Skip to content

KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 08:00:20
JSON

NIPT: K72804202B
Administrator: Gentjan Gjoka
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimin e sportit të futbollit nëpërmjet krijimit të një ekipi futbolli për të rritur dhe për të rinj si dhe të ekipeve zinxhirë, stërvitjen dhe trajnimin e tyre me të gjitha kushtet teknike sipas parametrave kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe trajnimin në to të sportisteve të rinj në Sportin e Futbollit. Pjesëmarrjen në gara kombëtare dhe ndërkombëtare të sportisteve të këtij klubi sportiv, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe rregullat e Federatës Shqiptare dhe Federatës Ndërkombëtare të Futbollit. Arritjen e rezultateve të larta sportive, ngritjen e cilësisë se sportit të Futbollit, organizimin dhe pjesëmarrjen e garave sportive. Kualifikimi i trajnerëve në kurse të ndryshme lidhur me metodat bashkëkohore dhe shkencore të sportit të Futbollit. Përmirësimin e kushteve të ambienteve sportive, krijimin e kushteve teknike për anëtaret e klubit, për trajnimin e tyre stërvitjen dhe ngritjen e të dhënave sportive. Krijimin i kushteve sanitare dhe shkencore, trajtimi i materialeve shkencore sportive për sportin e futbollit, kualifikimi i sportistëve. Të marre pjesë dhe të drejtoj projekte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare me partner vendas dhe të huaj. Të bashkëpunoj me shoqëri të tjera si motra brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/01/2007
Rrethi: Cërrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-MASAT KONSERVATIVE:

01.Në datë 01.06.2018:Në bazë të Kërkesës Nr.6097Prot, datë 29.05.2018, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA" shpk, pajisur me NIPT-K72804202B, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti”. Objekti: Detyrimi i palikujduar në vlerë 1.057.904 lekë.

02.Ne date 31.12.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.3715 Prot., Nr.956 Dosje, datë 24.12.2019, te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori, Gentian Vlash Gjoka. Kjo mase eshte hequr ne date 09.06.2020 ne baze te Urdhrit Nr.1901-763Prot., date 03.06.2020, te lëshuar nga Desian Brahimllari përmbarues gjyqësore private pranë shoqërisë Përmbarimore “ELITE Bailiff’s OFFICE” SHPK.

03.Ne date 21.06.2021: Ne baze te i Kërkesës Nr.5514 Prot., date 09.06.2021, te leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror eshte vendorusur mase e barrës siguruese mbi tatimpaguesin “KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA"” me Nipt K72804202B. Masa eshte vendosur si pasoje e moslikuidimit te detyrimit tatimor 6,233,855 Leke ne afat e percaktuara.

04.Ne date 02.09.2021: Ne baze te Kërkesës Nr. 9554Prot, datë 13.08.2021, te leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore Rajoni Qendror, është kërkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e “KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA"SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) K72804202B, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti. Masa eshte vendosur si rrjedhoje e moslikuidimit te detyrimit 6,612,731 Leke ne afatin e kerkuar.

05. Me datë 31.07.2023, me anët të shkresës Nr. 44289 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ KLUBI I FUTBOLLIT "TURBINA" ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- K72804202B. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Cërrik, Pr. Stadiumit "Nexip Trungu".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.11.2021
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 795 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:10 834 586,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:7 493 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 143 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 044 349,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli