Skip to content

DELIA IMPEX (Ish MARIO IMPEX)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-16 10:41:08
JSON

NIPT: K57123001R
Administrator: Mario Delia
Objekti i Veprimtarisë: Nderrmarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike qe lidhen me to Rikonstruksion te cdo dhoit .Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve.Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, damba, tunele.Ndertime n/stacione elektrike, linja te tencionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertime impjante hidrosanitare, kuzhina, 2 lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impjante ngritese transportuese.Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri.Impjante teknologjike, termike e kondicionimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te ,mbrendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni. Impjante te sinjalistike rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçese.Investime ne ndertime civile, pallate e ne ndertime turistike.Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash dhe udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit shqiptar. Ndertim hidrocentrale. Prodhim te energjise elektrike dhe shitje te energjise elektrike. Ne fushen e sherbimeve civile pastrim mbetjesh urbane, pastrim gjelbrimi.Ne fushen e tregtise materiale ndertime, mallra industriale, lende te para, veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, paisje elektrike, elektronike, elektroshtepiake, mallra ushqimore te ndryshem. Hapje hotel, bar bufe. Agjensi turistike. Sherbime funerale. Ne fushen e transportit e te tregtise se karburanteve me pakice, si nafte, benzine, vaj, gaz. ne fushen e pyjeve. Punime duralumini. Hapje bare e restorante, parukeri, hapje pika servisi, agjensi turistike, imobiliare, etj, instalim te sistemeve, rrjeteve e paisjeve fundore telekomunikacionit te gjitha llojet dhe mirmbatjen e tyre. Impjante teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekommunikacionit. Impjante te brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV ,Prollim tregtim grumbullim e shitje inerte si rere zhavorr etj" Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve publike dhe private. Sherbim te ruajtjes te personave, objekteve e veprimtarive me kodin 1.3.A dhe sherbime te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te çmuara me kodin 1.3.B. Sigurimi i objekteve publike e private, insalimi i mjeteve te sistemit vrojtues, pajisje nderlidhje, etj. Importim, tregtim dhe instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kunder zjarrit pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te vjetra te lejuara nga legjistacioni dhe projektimi, instalimi dhe programimi i pajisjeve te telekomunikacionit dhe te sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Pastrimi i ambienteve te brendshme dhe te jashtme te institucioneve publike dhe private te banesave. Mirmbajtjen e sistemit te monitorimit me kamera te instaluara. Tregtim me shumice dhe pakice kamera sigurie dhe aksesore te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: DELIA IMPEX
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.12.2002
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 370 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Kastrat BAJZE AA 326 DC, Kamion Mercedes Benz i kuq
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 572 RO, Kamion MAN i verdhe
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 615 CO, Mercedes Benz kafe e hapur
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 084 DG, Kamion Mercedes Benz i bardhe
Shkoder, Kastrat, BAJZE ACR560, RTV me numer shasie 8210, Marka BERTOJA
Shkoder, Kastrat, BAJZE AA 245 DX, Kamion Mercedes Benz
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 422 HZ, Kamion MAN jeshil
Shkoder, Kastrat BAJZE AA446CJ, Kamion, Mercedes Benz, Ngjyre Jeshile
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 906 XJ, ATV DIECI portokalli
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 063 HZ, Kamion Mercedes Benz e kuqe
Shkoder, Kastrat BAJZE AA436GD, ATP, Mercedes Benz, Ngjyre e Bardhe.
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 572 XP, Kamion, IFA, Ngjyre Jeshile.
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 016 AG, APV Iveco Fiat jeshil+blu
Shkoder, Kastrat BAJZE AA869PR, Kamion, Mercedes Benz, Ngjyre Portokalli
Shkoder, Kastrat BAJZE AB 013 CM, Mercedes Benz ngjyre e zeze
Shkoder, Kastrat BAJZE AA 103 LX, Kamion Mercedes Benz portokalli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Kastrat BAJZE Bajze, Qender Bajze, godine 2-kateshe, nr.pasurie 2/7+1-1, zona kadastrale 3982

Adresa:
Shkoder, Lagjja Mar Lulaj, Rruga Degrant, ndertesa nr.27

Faqja Web:
www.shkodraweb.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.04.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakut per zmadhimin e kapitalit 21.06.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 731 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 295 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 771 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 590 985,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 646 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 659 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 654 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 173 816,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:73 722 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:43 318 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:84 230 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 240 339,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:45 825 227,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 53 168 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 57 790 006,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 858 498,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala