Skip to content

A & E
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-08 10:57:02
JSON

NIPT: K49322502N
Administrator: Astrit Baka
Objekti i Veprimtarisë: Import-export, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem. Tregtim me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha llojeve dhe i lendes se pare drusore. Tregtim me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit. Zbatime projektime dhe punime elektrike per rryma te dobeta dhe te tensionit te larte. Aktivitete ne fushen e ndertimit. Prodhime materiale ndertimi. Rikonstruksion godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, hidroizolime termoizolime. Montim dhe instalim, impianteve elektrik, impianteve hidraulik dhe termik, impianteve te avullit. Montimi dhe instalimi i linjave dhe pajisjeve ne fabrikat e industrise se rende edhe ne ate ushqimore. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Ndertim rruge, autostrada, mbikalime, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese , barrierra dhe mbrojtje rrugore , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Ndertim ujesjellesa. kanalizime, gazsjellesa, vajsellesa, vepra kullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle 4levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese . Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike.
Emërtime të tjera Tregtare: A & E
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07/07/2004
Rrethi: Tepelene
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tepelene, Lagjja Mustafa Matohiti, rruga Baba Abaz, zona kadastrale 3574, nr. pasurise 4384, pallati 24

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 04.06.2005
Kontrate Shitje Kuotash date 25.07.2008
Kontrate Shitje Kuotash date 17.06.2010
Kontrate Shitblerje Kuotash date 12.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 497 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 902 484,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 270 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 062 336,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 36 928 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 827 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 274 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 099 296,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 852 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 627 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 258 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 004 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 6 672 273,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:70 717 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:54 567 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:131 747 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:222 921 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:168 553 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:146 708 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:48 938 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 30 040 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 43 951 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 8 505 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 27 387 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 30 934 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 81 558 304,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Baja