Skip to content

FIRST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-02-28 09:56:14
JSON

NIPT: K82020002A
Administrator: Gëzim Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillim, implementim, mirembajtje, projektim te sistemeve dhe programeve ne fushen e teknologjise se informacionit. Shitje license software dhe sherbimeve perkatese te lidhura me to. Dhenie me qira te softwareve. Software si sherbim. Sherbime te adoptimit dhe pershtatjes se softwareve. Sherbime suporti dhe mirembajtje te teknologjise se informacionit. Sherbime te perpunimit te te dhenave. Sherbime te hostimit te bazave te te dhenave dhe te dhenave perkatese. Shitje, sherbim, implementim, mirembajte te programeve kompjuterike (software) dhe paisjeve hardware ne fushen e sigurise elektronike (cyber security). Ndertim, zhvillim dhe operim i qendrave te te dhenave. Ko-lokacioni. Importim pajisje elektronike monitorimi CCTV, pajisje elektronike per monitorimin e transports rrugor, ajror, dhe detar si: radar, ANPR, kamera, etj. Importimi i pajisjeve elektronike te nevojshme per ndertimin e sistemeve te sigurise fizike dhe elektronike. Ofrime sherbime te sigurise (qira, mirembajtje) objekteve dhe sistemeve te sigurise publike ne aeroporte, banka, mbikeqyrje te qyteteve, ndertesa komerciale, transport publik, infrastruktura kritike, arsim, shendetesi, stadiume, qendra te kujdesit shendetesor si dhe zgjidhje dhe sisteme per dizinfektim elektronik dhe matje zonale Tempest. Gjithashtu objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte te nderrmari cdo akt ose aktivitet tregtar te ligjshem ne dhe per zhvillimin e te cilave nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te themelohet dhe regjistrohet sipas legjislacionit shqiptar I ndryshuar here pas here, ne fushen import eksport te mallrave te ndryshem duke perfshire por pa u kufizuar ne shitjen, blerjen dhe disponimin e ne gdo forme te njohur nga legjislacioni ne fuqi te mallrave, sherbimeve dhe pasurive te luajtshme e paluajtshme dhe gdo aktiviteti tjeter i cili ne menyre te dretjperdrejte ose e terthorte ka te beje me aktivitetin e mesiperm. Shitja dhe dhenia me qira (leasing) financiare dhe operacionale e makinave te llojeve dhe tonazheve te ndryshme, brenda dhe jashte territorit te Shqiperise. Import, eksport, shitje, blerje, prodhim te mallrave ushtarak.
Emërtime të tjera Tregtare: FIRST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/08/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 35 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: B&T Signaal Traffic Solutions, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06/09/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32109026N, me adrese ne Tirane, Rruga Dritan Hoxha, Numer 33, Postal Code 1004, me administrator Gëzim Hoxha dhe Daut Elmazi. Ortaket e shoqerise jane : Gëzim Hoxha me 22% te kapitalit, shoqeria B&T Signaal ApS, shoqeria BTS ADRA TRAFFIC Solutions dhe shoqeria FIRST me 26% te kapitalit secili. Statusi i shoqerise aktualisht i pezulluar. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Ap.nr.2, Kt.I, ZK. 8270, Nr.pasurie 3/517+1- 2.

Adresa:
Tirane, Preze, Fushe Prezë,1 km pranë Aeroportit Nënë Tereza

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje e kutoave te kapitalit date 02.08.2012
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit date 17.08.2011
Marreveshje transferimi e pjeseve te kapitalit date 25.12.2021
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 28.10.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 20.06.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 270 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 464 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 62 723 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 033 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 904 520,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 132 790,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 298 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 581 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 19 515 011,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 247 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 825 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 671 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:211 367 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:254 073 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:158 940 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:268 819 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:83 115 189,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:38 657 744,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 32 269 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 60 967 111,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 208 833 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 43 662 302,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 27 238 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 8 781 595,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja