Skip to content

VICTORIA - AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 12:46:47
JSON

NIPT: K81531041T
Administrator: Aleksander Çavo
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport Tregetim me Shumice & Pakice Instalim & Mirembajtje i te gjitha llojeve te -Sistemeve te Diktimit Sinjalizimit dhe Fikjes Automatike te Zjarrit; Import Eksport, Tregetim me shumice dhe pakice i lendeve ,makineri -paisjeve dhe materialeve te shuarjes se zjarrit, Rimbushje, Kolaudim i te gjitha llojeve te Fikseve te Zjarrit; Import-Tregetim i Pajisjeve te Shpetimit, Automjete Zjarrfikese , Veshje Pune e Uniforma Speciale , Berja e Akteve te Ekspertizes per zjarret e rena, Berja e Projekteve Teknike te MZSH, Pergatitja e Dokumentacionit per marrjen e Aktit-Teknik(Certifikates se Sigurise nga Zjarri), Dhenia e Asistences Teknike dhe Trajnimi i Punonjesve per masat e MZSH; Kurse Trajnimi dhe Formimi Profesional per mbrojtjen nga Zjarri dhe Sigurine ne pune; Import-eksport i te gjithe llojeve te pajisjeve te sigurise vezhgimit, aksesit kontrolit dhe mbrojtjes nga zjarri, artikujve industrials,ushqimore. Import, tregetim, mirembajtjen e paisjeve mjekesore per perdorim shtepiak (home care) & transport nderkombetar mallrash per te trete dhe me qera.
Emërtime të tjera Tregtare: VICTORIA - AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31/03/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 49 900 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane, Automjet tip Volkswagen Caddy, me targe AA 201 UC
II. Tirane, Volkswagen Transporter, TR 6129 P
III. Tirane Mercedes Benz Sprinter, TR 8339 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: I. Me date 29.04.2014, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.62 Regj.Them “Per lejimin e Kontrollit” u vendos pranimi i kerkeses se Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Tirane per vendosjen e sekuestros preventive parashikuar nga neni 274 te Kodit te Procedures Penale, per shoqerine me pergjegjesi te kufizuar “VICTORIA –AL” regjistruar ne regjistrin tregtar me date 31.03.2008, pajisur me NUIS NIPT K81531041T.

II. Me date 02.07.2014, me ane te Urdhërit Nr.6438 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tirane, u urdherua sekuestrimi i aktivitetit tregtar privat te subjektiti ” VICTORIA - AL” sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) - K81531041T.

III. Me date 11.12.2014, me ane te Vendimit Nr.1310/2014, leshuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos pushimi i procedimit penal nr.1310/2014 (te bashkuar) dhe kthimin e sendeve te sekuestruara sipas vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane nr.62, date 29.02.2014, shtetasve qe i perkasin Aleksander Cavo dhe Jani Cavo, duke urdheruar ZVRPP Tirane, DRSHTR Tirane dhe QKR per kryerjen e veprimeve te nevojshme per heqjen e sekuestros sipas ketij vendimi gjykate.

IV. Me date 20.03.2015, me ane te Shkresës Nr.2285 Prot, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, u urdherua heqja e sekuestros mbi aktivitetin tregtar të shtetasit Aleksandër Çavo të cituara me shkresën tonë nr.6438 Prot, datë 02.07.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati 58, Shkalla 1, Ap 3

Adresa:
Tirane Rruga: "Pavaresia", Nr. pasurie 31/25-nd, Zone kadastrale 2679

Faqja Web:
www.victoria.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.11.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 11.01.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 26 878 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 491 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 113 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 745 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 525 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 13 523 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 162 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 901 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 921 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 241 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:106 660 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:52 047 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:41 452 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:41 452 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:55 252 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 600 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 861 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 393 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 144 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 46 721 133,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli