Skip to content

PNI-2001
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 08:18:07
JSON

NIPT: K51519042K
Administrator: Arian Lako
Objekti i Veprimtarisë: Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit. Masterplane studime e plane rajonale urbanistike. Plane rregullues fshatrash dhe qendrash te banuara – qytete. Studime pjesore urbanistike. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate. Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate. Projektim objekte sportive. Projektim inerte. Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberuara, lulishte e parqe. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme deri 5 kate. Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik. Objekte me shkalle te larte veshtiresie b/a, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet. Instalime hidrosanitare. Linja e rrjeta eletrike , telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. per objekte civile, industriale, turistike. Sisteme komplekse te telekomunikacionit. Furnizim me uje, kolektore shkarkimi. Projektim ujesjelles kanalizime, urbane dhe rurale. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV. Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I. Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim. Autostrada, pista, aeroporte, helioporte. Hekurudhe, degezime hekurudhore. Projektim ura dhe vepra arti deri 10m. Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m. Estakada. Ura metalike, te varura. Tunele rrugore, hekurudhore. Centrale hidraulike, elektrike, (primare, sekondare). Centrale termike (primare, sekondare). Prodhim impiate te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike, diellore, era etj. Projektim nenstacione elektrike, primare, linja te tensionit te larte. Kabina elektrike te rrjetit shpemdares, linja te tensionit te ulet, te mesem. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria V, IV, III, II. Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria I, autostrada dhe degezime me hekurudhave. Projektim i sinjalizimit ne aeroporte dhe helioporte. Zbatime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit, punime dheu, sistemime, terracime terrenesh etj, ndertime civile dhe industriale, ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe te binareve, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, rikonstruksion godinash civile, ekonomike, veshje fasadash etj. Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale,veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentoksore, ura e vepra arti. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stac, kabina e transform, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime per prishjen e ndertimeve. Impjante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime topogjeodezike. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe 3 traversa. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante te brendeshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Auditime. Inspektime te Sigurise Rrugore.
Emërtime të tjera Tregtare: PNI-2001
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/05/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Themistokli Germenji, Ndertesa nr.9, Hyrja 5, Apartamenti 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese per doreheqjen e administratorit 13.11.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 744 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 186 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 647 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 955 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 080 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 266 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 311 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 636 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 765 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 076 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:14 156 049,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:25 659 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 629 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 134 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 139 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:31 753 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 172 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 11 850 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 22 674 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 251 022,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja