Skip to content

ERVIN LUZI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 06:11:05
JSON

NIPT: K71707007Q
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune.Ofrim sherbime interneti.Punime hidraulike.Punime termoizoluese.Stampim fotografish.Shtypshkrime te ndryshme.Postera,reklama,stampime ne bluza,etj.Tregtim materiale elektronike(kompjutera,fotokopje,printera, etj).Punime ne fushen e ndertimit.Prodhim dhe montim duralumini.Punime elektrike.Tregtim materialesh elektrike.Suport IT.Riparime kompjutera,fotokopje, printera.Tregtim materiale higjeno-sanitare.Punime druri dhe melamine dhe konstruksione metalike.Tregtim bime dekorative dhe tregtim pjese kembimi per automjete te ndryshme. tregti me pakice te materialeve hidraulike.Tregetim materiale industriale .Tregetim Makineri pune. Tregetim sisteme ngrohje soba ngrohje , chiller , pelet etj , montim dhe kolaudim tregetim artikuj kancelarie, bojra printerash etj. Tregetim gazrash teknike si dhe paisje nen presion .Tregetim artikuj ushqimor me shumice dhe pakice . Tregetim dhe prodhim rroba pune , uniforma te ndryshme. Tregetim inpute bujqesore si dhe pesticide. Tregetim automjete te ndryshme. Foni dhe paisje audio vizive , sinjalistike rrugore , Shitje pajisje kompjuterike,Eksportlmport si dhe tregti me shumice dhe pakice te pajisjeve elektronike informatike telekomunikacionit,sisteme vezhgimi, akses kontrolli,sisteme kundra zjarrit pjese kembimi dhe aksesore. dizinfektant , riparime elektrike, UPS, Invertera bateri ,transport mallrash te ndryshme,. Ndricim rrugor dhe Led, Shtrime te linjave te telekomunikacionit si; fiber optike, linja me kapacitete 5, 10, 15, 20, 50,100 kopje etj. Shtrime te linjave elektrike, etj. Tregetim ,riparim pompa, ashensore , paisje per zjarrefikese ,gjelberim te ambienteve per entet publike dhe private,tregetim goma te ndryshme. Rikonstruksione, ujesjellesa, kanalizime, lyerje objektesh si dhe instalimet e nevojshme perto, vepra kullimi, ujitje tokash dhe impjante vaditese. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore. punirne te ndryshme ne bujqesi (mbjellje. korrje, shirje etj) Eksport-import. shitje me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire. te kapaciteteve te ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale. Eksport-import, shitje me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit. te reja dhe te perdorura per automjete te transports tokesor, detar, ajror, desing lulishtesh, furnitura fidanesh, mirembajtje ambjentesh, elektro-shtepiake te te gjitha llojeve, mobilim per shkolla dhe universitete, spitale, zyra, salla konferencash, burgje, portet dhe aeroportet, matersa uji .Ndertime per n/stacionet kabinat e tranfsormatoreve e linjat e tensionit te mesem, dhe shperndarjen e energjise .Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punirne rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistike rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime germimi. Projektim, dizajn faqesh webi, reklama në internet, shërbim projektime në fushën e rrjeteve kompjuterike dhe interneti. Mirëmbajtje serverash, ndërtim dhe mirëmbajtje rrjetesh kompjuterike. Tregtim i të gjithë aksesorëve kompjuterike softwer dhe hardwer. Mirëmbajtje faqesh online. Tregtim enë kuzhine. Riparim automjetesh Tregetim hidro karburesh, tregetim libra, tregetim vegla muzikoe dhe mjete didaktike, tregeti materiale hidraulike, dekore festive.
Emërtime të tjera Tregtare: Best Albanian Comunications - I S P
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 03/10/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kashar Automjet me targe AA 206 JI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.02.2016, me ane te Urdhërit Nr.07016 Prot, protokolluar nga QKR me Nr. 1796 Prot, date 22.02.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor STAR", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales Ervin Luzi me Nipt K71707007Q. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.

II. Me date 29.02.2016, me ane te urdherit Nr. 2998-15 Regj., Nr. 10044 Prot, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor STAR sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne subjektin Ervin Luzi me Nipt K71707007Q, te vendosur me shkresen Nr.07016 Prot, datë 15.02.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar YRSHEK Lagjja Katund i Ri, Rruga Ali Pashe Gucia, Godina nr.5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Urdher per Venien e Sekuestros, date 15.02.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 407 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 017 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 812 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 700 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 691 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 639 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:63 165 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:64 283 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:43 542 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:46 667 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:61 215 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 188 627,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli