Administrator: Vasil Jovani
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari per projektim dhe ndertime e rikonstruksione te veprave industriale e sociale,banesash shume kateshe dhe vilash,veprash urbane,rruge e kanalizime,sherbime publike per panaire e ekspozita.Import-eksport dhe tregeti me shumice e pakice i materialeve te lendeve te para per ndertim,te gjitha llojet e inerteve qe prodhohen prej guri,çdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime,Akuakultura,ne fushen e riciklimit te gomave,ne fushen energjitikes etj. Tregti vajra lubrifikant me pakicë. Sherbim interneti. Ndertim rrjetesh ujesjellesa te furnizimit me uje,ndertim impiantesh te ujit te pishem dhe pastrimit te tij,pastrimit te ujerave detare, liqenor dhe lumor. Ndertim rrjetesh gazsjellesa. Punime topogjeodezike, mjedisi, nentoksore, ura e vepra arti,veshje fasadash, rifiniture murature, druri, material plastike, xhami, punime per prishjen e ndertimeve. Ndertim digash,vepra kullimi dhe vaditje,ndertime detare dhe thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertime N/stacionesh, kabanat e transformatoreve, shtrim linjat tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes se energjise, ndertim impiantesh per prodhim energjie elektrike. Punime strukturore special, punime mbi shina, traversa, impiante ngrites dhe trasportues. Ndertim barrierra dhe mbrojtje rrugore,sinjalistika rrugore, sinjalistik ndricuese. Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. Import-Eksport peshku. Tregti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te te gjitha materialeve industrial. Instalime te impianteve te telefonise, kondicionimit. Testime dhe kolaudime me laborator per pajisje elektrike, transformator etj. Transoprt lende diegese (nafte) per nevoja te shoqerise.Kultivim i fruta-perimeve, prodhime bujqesore bio. Perpunim i fruta-perimeve, teknologji e perpunimit dhe konservimit te fruta-perimeve. Agroturizem dhe ambiente akomodimi tradicionale. bletari, perpunimi dhe tregtimi i mjaltit. perdorimi i teknologjive me enrgji te rinovueshme per ngrohjen, kultivimi i frutaperimeve ne ambiente te mbrojtura, serra. Aktivitet nenujor zhytje. Organizim udhetimesh turistike, kulturore , individuale ose ne grupe per shtetas Shqiptar dhe te huaj, brenda dhe jashte vendit. Transport detar me mjete lundrimi te grupeve turistike. Sherbime transporti tokesor dhe detar per grupe turistike, agjensite turistike, hotelet etj. Promovimi i turizmit Shqiptar.Grumbullimin dhe transportimin e mbetejeve jo të rrezikshme.Tregtim i mjeteve te renda per punime civile dhe impianteve industriale te ndryshme. Atelier, stilime, riparime, shitje me pakice veshjesh dhe te aksesoreve te ndryshem.Atelier, stilime, riparime, shitje me pakice veshjesh dhe te aksesoreve te ndryshem.Shfrytezim i mineraleve dhe inerte guri te grupeve I,II,III,IV,ne objektin "Mali i Peshkasheshit", Zona Minerare Nr. 122/9, Mali i Pashkasheshit. Prodhim inerte lloji i mineralit gur gwlqeror etj. Shitje te materialeve gur, inerte si dhe nenprodukteve te tjera. Transport guresh, materiale inerte dhe gelqerore me mjetet e veta ose me qera. Germime dheu dhe celje rrugesh per kalim mjetesh.
Emërtime të tjera Tregtare: Kronos Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/03/2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 608 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
II.3.B - Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.05.2014, shoqëria përmbarimore gjyqësore 3H ka lëshuar një urdhër për vënien e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë Kronos Konstruksion dhe bllokimin e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i tyre deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro u vendos për shkak të mos pagimit të gjobës që shoqëria kishte ndaj Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe administrimit të Ujërave.

II. Më datë 23.05.2014, shoqëria përmbarimore gjyqësore 3H ka lëshuar urdhërin për heqjen e sekuetros konservative mbi kuotat e shoqërisë Kronos Konstruksion.

III. Më datë 27.06.2016, shoqëria përmbarimore Astrea sh.p.k ka lëshuar urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “Kronos Konstruksion” për shkak të mos respektimit të afateve për pagesën e detyrimeve të saj ndaj Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial.

IV. Më datë 27.07.2016, shoqëria përmbarimore Astrea ka vendosur heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Kronos Konstruksion pas shlyerjes së detyrimit të kësaj të fundit.

V. Me date 10.07.2019, me ane te Urdhrit me nr.540/5, Nr.0288-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr.9538 Prot., datë 12.07.2019, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative në aksiont, kuotat e debitorit: Vasil Jovani, pranë Shoqërisë “KRONOS KONSTRUKSION” Shpk, me NIPT K41416033P, në masë 100%, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërisimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VI. Me date 06.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 13/1 Prot., Nr.0288-18 Dosje, leshuar nga Shoqeria Permbaruese DE NOVO SHPK, u vendos heqja e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Vasil Spiro Jovani i dtl.25.08.1963, pranë shoqërisë “KRONOS KONSTRUKSION” me NUIS (NIPT) K41416033P, në masën 100%.
Ndryshime
Shënime:
--------------------------------------------------------------------

***Subjekt përfitues nga Programi IPARD [Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (EU) - Instrumenti për Asistencën e Para-Aderimit për Zhvillimin Rural (BE)], sipas të dhënave nga faqja zyrtare e AZHBR-së (Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural).

Vlera e Investimit të Subjektit: 1,443,117.96 Lekë
Përqindja e Mbështetjes nga Programi: 50%
Vlera e Grantit nga Programi: 691,394.36 Lekë

--------------------------------------------------------------------
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, pranë ish ekspozitës Shqipëria Sot.

Adresa:
1) Tiranë, Rruga "Vaso Pasha", Bar-Kafe "STEELWINGS"
2) Durres, Shijak, Rruga Shilores, Shijak, Guzaj, Nr.Pasurie 51/32, Zona Kadastrale Nr.1914
3) Tirane, Berzhite, Njesia administrative Berzhite, Objekti Mali i Pashkasheshit, Zona Minerare 122/9
4) Tiranë, Vorë, Gjokaj, Autostrada Tiranë - Durrës, pranë pikës së karburantit Elda
5) Vlorë, Sarandë, Gjiri i Ftelës, rrugës për Butrint
6) Tirane, Berxull, Vore me Zone Kadastrale nr.1167, Nr.Pasurie 706/4, Volumi 8, faqe 201

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros adminstrative (2016)
Raport per zmadhimin e kapitalit (2010)
Raport per zmadhimin e kapitalit (2009)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (2014)
Vendim I asamblese se ortakeve (2017)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Akti i themelimit
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 02.07.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 31.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 05.08.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 35 686 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 221 424 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 11 534 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 71 413 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 106 845 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 106 845 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 162 795 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 525 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 636 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 846 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:878 091 553,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 293 131 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:267 940 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:525 986 443,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:577 262 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:577 262 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:796 141 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:400 267 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 912 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 527 284 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 233 423 358,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli