Skip to content

AGROTAL 1 Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: K71709015R
Administrator: Klodian Shatraj
Objekti i Veprimtarisë: Agrobiznes, prodhim e tregtim vaji, përpunim, kultivim ulliri dhe bimëve të tjera që lejohen nga ligji, import - eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, artikuj bujqësore e blegtorale, bimë medicinale. Prodhim dhe tregtim të artikujve të ndryshëm mobilierie, dyer dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kancelari, pajisjesh ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim medikamentesh dhe barnash mjekësore, pajisje diagnostikuese etj. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për kultivimin, mbjelljen dhe vjeljen e inputeve të ndryshme bujqësore. Asistence teknike në fushën e prodhimit bujqësore dhe fuqi punëtore. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, në 2 veprimtarinë e shoqërisë do të hyje çdo veprimtari që do të konsiderohet nga ortaket si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me Ligjin Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: AGROTAL 1
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare
Viti i Themelimit: 27.03.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 419 022 000,00
Numri i pjesëve: 419 022
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Artur Dojaka, Eno Hoxha, Vera Hoxha
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-360156-07-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i marreveshjes siguruese Nr.6156 Rep., Nr.1970 Kol., date 27.06.2017, e lidhur midis Z.Artur Dojaka dhe “AGROTAL 1” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi Z.Artur Dojaka vendos barre mbi 100 % te kuotave qe zoteron ne shoqerine “AGROTAL 1 ” sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE PJETER BOGDANI GOD2- 6KAT.K.2

Adresa:
Vlore Himare HIMARE Fshati Himare, magazinat e vjetra, Vlore Elbasan Elbasan ELBASAN Kusarth, prane ktheses se Fabrikes se Çimentos Tirane Peze VAROSH Varosh. Vlore Vlore VLORE Fshati Hoshtime, afer SMT, Vlore Fier Mbrostar Fshati Mbrostar, afer autostrades, Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -225 568 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 545 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -10 684 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 154 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 329 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 746 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 500 805,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016