Skip to content

FRIGO ALBA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-01-18 14:38:57
JSON

NIPT: K51725005T
Administrator: Luan Jazexhiu
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport.tregeti me pakice e shumice e produkteve te mishit, artikujve te ndryshem industrial, agjensi turistike e agjensi transport kombetar e nderkombetar te mallrave e udhetareve, sherbime ne fushen e turizmit, te komisionerise e te marketings, hoteleri e bar restorant, ndertim ku te perfshihen : Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekatshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade, ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime porluale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asafaltim dhe veshje me asfaltim, ndertim digash,galeri,tunele,damba.Ndertim vepra kullimi ,ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidrualike, punime dhe sisteme elektrike.Ndertim ambjente dhe sistem gjelberimi, parqe e lulishte".Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime mirembajtje, sherbim fasade.Ndertim rrugesh dhe wash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre.Asfaltim dhe veshje me asfaltim.Ndertim digash, galeri, tunele, damba.Ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike, punime dhe sistemime elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: FRIGO ALBA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.05.2005
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 466 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: BANKA CREDINS, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 31.01.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31608801O, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Nr. 8, me administratore Maltin Korkuti dhe Monka Milo. FRIGO ALBA zoteron 0.68% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.01.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kamjon AA 116 GL
2) Tirane, Automjet Man me Targe AA621SN
3) Tirane, Automjet Dailmler Chrysler me targe, AA714HJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me date 21.11.2012, u lidh projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje te shoqerise perthithese “FRIGO ALBA“ shpk me NUIS (NIPT) K51725005T dhe shoqerise se perthithur “DEA.I.D.M” shpk, me NUIS (NIPT) K82403007N. Shoqeria e perthithur “DEA.I.D.M” shpk do t’i transferoje shoqerise “FRIGO ALBA“ shpk gjithe pasurine, elementet e aktivit e te pasivit qe pasqyrohen ne pasqyrat financiare te saj te mbyllur me 31.12.2011. Ne kembim te kontributit te perfituar, shoqeria “FRIGO ALBA“ do te zmadhoje kapitalin e saj nepermjet krijimit te kutoave te reja, te cilat do t’i perfitojne ortaket e shoqerise kontribuese “DEA.I.D.M” shpk duke marre ne konsiderate dhe primin e bashkimit te llogaritur. Kapitali pas bashkimit do te jete 250.100.000 (dyqind e pesedhjete milion e njeqind mije) leke.
Me date 07.01.2013, u miratua projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive “FRIGO ALBA“ shpk dhe shoqerise se perthithur “DEA.I.D.M” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, PANDI DARDHA LAPRAKE

Adresa:
Tirane, Kashar, Zona Ura e Limuthit, Rruga e Limuthit, Magazinë Frigoriferike me Strukturë Metalike, në Zonën Kadastrale 2105, Nr.Pasurisë 1/33, Vol. 20, Faqe 46

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.01.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 01.10.2018
Raport i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 21.12.2007
Projekt marreveshja e bashkimit 20.11.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 09.12.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.09.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 30.06.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit themeltar 05.07.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 43 773 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 539 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 425 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 466 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 55 392 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 103 212 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 84 738 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 107 977 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:689 234 015,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:758 236 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:661 686 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:836 657 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 055 721 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 114 317 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 258 311 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 681 902 165,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala