Skip to content

GREEN FARM SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-23 11:30:08
JSON

NIPT: K74727401G
Administrator: Ferdinant Bani
Objekti i Veprimtarisë: Importe,eksporte,tregtim,realizimin,krijimin per vete ose drejtimin per llogari te te tjereve te fidanishteve per prodhimin e bimeve e luleve te caktuara per pyjet e perdorime te tjera.Punime projektimi,krijimin e mirembajtjen e parqeve natyrale e urbane,te kopshteve(lulishteve)publike e private,levizje dheu per kete qellim,formimin e shetitoreve(bulevardeve)te siperfaqeve te gjelberta publike e per turizem,punime per krijimin e rezervuareve hidrik te destinuara edhe per aktivitet peshkimi,ndertimin e impjanteve te cdo tipi te pershtateshem per zhvillimin malor,liqenor e detar dhe punime per mirembajtjen e vleresimin e teritorit per shtimin e siperfaqeve te gjelberta publike.Ndertimi i impjanteve te cdo tipi te pershtateshme per zhvillimin e turizmit,punime bonifikimi,rekuperimi e restaurimi te siperfaqeve anesore bujqesore,pyjore,arkeologjike per qellime 2 prodhuese,mbrojtese,çlodhese kulturore per perdorime publike e private.Kryerje aktivitet sherbimi qe kerkojne investim makineri e paisje,promovimin e studimeve intensive dhe eksperimentale per permiresimin tekniko prodhues te tokes.Ndertimin,rikonstruktimin,drejtimin dhe shitblerjen,marrjen ose dhenien me qera,ne bllok ose ne fraksione(pjese) te pasurive te paluajteshme te pergjitheshme.Ndertimi ose drejtimi per llogari te saj ose te treteve,hotele e komplekse turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: GREEN FARM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.01.2007
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Bubullime, Automjeti Kamion, Marka Iveco deri ne 3.5 Ton, Targa AA 334 NV.
2) Fier, Lushnje, Kamion Renault me targe AB 654 BI.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 28.12.2015, u lidh kontrata e pengut Nr.4584 Rep. Nr.1950/4 Kol, lidhur midis pengmarresit/ kredidhenes Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarresit shoqeria "Mediteranea" sh.p.k dhe shoqerise "Green Farm" sh.p.k dhe pengdhenesit/ pranues te kontrates se pengut Ferdinant Bani dhe Alketa Bani.

II. Me date 11.05.2018, u lidh marreveshja siguruese Nr. 1277 Rep. Nr. 646 Kol, per krijimin e barre siguruese mbi kuotat e kapitalit te shoqerise si garanci per permbushjen dhe shlyerjen e detyrimeve te siguruara te “Green Farm” shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, BUBULLIME, Fshati Bubullime, ndertese 3- katëshe,kati i pare,autostrada Lushnje-Fier km 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 28.12.2015
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 18.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve 06.08.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 728 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 885 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 709 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 630 895,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 301 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 361 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 250 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 793 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:37 816 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:55 602 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:66 400 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:100 802 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:44 660 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 054 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 16 440 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 995 667,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala