Skip to content

KRAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-13 09:43:55
JSON

NIPT: K66613402N
Administrator: Shkelqim Krrashi
Objekti i Veprimtarisë: Zbatim te punimeve te ndertimit si germime dheu. Ndertime civile, industriale, turistike, rikonstruksion. Ndertim rrugesh, ura, vepra arti, ujesjell e kanalizime. Impiante per prodhimin e energjis nga burime alternative. Projektime dhe ndertime. Studime pjesore urbanistike, objekte civile, industriale, turistike. Shfrytezim pyjesh dhe kullotash, permirsime pyjore, mbjellje ne pyje. Aktivitet minerar-nxjerrje, perpunim, transport e ndermjetesim per tregjet e mineralit te kromit.Rruge, aotostrada,mbi kalime,hekurudha,tramvaje,metro,pista aeroportuale.Ujesjellesa,gazesjellesa,vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje.Ndertime per nenstacione,kabine e transformatoreve,linja te TN e T/Mesem dhe shperndarje te energjise.Impjante hidrosanitaree kuzhina,lavanteri,mirmbajtjen e tyre.Inpjante ngritese dhe transmetuese(shkalle levizese, transportuese)Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura ne to,rifinitur me materiale druri,plastik,metalik e xhami dhe rifinitur te natyres teknike ndertuese.Impjante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut.Sinjalistike rrugore jo ndriçuese.Barrjera dhe mbrojtje rrugore.Ndertime parafabrikate beton/arme,struktura metalikedhe druri.Impjante teknologjike,termike dhe kondicioni.Impjante dhe linja telefonie e telekomunikacioni.Impjante te brendeshme elektrike,telefonike,radiotelefoni,TV-ni etj.Punime topogjeodezike.Punime nentoksore,ura e vepra arti.Diga dhe tunele hidroteknike.Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje.Punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulikedhe bonifikime.Ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike.Punime te inxhinierirse se mjedisit.Punime strukture speciale.Punime mbi shina dhe traversa.Pastrim i ujrave detare,liqenore dhe lumore.Ndertim te impjanteve te ujit te pijeshem dhe pastrimi i tij.Ndertimi i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane.Sistemet kundra zhurmes ne infrastruktur.Shpime gjeologoinxhinijerike,puse e shpime per uje.Tregeti me shumice e pakice te gjitha llojet e karburanteve.Sigurimi dhe ruajtja e objekteve publike, private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik, qe ushtrojne veprimtari ne Republiken e Shqiperise. Sigurimi dhe mbrojtja e jetes dhe e shendetit te personave fizik, shtetas Shqiptar ose te huaj. Kryerja e sherbimit te kategorive ( A + B). Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet.Te nxjerrjes e perpunimin e lendes drusore si dhe tregetimin me shumice dhe pakice te tyre. Tregeti me shumice dhe pakice te gjitha mallrave dhe materialeve ,si dhe import-eksport te tyre. Sherbim ekspertize dhe profesionale lidhur me pyjet dhe kullotat, prodhim tregtim i farave dhe fidaneve.
Emërtime të tjera Tregtare: SHKELQIM KRRASHI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/01/2006
Rrethi: Bulqize
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Diber, Bulqize, Lagjja"Minatori", pallati nr.15, shkalla 1, kati 3, Autovetur Mercedes-Benz me targe AA310HM
2. Diber, Bulqize, Lagjja 3 Minatori, Pallati nr.15, shkalla 1, kati 1, RTM KASSBOH RER, Rimorkio me targe AAR 907
3. Diber, Bulqize, Lagjja Minatori, Pallati nr.15, shkalla 1, kati 1, Kamion Man me targe AA 764 ER
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, FUSHE-BULQIZE ,Bulqize,Komuna Fushe-Bulqize

Adresa:
1.Diber, Bulqize, Lagja Minatori,prane spitalit
2. Diber, Bulqize, Gomisteri, Autoservis, shitje-blerje pjese kembimi, vajra lubrifikant, shitblerje gomash, Lagjja Gjeologu, me numer pasurie nr.1/143+-2, zona kadastrale nr.8612

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2021
Statuti fillestar i Shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -176 167,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 953 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 419 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 317 898,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 903 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 255 796,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 053 008,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 520 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:19 844 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:54 245 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 335 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 20 108 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 556 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 504 313,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : L.Kanani