Skip to content

6+1 VLORA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-16 11:57:05
JSON

NIPT: K67127202M
Administrator: ALBERT DELIAJ
Objekti i Veprimtarisë: Hapjen e Televizioneve.
Emërtime të tjera Tregtare: 6+1 VLORA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/06/2006
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 19.2.2016, me ane te shkreses Nr. 2613 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 4660 Prot., date 11.03.2016, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlore, u kerkua Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me date 11.04.2016, me ane te urdhrit Nr.203 Prot. leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Andi Kocaqi, per vendosjen e sekuestros mbi aktivet e debitorit shoqeria " 6+1 VLORA" me NIPT K67127202M. Aktivet do te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

III. Me date 05.11.2018, me ane te urdhrit nr. 206 Regj., Nr. 206/4 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office" (TEO) sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 12566 Prot., date 06.11.2018, u urdherua QKB per " Vendosja e sekuestros ne aktivet e pales debitore shoqeria "6+1 Vlora" shpk, me NIPT K67127202M".

IV. Me date 19.11.2018, me ane te urdhrit nr. 206 Regj., Nr. 206/5 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office" (TEO) sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13325 Prot., date 21.11.2018, u urdherua Heqja e sekuestros te vendosur ne aktivet, kuota apo aksione te pales debitore shoqeria "6+1 Vlora" shpk, me NIPT K67127202M", me shkresen Nr. 206/4 Prot., me date 05.11.2018 te permbaruesit gjyqesor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, L. PARTIZANI RR. A. DEMI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per Venie Sekuestro date 19.02.2016
Urdher per Venie Sekuestro date 11.04.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 603 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 748 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:9 904 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 598 000,00
Punuar Nga : A.Baja / P. Nikolli