Skip to content

Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 11:25:54
JSON

NIPT: K72014801J
Administrator: Bozhidar Todorov, Elma Lloja, Tsvetan Ivanov
Objekti i Veprimtarisë: Qellimi kryesor i Bankës eshte te kryeje sherbime bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe te siguroje te ardhura te arsyeshme ne kapital per aksionerin e saj. Te angazhohet ne aktivitetin tregtar te parave ne depozita, te pranuara publikisht dhe te perdore keto fonde me qellim dhenien e huase individeve dhe/ose entiteteve dhe investime per llogari te saj dhe duke marre persiper te gjitha risqet. Me qellim arritjen e objektivave te saj, Banka lejohet te kryeje veprimtarie bankare dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte saj qe mund te kryhen nga bankat tregtare ne perputhje me Legjislacionin Bankar dhe rregullore te tjera te zbatueshme, per sa me poshte : a) pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimin e tyre per dhenien e kredive dhe vendosjen ne emer dhe per llogari te vet; b) te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; c) factoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; d) qirane financiare; e) te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, duke perfshire kartat e kreditit dhe te debitit, çeqet e udhetarit, çeqet bankare dhe kartat e pageses; f) ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; g) tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, çertifikata te depozitave etj.), (ii) kembim valutor, (iii) produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), (iv) instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen, (v) letra me vlere te transferueshme, (vi) instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin, (vii) pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; h) ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit, (ii) sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme, (iii) sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare; i) sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat “b” deri “f” te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive. j) veprimtari te lidhura me kleringun, shlyerjen, kujdestarine dhe rregjistrimin e titujve. k) veprimtari te ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime si agjent, të parashikuara në ligjin nr. 52/2014, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”. Aktiviteti finaciar "Faktoring"
Emërtime të tjera Tregtare: FIRST INVESTMENT BANK - ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/08/2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Bullgari
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 516 516 863,00
Numri i pjesëve: 1 413 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: First Investment Bank AD, një shoqëri aksionare, e themeluar ne daten 08.10.1993, qe funksionon në bazë të legjislacionit bullgar, regjistruar në Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 18045/1993, me seli në adresën: 37, Dragan Tsankov Blvd, 1797 Sofia, Bulgaria. Administratoret e Shoqerise jane: Nikola Bakalov, Janko Angelov Karakolev, Vassilka Momchilova Stamatova, Vladimir Michev, Nadya Vladimirova, Chavdar Zlatev, Nadya Koshinska, Svetozar Popov, Ralica Ivanova Bogoeva dhe Konstantiv Iliychov Arnaudov. Aksionaret kryesore jane: Tzeko Todorov Minev (31.4%), Ivailo Mutafchiev (31.4%), Bulgarian Development Bank AD (18.3%), Valea Foundation (7.87%) dhe aksionar të tjerë (11.03%) (Burimi i te dhenave: https://www.marketscreener.com/quote/stock/FIRST-INVESTMENT-BANK-AD-6499746/company/)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.03.2021, terhequr nga QKB date 18.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank- Albania”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Ivaylo Mutafchiev, shtetas bullgar, i datelindjes 1962, pronar perfitues prej 31.4% te kapitalit, pasi zoteron 31.4% te kapitalit te shoqerise “First Investment Bank AD” dhe “First Investment Bank AD” zoteron 100% te kapitalit te “Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank- Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues 19.04.2006.

Tzeko Minev, shtetas bullgar, i datelindjes 1960, pronar perfitues prej 31.4% te kapitalit, pasi zoteron 31.4% te kapitalit te shoqerise “First Investment Bank AD” dhe “First Investment Bank AD” zoteron 100% te kapitalit te “Banka e Parë e Investimeve-Albania/ First Investment Bank- Albania”. Data e percaktimit si pronar perfitues 19.04.2006.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: 1 Femër/2 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Nikolai Dragomiretzki, Stanimir Mutafchiev, Chavdar Zlatev, Ianko Karakolev, Ina Paskaleva - Mitreva
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 425 punonjës (2021: 367 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 19, datë 06.07.2007 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 9, datë 31.10.2016 – Kujdestar i titujve të Qeverisë së RSH -
Nr. 1, datë 13.12.2011 – Depozitar i sipërmarrjeve të investimeve kolektive -
Nr. 1, datë 30.08.2010 – Depozitar i aseteve të fondeve të pensionit vullnetar -
Nr. 12, datë 29.09.2010 – Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë së RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 5, datë 29.09.2010 – Kujdestar i letrave me vlerë të qeverisë së RSH -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit

Adresa:
1) Fier, Lagjja "Apollonia", Rruga "Jakov Xoxa", Nr.4
2) Vlorë, Sarandë, Rruga "Onhenzmi", nr.18, Sarandë (pranë Komisariatit të Policisë)
3) Korçë, Zona Industriale, Business Centre Tiranë
4) Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake
5) Tiranë, Rruga "Teodor Keko", Unaza e Re, Yzberisht.
6) Elbasan, Lagja Qemal Stafa, Rruga 11 Nëntori
7) Shkodër, Rruga Studenti, pranë Radio Shkodra, Sheshi Demokracia
8) Tiranë, Rruga e Kavajës, nr.122/1 në krah të poliambulancës ''At Luigji Monti''
9) Vlorë, Rruga Sadik Zotaj, Godinë 8 katëshe tek ish Fabrika e Orizit
10) Berat, Lagjja "10 Korriku", rruga Antipatrea, pranë Gjykatës së Rrethit Berat
11) Fier, Lushnje, Lagjja ''Çlirimi'', ish Hotel Myzeqeja, Kati 1, Lushnje
12) Durrës, Rr. Aleksandwr Goga/8, pallati 71, shkalla 1
13) Lezhë, Lagjja Skënderbeg, Rruga "H. Ali Ulqinaku"
14) Tiranë, Bulevardi Zogu i I-rë, pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës
15) Durres, Rruga Aleksander Goga /8, pallati 71, shkalla 1

Faqja Web:
https://www.fibank.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.01.2021
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Akti I themelimit te Bankes se Pare te Investimeve
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 18.04.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.02.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 25.06.2010
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 18.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 024 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 721 932 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 447 315 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 572 645 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 482 480 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 513 122 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 429 107 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 279 349 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 123 777 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 109 487 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 99 727 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 533 624 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 134 663 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 439 728 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 379 012 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 131 057 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 082 070 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:973 722 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:874 906 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 801 451 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 632 376 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 505 506 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P.Nikolli