Skip to content

S I R E T A 2F
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 10:14:51
JSON

NIPT: K51501008J
Administrator: Fatime Pali
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit,import eksport i mallrave ushqimore e industriale dhe makinerive te ndertimit, autoveturave, tregti me shumice e pakice, sherbime riparime, perpunim druri, melamin, duralumin, servis automjetesh, lavazh. Riparimin, grumbullimin, perpunimin e mjeteve motorike ose te mbetjeve si dhe te uzinave te shkrirjes se metaleve te destinuara ne skrap. Ruajtjen dhe sigurimin fizik te objekteve publike dhe private, shoqerimin e vlerave monetare, materialeve, sendeve te çmuara gjate transportit te tyre. Blerje dhe shitje te produkteve dhe materialeve te ndryshme si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuara me ligj. Veprimtari te ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis. Thyerja e gurit, dhenja e formes dhe finicioni. Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit fekal dhe atmosferik. Vendosja e instalimeve elektrike. Vendosja e izolatoreve etj. Grumbullim, pastrim, perpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi te ndryshme. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve te ndryshme. Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Transporti per nevojat vetjake dhe per te tretet te behet me te gjitha mjetet e shoqerise apo me mjete te tjera qe shoqeria ka ne perdorim. Bar Cafe Sireta. Grumbullimi, magazinimi dhe transporti i mbetjeve jo te rrezikshme.Punime ujesjellesi. Ndertimi dhe sherbimi per mirembajtjen e impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Tregtim,Importexport te materialeve,hidraulike tuba rekordi, dhe ndertimore. Ujesjellesa, gazsjellesa,vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje. Ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale.
Emërtime të tjera Tregtare: S I R E T A 2F
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/10/2004
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 316 416,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Paskuqan, Kamion Iveco Magirus, AA 584 XD
2) Tirane, Kamionçine Iveko Autovinç AA 698 MZ
3) Tirane, Paskuqan, Gjysemrimorkio, AGR 241.
4) Tirane, Paskuqan, Kamion Iveko, AA 711 HJ
5) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 122 XY - Kamion Astra
6) Tirane, Kamion Renault Autovinç AA 735 PY
7) Tirane, Paskuqan, Eskavator me goma, AGMT 61.
8) Tirane, Paskuqan, Kamion Iveko, AA 391 FB
9) Tirane, Paskuqan, Kamion Benz Autovinc, AA 798 CP
10) Tirane, Paskuqan, FUSHE E KERCIKEVE Rimorkio AFR 898
11) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 823 XN - Kamion Volvo
12) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 084 RV - Kamion Iveco
13) Tirane, Paskuqan, FUSHE E KERCIKEVE Kamion Volvo AA 354 UB
14) Tirane, Paskuqan, Toyota, AA 744 XB.
15) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 029 YA - Kamion Mercedes Benz
16) Tirane, Paskuqan, Fadrome, AHMT 38.
17) Tirane, Paskuqan, Eskavator me goma JCB, AA MT 14
18) Tirane, Paskuqan, Kamion Volvo, AA 586 IC
19) Tirane, Autobitumatrice AA 548 NX
20) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 715 XY - Karrotreci
21) Tirane, Paskuqan, Gjysemrimorkio, ABR 621
22) Tirane, Paskuqan, Kamioncine Iveko Fiat, AA 791 GK
23) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 009 SO - Autoveture Range Rover
24) Tirane, Paskuqan, Peugeot, AA 668 RC.
25) Tirane, Paskuqan, Autobot uji, AA 857 VA.
26) Tirane, Paskuqan, FUSHE E KERCIKEVE, AA 245 TN (Autopompë Betoni, Marka Iveco Magirus)
27) Tirane, Kamion Iveko AA 891 NR
28) Tirane, Paskuqan, BABRRU QENDER AA 099 XY - Autoveture BMV
29) Tirane, Paskuqan, Autobetoniere Fiori, AA 794 CP
30) Tirane, Paskuqan, Mitsubishi, AA 298 UU.
31) Tirane, Paskuqan, Autokulle Iveko Fiat, AA 397 CL
32) Tirane, Paskuqan, Gjysemrimorkio, ACR 237.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 28.01.2014, me ane te urdherit Nr. 151 Prot, te leshuar nga shoqeria Permbarimore Private "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE" Sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria ' SIRETA 2 F" me NUIS(NIPT) K51501008J.

II. Me date 28.01.2014, me ane te urdhrit Nr. 151 Prot, Nr.113 Dosje, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “ Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat e zotëruara nga debitori, shoqeria “Sireta 2F” Sh.P.K me Nipt K 51501008J.

III. Me date 04.03.2014, me ane te vendimit Nr.290 Prot, Nr.113 Dojse, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailiff Service” Sh.p.k, u vendos zhbllokimi i aksioneve apo kredive të shoqërisë “S I R E T A 2F” sh.p.k, me NIPT K51501008J, të bllokuara me anë te shkresës Nr. 151 Prot, date 28.01.2014.

IV. urdhrit Nr.421 Akti, datë 14.01.2016, protokolluar nga QKR me Nr.429 Prot., date 15.01.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Kurmaku, drejtuar QKR, ku ështe urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqerise “SIRETA 2F” sh.p.k., me NIPT K51501008J, me administrator Fatime Pali deri ne nje urdher te dyte.

V. Me date 08.03.2016, me ane te urdherit Nr. 421/1 Akti, protokolluar nga QKR, me Nr. 2430 Prot, date 09.03.2016, lëshuar nga zyra permbarimore “ KUMARAKU ”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqerise “ SIRETA 2F”shpk, me NUIS K51501008J, me perfaqeues ligjor zj. Fatime Pali.

VI. Me date 13.06.2016, me ane te Urdhrit Nr.1469 Prot, Nr. 323 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.2851 Prot, date 14.06.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “Debit Collection” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi titujt e pronesise te debitorit shoqeria “SIRETA-2F” sh.p.k me Nipt K51501008J, me administrator Fatime Pali, me qellim mostjetersimin e tyre nga debitori.

VII. Me date 30.09.2016, me ane te Urdhrit Nr. 2034 Prot, Nr. 323 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.7933 Prot, date 03.10.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “Debit Collection” sh.p.k, u urdherua te hiqet sekuestroja mbi titujt e pronesise e vendosur me urdhrin Nr.1469 Prot, date13.06.2016 ndaj pales debitore Shoqeria “SIRETA-2F” sh.p.k me Nipt K51501008J, me administrator Fatime Pali.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Paskuqan, Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan

Adresa:
1.Tirane, Kamez, Objekti: Sistemim i Hapesirave Publike Brenda Zones Se Re Per Zhvillim Ne Fshatin Valias

2.Tirane, Objekti: Rikualifikimi i bllokut, qe kufizohet nga “ Teodor Keko”. “ Tom Plezha”,“Mikel Maruli” dhe “ Loni Ligori”

3.Tirane, Kamez, Objekti: Ndertim rruget Blloku Kamez-Bathore, qe perfshin rruget ( RR.Cesk Zadeja + Rr.Antena + Rr.Borzilok + Rr.Hetem Gerbolli + Rr.Arbana + Rr.Malzi + Rr.Luznia + Rr.Gose + Rr.Farke + Rr.Montral + Rr.Isuf Xhelili + Rr.Filip Shiroka)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Akt-ekspertize per vleresimin e shteses se kapitalit 14.07.2008
Kontrate shitje kuotash te kapitalit themeltar 15.05.2008
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 18.06.2009
Vendimi per ndryshim selie (03.01.2014) dhe Vendimi per rritjen e kapitalit 10.12.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 32 868 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 51 951 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 23 393 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 43 447 870,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 749 440,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 224 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 774 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 737 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 946 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 981 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 201 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:498 146 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:454 569 688,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:374 866 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:397 056 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:427 358 574,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:289 447 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:152 827 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:88 931 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 095 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 99 261 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 77 932 086,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani