Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 507, datë 17.07.2019, i pasurisë “Një pjesë e katit të parë të ish-repartit të URT-së, me nr. pasurie 2/423, zk. 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimi 900 m2 dhe sipërfaqe funksionale 30 m2”, në pronësi të Bashkisë Durrës, për një periudhë 8-vjeçare (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

UNIEURO SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-25 13:57:20
JSON

NIPT: K71814508A
Administrator: Arian Gjyzeli
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregëtimi me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, prodhim e tregëtim konfeksionesh, indutriale, ushqimore, makineri tëndryshme, elektroshtëpiake, pllaka, transport mallrash dhe pasagjerësh, tregtim prodhimesh kozmetike, punime druri, duralumini, përgatitje zarfesh letre, import-eksport të kafshëve dhe shpendëve të gjallë, ndërtim. Rikonstruksion objekte civile. Nën regjimin e përpunimit aktiv (fason).
Emërtime të tjera Tregtare: UNIEURO SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.06.2007
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Më datë 17.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 507, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Bashkisw Durrws, si qiradhënës, dhe shoqërisë “UNIEURO” SHPK si qiramarrës për pasurinë “Një pjesë e katit të parë të ish-Repartit të URT-së, me nr. pasurie 2/423, ZK 8513, me sipërfaqe të përgjithshme 930 m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimi 900 m 2 dhe sipërfaqe funksionale 30 m2 ”, në pronësi të Bashkisë Durrës, për një periudhë 8-vjeçare, sipas genplanit dhe tekstit të projekt-kontratës.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Rrashbull, Fshati Vrrinë, pranë Nënstacionit Fllakë

Adresa:
1) Durrës, Zona Kadastrale 8513, Nr. pasurie 2/423, Ish URT
2) Durrës, Lagjja nr.18, Rruga Aleksandër Goga, zona kadastrale 8513, nr pasurie 1/738 n-3
3) Durrës, Xhafzotaj, Xhafzotaj, nr pasurie 76/83, volum 4, faqe 12, zona kadastrale 2574

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.12.2019
Akti I themelimit
Kontrate shitje kuotash 21.07.2009
Kontrate shitje kuotash kapitali 10.04.2015
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
VKM Nr. 507, datë 17.07.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 535 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 847 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 386 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 456 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 676 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 674 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 448 736,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 11 760 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 842 802,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 772 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:120 426 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:88 063 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:71 941 401,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 639 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 594 569,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 73 267 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 52 279 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 90 607 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 23 328 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 23 115 317,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala