Skip to content

KOMP ENERGJI Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 14:05:35
JSON

NIPT: K82318002A
Administrator: Michal Morciniec
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, ndërtim, shfrytëzim i hidrocentraleve, impiantesh prodhimi dhe shfrytëzimi të energjisë elektrike. Transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike, shërbim e kolaudim të impianteve e pajisjeve, import-eksport të materialeve të ndryshme, ndërtim i objekteve civile dhe ekonomike, ndërtime hidroteknike. Shitblerje sendesh të luajtshme e të paluajtshme, pjesëmarrje në aksione në shoqëri të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: Komp Energji
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/03/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: USA (New York), Zvicer
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION sh.p.k, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në QKB (NIPT) K92201013T, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr.5, rruga Skender Luarasi, ndërtesa 3, Nr 82, Kodi Postar 1019, me administrator Fitimtar Filip Lala. KOMP ENERGJI zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas të dhënave të QKB deri në datën 15.03.2022)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.04.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar vendosjen e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë Nr. 21704/3 Prot, datë 24.03.2015, me qëllim mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 23.04.2015, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar vendosjen e barrës së sigurisë mbi titujt e pronësisë Nr. 24768/4 Prot., datë 08.04.2015, nëpërmjet së cilës nuk lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve të subjektit " Komp Energji", deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

III. Më datë 16.01.2017, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka lëshuar shkresën Nr.1687 Prot, datë 13.01.2017, ku është kërkuar lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë të shoqërisë "KOMP ENERGJI", të vendosur me shkresën Nr.21704/3 Prot., datë 24.03.2015 dhe me shkresën Nr.24768/4 Prot., datë 08.04.2015, pasi gjatë kësaj periudhe tatimpaguesi ka shlyer detyrimet.

IV. Më datë 30.03.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5717/1, datë 17.01.2017, lidhur midis palëve barrëdhënëse: "KOMP ENERGJI" shpk, Michal Morciniec, Filip Lala, HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk dhe barrësmarrësit: BANKA CREDINS sh.a.

Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për kontratën e kredisë afatgjatë nr. 5717 në shumën 250.000.000 lekë. Kolaterali mbi të cilin vendoset barra siguruese përbëhet nga:

a) 100% e kuotave të shoqërisë HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk.
b) 100% e kuotave të shoqërisë KOMP ENERGJI shpk.
c) Kontrata e Koncesionit nr. 2807 rep dhe nr. 371 kol, datë 01.09.2009.

V. Më datë 12.12.2017, është depozituar në QKB Marrëveshja Siguruese Nr.5901/1, datë 05.12.2017, lidhur midis palëve barredhënës: KOMP ENERGJI shpk, Michal Morciniec, Filip Lala dhe palës barrëmarrëse: BANKA CREDINS sh.a.

Objekti i marrëveshjes është krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins në bazë të kontratës së kredisë afatmesme nr. 5901, nr. 10976 rep, nr. 3801 kol, datë 05.12.2017. Barra vendoset mbi kolateralin e mëposhtëm:

a) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që Z. Michal Morciniec dhe Z. Filip Lala zotërojnë në shoqërinë Komp energji shpk, si dhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri.
b) 100% të kuotave dhe të drejtat që lidhen me to që shoqëria Komp Energji shpk zotëron në shoqërinë tregtare HYDROPOWERPLANT CONSTRUCTION shpk, si edhe mbi kuotat e reja që mund të zotërojnë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.

VI. Me date 12.02.2019, me ane te marreveshjes siguruese Nr.1361 Rep., nr.442 Kol, e lidhur midis Filip Lala, Michal Morciniec dhe “KOMP ENERGJI” shpk (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), u krijua nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen kredise se akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi, vendos barre mbi 100 % te kuotave dhe te drejtat qe lidhen me to qe z. Filip Lala dhe z. Michal Morciniec, zoterojne ne shoqerine “KOMP ENERGJI”.

VII. Me date 20.08.2020, me ane te marreveshjes siguruese Nr.4430 Rep., nr.1697 Kol, e lidhur midis Filip Lala, Michal Morciniec dhe “KOMP ENERGJI” shpk (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), u krijua nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen kredise se akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi, vendos barre mbi 100 % te kuotave dhe te drejtat qe lidhen me to qe z. Filip Lala dhe z. Michal Morciniec, zoterojne ne shoqerine “KOMP ENERGJI” shpk.

VIII. Me date 13.06.2022, eshte depozituar Kërkesa Nr. 15309 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror ku eshte kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “"KOMP ENERGJI" ” pajisur me NUIS (NIPT) K82318002A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Skënder Luarasi, Ndërtesa 3, Nr 82, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.03.2022
Njoftim per lirimin nga barra siguruese (2017)
Akti I themelimit (2007)
Marreveshje per zgjidhjen e kontrates (2017)
Marreveshje siguruese (05.12.2017)
Kontrate transferimi e pjeseve te kapitalit (2012)
Kontrate shitje kuotash (2010)
Kontrate shitblerje kuotash (2008)
Marreveshje siguruese (17.01.2017)
Kontrate dhurimi kuota kapitali date 09.11.2020
Marreveshje siguruese date 12.02.2019
Marreveshje siguruese date 20.08.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -1 090 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 639 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 545 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 823 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 875 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -8 515 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -8 711 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -11 084 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -10 893 517,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -7 178 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 386 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:381 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 133 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:39 018 603,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 517 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 40 662 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 857 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 807 645,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2019

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani