Skip to content

MURATI D
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-06 10:44:10
JSON

NIPT: K42003004T
Administrator: Dervish Murati
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim imp-eks me shumice e pakice te mallrave ushqimor, buqesor, automjetesh te cdo lloji, Hapje lavazhi e servisi, tregetim bime medicinale, tregetim plerash kimik, hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, bar-restoranti, shtypshkrime, kancelari, sherbime telefonike. Ngritje linjash telefonike, investime ne ndertim, energjitik, tregetim dhe transport te lendes drusore, transport udhetaresh dhe mallrash.Tregtim shkumesi,pajisje didaktike e laboratorike per shkolla.Prodhim shkumesi, veshembathje, mobilje zyre, tregtim materjale elektrike, hidraulike e kondicionere.prodhim e tregtim mobiljesh, tregtim te artikujve ndertimor, tregtim kompjuterash e fonie e perberes te tyre si dhe sherbimet perkatese.Tregtim prodhim importim te detergjenteve, klorit dhe materialeve plastike e ato te pastrimit.Furnizim e vendosje perde per zyra. Sherbim mirembajtje, sherbim pastrimi, sherbime rikonstruksione ndertimi dhe lyerje. Tregtim me shumice e pakice te sobave te ndryshme si edhe paisjet e tyre. Kategoria: Sherbime te tjera shendetesore dhe higjeno sanitare. Nenkategoria:Sherbime te ndryshme higjeno sanitare. Kodi II&B. Kategoria:per ndikimin ne Mjedis. Nenkategoria: nenkategoria Leje Mjedisore e tipit C, Kodi III.1.A. Tregtim te artikujve per Covid-19 si doreza nje perdorimshe maska dizifektues , kostum dizifektimi solucion dizifektimi si dizifektues ambjenti dhe duarsh etj...Sherbim dizifektimi me te gjitha paisjet dhe dizifektantet perkates.
Emërtime të tjera Tregtare: MURATI D
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.06.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 406 556,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Furgon me targe AA 327 JB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 21.12.2018, me ane te Urdhrit nr. 1852/70580-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 14718Prot., datë 26.12.2018, u urdhërua QKB për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “MURATI D” shpk Nipt K42003004T dhe administrator Dervish Murati dtl 10.06.1955, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Me date 14.01.2019, me ane te urdhrit Nr.4/7 0580-18 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “MURATI D” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - K42003004T dhe Dervish Murati, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Kavajës, Ish- Kombinati Ushqimor, Godinë 1- katëshe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.07.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.06.2013
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 13.12.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 26.06.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 150 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 493 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 984 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 043 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 421 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 555 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 412 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:51 998 575,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 793 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:33 025 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:31 815 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 942 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 34 580 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 753 529,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala