Skip to content

"ENERGYSOLUTION"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-25 10:18:27
JSON

NIPT: K66311001I
Administrator: Saimir Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, supervizion dhe ndertim i linjave elektrike per energjin elektrike dhe telekomunikacionit, nenstacionet elektrike te larta T.L/T.M, centrale dhe hidrocentrale. Studim dhe projektim te telekomunikacionit. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e capital te transfumatoreve te llojeve te ndryshem. Prodhim te materialeve te ndertimit. Hapje agjensi turistike, imobiliare.Tregetim te karburanteve te ndryshem me pakice. Punime ndertimi, ndertime civile.Kryerjes se sherbimeve te mirembajtjes dhe riparimit te Aseteve te Infrastuktures Energjitike Industriale te Tensionit te Mesem dhe te Ulet.Tregtimin e makineri-paisje elektrike dhe elektronike per perdorim industrial. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e shitblerjes se pronave brenda dhe jashte Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: "ENERGYSOLUTION"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/12/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ENERGY SOLUTIONS sh.p.k & SANITERMIKA sh.p.k & VLLAZNIA NDERTIM I.S. sh.p.k, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09/12/2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02413009D, me adrese ne Tirane, Bulevardi Zogu i Pare, Qendra Tregtare Tirana, me administrator Enver Zenku. "ENERGYSOLUTION" zoteron 60% te kapitalit te kesaj shoqerie.

II. PLUS COMMUNICATION, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 10/06/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91811014B, me adrese ne Tirane, Farke, Rruga ''Shyqyri Brari'', Ndertesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18, me administrator Matilda Shehu. "ENERGYSOLUTION" zoteron 0.29% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Me date 29.01.2014, me vendim te ortakut te vetem, u vendos te realizohet te noteri kontrata e transferimit te aktivitetit nga shoqeria “ENERGYSOLUTIN” SH.P.K te shoqeria “ALBANIA ENERGY SOLUTION” SHPK, ku perfshihen transferimi i aseteve, gjendjeve te inventarit dhe marredheniet me te tretet.

II. Me date 11.02.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua financimi ne formen e kredise tek Raiffeisen Bank ne vleren 308.700 (treqind e tete mije e shtateqind) euro dhe vendosjen si kolateral per marrjen e kesaj kredie kuoten e aksioneve qe shoqeria “EnergySolutio” shpk ka tek shoqeria “Plus Communication” sha.

III. Me date 31.08.2017, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise perkohesisht deri ne momentin e berjes gati per rifillimin e tij. Statusi ndryshon nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr.7, Rruga Frederik Shiroka, Pallati nr.1, Shkalla 4, Zona Kadastrale 8210, Nr.Pasurie 5/269+4-39

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.12.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakut per shtimin e kapitalit date 16.07.2012
Kontrate dhurimi kuotash date 24.07.2014
Marreveshje per shitjen dhe blerjen e kapitalit date 16.07.2012
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit date 13.10.2015
Kontrate shitblerje kuotash date 04.06.2007
Kontrate shitblerje kuotash date 21.05.2007
Kontrate dhurimi kuotash date 21.12.2012
Kontrate shitblerje kuotash date 16.07.2008
Vendimi i ortakut te vetem per transferimin e aktivitetit date 29.01.2014
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 05.08.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 28.10.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per transferimin e kuotave te kapitalit date 12.11.2016
Vendimi i ortakut te vetem per pezullimin e aktivitetit date 31.08.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per marrjen e kredise date 11.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -42 997 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -14 805 763,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 397 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:68 280 564,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.Lala