Skip to content

AGROTAL 1 Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 09:45:27
JSON

NIPT: K71709015R
Administrator: Klodian Shatraj
Objekti i Veprimtarisë: Agrobiznes, prodhim e tregtim vaji, përpunim, kultivim ulliri dhe bimëve të tjera që lejohen nga ligji, import - eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, artikuj bujqësore e blegtorale, bimë medicinale. Prodhim dhe tregtim të artikujve të ndryshëm mobilierie, dyer dritare, artikuj duralumini, tregtim pajisje zyre, kancelari, pajisjesh ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim medikamentesh dhe barnash mjekësore, pajisje diagnostikuese etj. Ofrimi i shërbimeve të konsulencës për kultivimin, mbjelljen dhe vjeljen e inputeve të ndryshme bujqësore. Asistence teknike në fushën e prodhimit bujqësore dhe fuqi punëtore. Përveç veprimtarive të parashikuara me lart, në 2 veprimtarinë e shoqërisë do të hyje çdo veprimtari që do të konsiderohet nga ortaket si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me Ligjin Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: AGROTAL 1
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/03/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 492 022 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AGROTAL2, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92202030O, me adrese ne Tirane, Ndroq, Fshati Varosh, Rruga Nacionale Tirane - Durres Km. 12, Zona Kadastrale 3714, Pasuria Nr. 292/15, me administrator Durim Meta. AGROTAL 1 zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 16.04.2013, me ane te urdherit Nr.5138 Prot., Nr.Dosje 716, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoteron debitori Z.Artur Harun Dojaka, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 15.05.2013, me ane te Urdhrit Nr.6051 Prot., Nr. Dosje 716, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruesve private "E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat, Artur Harun Dojaka ,e kerkuar nga ana juaj me shkresen Nr. 5138 Prot dt. 16.04.2013.

III. Me date 13.11.2015, u lidh marreveshja siguruese Nr.10249 Rep Nr.3253 Kol, lidhur midis barremarresit "Banka Credins" sh.a dhe barredhenesit "Agrotal 1" sh.a.

IV. Me date 22.11.2016, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 11356 Rep. Nr. 3694 Kol, ndermjet barredhenesit Artur Dojaka, shoqerise Agrotal 1, Natural Farming (Nafa) shpk dhe barremarresit Banka Credins sha, per krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per huane e akorduar nga Banka Credins.

V. Me date 27.06.2017, u lidh marreveshja siguruese Nr.6156 Rep., Nr.1970 Kol, e lidhur midis Z.Artur Dojaka dhe “AGROTAL 1” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a ne shumen 380.000.000 (treqind e tetedhjete milion) leke, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi Z.Artur Dojaka vendos barre mbi 100 % te kuotave qe zoteron ne shoqerine “AGROTAL 1 ” sh.a.

VI. Me date 24.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.1204 Regj., Nr.1204/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10812 Prot, date 24.09.2018, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor Jus u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet/aktivet dhe biznese te regjistruara ne emer te debitorit “Agrotel ”sha me NIPT K71709015R.

VII. Me date 29.10.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1024/6 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore JUS Shpk, u hoq sekuestro e vendosur me urdhrin Nr. 1024/4, date 24.09.2018 ndaj shoqerise Agrotal 1 Sha, me NUIS (NIPT) K71709015R.

VIII. Me date 28.05.2019, u lidh marreveshja siguruese Nr. 5005 Rep. Nr. 1707 Kol, me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rr.Konfezenca e Pezes,( Kombinati Ushqimor) Tirane, Zona kadastrale 8240, Nr Pasurie 2.

Adresa:
1.Fier, Lushnje, Objekt ne ngastren 129/1/3 ,Kosove e Vogel, Lushnje
2.Tirane, Peze, Varosh
3.Tirane, Luz i Vogel, Zona Kadastrale nr. 2539, Numer pasurie 457/4, Vol. 21, Faqe 26

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Akti i transferimit te aksioneve date 24.10.2016
Kontrate transferim aksionesh date 05.07.2007
Marreveshje siguruese date 22.11.2016
Marreveshje siguruese date 27.06.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 29.10.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Vendim i aksionerit te vetem date 09.05.2022
Raporti i shnderrimit te formes ligjore nga SHA ne SHPK
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 8 091 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -2 152 564,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 880 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 248 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -17 458 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -12 184 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -225 568 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 545 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -10 684 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 154 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 843 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:60 068 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:400 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:953 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 037 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 999 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 329 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 746 212,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 500 805,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 621 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 527 898,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani