Skip to content

Rossmann-Lala
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-18 13:35:43
JSON

NIPT: K81921001A
Administrator: Dirk Daniel Rossmann
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi, themelimi, celja dhe operimi, administrimi, dhe tregetimi i nje game te gjere produktesh parfumerie, kozmertike, bukurie, tekstile dhe shendeti si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie si dhe import-eksport, tregetimi dhe shitja me shumice e pakice e tyre etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Rossmann-Lala shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/06/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Gjermani
Kapitali Themeltar(Lekë): 130 000 000,00
Numri i pjesëve: 130 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. DIRK ROSSMANN GMBH, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Hanover, me nr. Regjistrimi HRB 120548, me seli ne Isernhagener Strabe 16, 30938 Burgwedel, Gjermani (Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar Rossman-Lala shpk, date 03/06/2008)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 29.06.2023, terhequr nga QKB date 18.10.2023, Pronar perfitues, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Altin Lala , shtetas gjerman, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 25% te kapitalit pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALF HOLDING. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2008.Dirk Rudolf Rossmann , shtetas gjerman, i datelindjes 1946, pronar perfitues pasi zoteron 25% te kapitalit ne shoqerine CK Hutchison Holdings Limited, e cila zoteron 100% te CK Hutchison Global Investment, e cila zoteron 100% te Main Superb International, e cila zoteron 100% te Corridon Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson Holdings Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Holding, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Retail, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Health & Beauty), e cila zoteron 40% te shoqerise meme Dirk Rossmann GmbH. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2008.

Raoul Rossmann , shtetas gjerman, i datelindjes 1985, pronar perfitues pasi zoteron 50% te kapitalit ne shoqerine CK Hutchison Holdings Limited, e cila zoteron 100% te CK Hutchison Global Investment, e cila zoteron 100% te Main Superb International, e cila zoteron 100% te Corridon Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson Holdings Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Limited, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Holding, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Europe) Retail, e cila zoteron 100% te A.S. Watson (Health & Beauty), e cila zoteron 40% te shoqerise meme Dirk Rossmann GmbH. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 03.06.2008.

II. ALF HOLDING, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 07/08/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02012012H, me adresë në Tirane, Rruga “Medar Shtylla”, Pallati nr. 56, Hyrja 4, Apartamenti nr.26, Kodi postar 1020, Tiranë, me administrator Aris Lalaj dhe ortak te vetem Altin Lala (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.10.2023)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: • Tirane, Kamion,Targa AA 413 UT.
• Tirane, Kamion Mercedez Benz AA 058 AF
• Tirane, Automjeti tip Kamion Mercedes Benz me targe AA 816 BX
• Tirane, Kamion targa AB 218 AG.
• Tirane, Automjeti Mercedes Benz, targa AA 743 MP, ngjyra e bardhe
• Tirane, Automjeti tip Volkswagen me targe AA 736 BX
• Tirane Vore Kamion Daimler Crysler TR 2904 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: Sipas akt revokimit Nr.5532 Rep. Nr.1652 Kol., date 16.06.2015, u revokua Prokura e Posaçme Nr.8227 Rep. Nr.2367 Kol., date 24.07.2014 me anen e te ciles i kishte dhene tagra dhe kompetenca perfaqesimi z.Gazmend Sharofi. Kjo prokure do te ngelet pa asnje efekt dhe nuk do te jete detyruese per asnje pale duke e revokuar ne teresi dhe z.Gazmend Sharofi nuk do te kete asnje te drejte, kompetence apo tager perfaqesimi dhe nuk mund te kryeje asnje veprim ne emer e per llogari te shoqerise.

Sipas urdhrit Nr. 91/9-0004-19 Prot., datë 25.02.2019, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Rossmann-Lala” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) – K81921001A, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

Sipas urdhrit Nr.91/19-0004-19 Prot.,datë 05.03.2019, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, u hoq masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Rossmann-Lala” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) – K81921001A, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave / aksioneve. Heqja e mases se sekuestros konservative ne te tjera aksione/ kuota te debitorit në shoqeri të tjera të regjistruara prane regjistrit tregtar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Mine Peza, Rossmann&Lala, Zyrat-kati i dyte

Adresa:
• Durres, Lagjja nr.4, Bulevardi Dyrrah nr.149, zona kadastrale nr.8514, pasuria nr.2/295+1-1,B,N1,N2 (F8010)
• Shkoder, Rruga Kol Idromeno, Zona Kadastrale 8593, Numer Pasurie 1/626.
• Tirane, Rruga "Ali Demi" zona kadastrale nr.8180, pasuria nr.1/930-N1, N2, N3, N4
• Vlore Sarande Lagjja nr.2, Rruga Flamurit, zona kadastrale nr.8641, pasuria nr.8/100, 8/104, Kati 1
• Tirane, F 8009 Njesia Administrative nr.3, rruga "Xhanfize Keko" (ish rruga Qemal Stafa), zona Kadastrale 8140, Nr.pasurie 3/252
• Tirane Dajt Rr."Sotir Caci", Qesarake, Njesi shitje Nr 2,kati i pare, Godina 2-5-8 KT, Zone Kadastrale 2460, Njesia Administrative Nr 12.
• Tirane, Rruga Kristo Luarasi, zone kadastrale nr 8270, nr Pasurie 8/400-N12,Tirane.
• Tirane, Rr."Muhamet Gjollesha", Sheshi "Karl Topia", Kati 0, ZRPP Nr.3/22, Zona Kadastrale 8210, Qendra Tregtare
• Tirana Ring Center
• Tirane Kashar QTU Autostrada Tirane-Durres, Km 6 (F 8001)
• Tirane, Mercedes Benz, targa AA 996 NJ Tirane, Rruga Ismail Qemali,Nr 2/162.
• Tirane Kamez F8023 Kamez : Bulevardi Nene Tereza , Rr. Milano,” Zona Kadastrale 2066 ; Nr Pasurie 129/840 , Bashkia Kamez.
• Tiranë 1030 Tirane, F8007, Qendra Tregtare Kristal .
• Tirane, Rruga Mine Peza, (F 8006)
• Tirane Kashar MEZEZ Njesia Administrative 3 Kashar, Mezes, Rruga Bashkim Shkurti, zona kadastrale nr.2679, pasuria nr.15/26; 15/27, Magazina M1
• Fier Lagjja Kongresi i Permetit, rruga "Jakov Xoxa" zona kadastrale nr.8532, pasuria nr.6/116/N1 dhe 6/113-8, Kati 1 (F8016)
• Tirane Kashar Njesia Administrative Kashar, Rruga Vasil Tromara, Pallati GU-AL-01, Kati 1
• Tirane, Rr."5 Maji", Qendra Tregetare Emerald; Zona Kadastrale 8210; Nr Pasurie 10/561, Njesia Administrative Nr 4.
• Tirane, Njesia Bashkiake nr 9,Rruga Barrikadave, zone kadastrale 8270,nr pasurie 10/139-N1,Kati 1.
• Tirane, Farke, Lunder, Qendra Tregtare " Tirana East Gate", Rruga Nacionale Tirane-Ebasan Km.0, Depo kati-1.
• Tirane Farke LUNDER Tirana F 8008, Qendra Tregtare Tirana East Gate, Rruga Nacionale Tirane-Elbasan Km.0
• Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Zona kadastrale 8220, Numer Pasurie 7/244-N21-N30-G160, Condor Center, Kati i Pare.
• Korce Bulevardi Shën Gjergji,Zona kadastrale 8564,Nr pasurie 1/73,Korçë
• Vlore Rruga "Fejzo Gjomema", Pasuria Nr.29/92, Zona Kadastrale 8602, Vlore (F8005)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 18.10.2023
Akti i themelimit
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 18.10.2023
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 12.07.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 09.05.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 25.02.2019
Kontrate dhurimi kuotash kapitali date 22.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 665 690 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 645 972 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 462 315 817,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 488 380 235,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 423 806 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 280 542 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 227 180 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 98 152 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 160 406 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 60 646 312,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 708 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 894 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -73 273 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 799 672 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 282 668 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 459 472 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 118 702 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 655 550 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 246 581 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 985 699 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 619 953 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 414 165 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 172 736 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 076 418 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 874 242 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 683 455 672,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala