Skip to content

INSTITUTI DEKLIADA - ALB Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 13:05:07
JSON

NIPT: K71606006A
Administrator: Devis Hasalami, Agim Hasalami
Objekti i Veprimtarisë: Studime, projektime, trajnime, konsulencë per: Projekte urbanistike, projekte arkitektonike, projekte konstruktive, projekte instalator, projekte per vepra hidraulike, projekte rrugesh – hekurudha, projekte urash dhe vepra arti, projekte gjeodet, studim gjeologo-inxhinierik–hidrogjeologjik, projekte te impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, projekte të sinjalizimit rrugor, studime të sizmologjisë inxhinierike studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend-depozitimeve të mbetjeve të ngurta (urbane), studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. Sherbim ekspertize ne vleresimin e ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor. Sherbim ekspertize ne mbrojtjen kunder zjarrit dhe shpetimin. Sherbime ekspertize dhe profesionale lidhur me burimet energjetike. Sherbim ekspertize ne vleresim te pasurive te paluajteshme. Auditimi i eficenses energjitike ne ndertesa dhe industr. Sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore baze (sherbime te ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ ose kullota). Vleresimi i objekteve industriale te cdo lloji. Hartimi i planeve te evakuimit. Mbikeqyrja (supervizimi) dhe kolaudimi i punimeve te zbatimit per te gjitha kategorite e punimeve. Furnizim vendosje e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni, nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike). Furnizim vendosje e makineri pajsije per centralet energjitik te cdo lloji, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale. Realizimin e impianteve të telekomunikacionit. Mirëmbajtje, remont profilaktik të mesëm e capital të transformatorëve elektrik të çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Import-eksport të matrialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve të alarmit, sistemeve kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, tregtimin e mallrave të gatshëm si dhe cdo malli tjeter qe parashikon ligji. Testimi dhe certifikimi i pajisjeve te ndryshme. Ofrimi i cdo lloji konsulence dhe sherbimi inxhinierik per te gjitha fushat e percaktuara ne kete objekt dhe ato qe parashikon ligji. Prodhimi i energjise elektrike nga hidrocentralet dhe burimet e tjera te rinovueshme. Hartimi i Planit te biznesit (analizes ekonomike) per cdo lloj veprimtarie. Menaxhimi i kontratave te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HIDROALBANIA ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98420202O, me adrese ne Kukes Shishtavec CERNALEVE Hidrocentral në Cernaleve, me administrator Kujtim Kolgjini. Ortaket e shoqerise jane: HYDROALBANIA me 27% te kapitalit; G.P.G. COMPANY me 66% te kapitalit dhe INSTITUTI DEKLIADA – ALB me 7% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Donika Kastrioti, pallati Teknoprojekt, apartamenti 9/1, 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2021
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 29.09.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 10 997 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 52 763 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 47 447 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 31 713 962,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 337 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 707 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 23 009 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 023 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 878 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 409 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 071 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:176 686 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:223 517 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:165 401 285,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:139 116 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 790 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:53 059 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 960 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 720 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 930 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 536 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 15 382 430,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani