Skip to content

T&T BETON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-06 12:44:20
JSON

NIPT: K83103001E
Administrator: Gramos Toto
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim betoni, inerte,materiale ndertimi , me pakice dhe shumice , import-eksport i tyre. Ndertime civile rikonstruksione, ndertim rruge dhe çdo lloj veprimtari tjeter qe kate beje me fushen e ndertimit. Shfrytezim minerar te gurit gelqeror. Peshkim selektiv. Transport udhetaresh. Pastrim, lavanteri. Shërbim higjeno sanitar ( larje dyshemesh, ambjente publike dhe jopublike, industriale ) si dhe import. Pastrim të ambjenteve të hapura publike, mirëmbajtjen dhe pastrimin e ambjenteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa etj. Projektim, ndërtim dhe komercializim (import-eksport) i teknologjive të impianteve për trajtimin e të gjitha llojeve të mbetjeve në nivel kombëtar, siç klasifikuar në legjislacionin në fuqi. Ekzekutim, mbledhja, ambalazhimi dhe paketimi, magazinimi transporti dhe trajtim i çdo tipi/kategorie të mbetjeve urbane, industrial, spitalore, kimike, agrare, special, normale, i rrezikshëm, toksike, infektive, ndotëse dhe jo. Sterilizim i realizueshëm me çdo mjet, kimik dhe /ose mekanik dhe/ose fizike në mënyrë që ti transformojë vetë mbetjet në të asimilueshme me urbanet. Impiant betoni.
Emërtime të tjera Tregtare: T&T BETON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.07.2008
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 728 000,00
Numri i pjesëve: 13 728
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, Kamionçine tip Volkswagen me targe AA 593 LN
Berat, Rul tip Bomag BW216 DH
Berat, Terheqes tip Man me targe AA411IO
Berat, Eskavator me zinxhire CAT 325 C
Berat, Otllak, Kamionçine tip Mercedes Benz me targe AA 566 FC
Berat, Otllak, Furgon Ford me Targë AA127 RU.
Berat, Otllak, Gjysëm Rimorkio me targë AF . R 464
Berat, Terheqes tip Man me targe AA948OH
Berat, Auto Betoniere tip Astra me targe AA 540 CE.
Berat, Mjeti Rul Vetelevizes DIETZ - BAV
Berat, Otllak, Eskavator PC 240 NLC
Berat, Ekskavator me zinxhire Fiat Hitachi EX 285
Berat, Mjeti ATP tip Fiat Ducato me targe AA 819 BR
Berat, Eskavatore me zinxhire tip Fiat Hitachi.
Berat, Mjeti ATP tip Land Rover me targe AA 641 FC
Berat, Minieskavator ME CTL – 35
Berat, Kamion tip Scania me targe AA487VP
Berat, Otllak, Autobetoniere tip Astra me targe AA 325 NK
Berat, Otllak, Autobetoniere tip Astra me targe AA 846 MF
Berat, Gjysem Rimorkio tip Iveco Traker me targe AER 859
Berat, Otllak, Autobot Uji tip Man me targe AA 041 HE
Berat, Auto Betoniere tip Astra me targe AA 265 SU
Berat, Gjysemrimorkio MSK24 me targe AFR 457
Berat, Mjeti Grajder tip Scania DS 953
Berat, Autobetoniere tip Astra me targe AA 327 JH
Berat, Otllak, Kokë Tërheqëse tip MAN me targë AA 192 TO.
Berat, Otllak, Kamion tip Reno me targe AA 129 BO
Berat, Otllak, Autobetoniere tip Astra me targe AA 504 FH
Berat, Ekskavator JCB 80-50 Berat, Gjysemrimorkio PANV NV 35 me targe AFR 008
Berat, Buldozer me zinxhire tip MAR model D5H
Berat, Otllak, Ekskavator me goma tip Volvo EW 130 me targa AA 324 NK
Berat, Kamionçine tip iveco me targe AA 651 RY
Berat, Mjeti APV tip Mercedes Benz me targe AA 784 AO
Berat, Vinç Autogril Berat, Kamion tip Man me targe AA 538 CE
Berat Otllak, Kamion tip Iveco Magirus me targe AA 721 UJ
Berat, Koke Terheqese tip Iveco Traker me targe AA 829 RO
Berat, Kamion tip Man me targe AA 537 CE.
Berat, Prese betoni tip Benz me targe AA 792 BN.
Berat, Otllak, Kamion Volvo me targë AA757 BP.
Berat, Otllak, Kamion tip Scania me targe AA 892 CU
Berat, Minieskavator marka CA tipi 301.8
Berat, Otllak, Kamion tip Daimler Chrysler me targe AB 329 AX
Berat, Terheqes tip Man TGA me targe AA142RC
Berat, Minifadrome tip Caterpilar 246B
Berat, Gjysem Rimorkio tip De Angelis me targe AA R 705
Berat, Otllak, Gjysem Rimorkio tip Andover Trailers me targe ACR 177
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1: XII.5 -
Çështje Ligjore: I. Me date 15.07.2014, me ane te urdhrit Nr.1176 Prot, Nr.345 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “T&T BETON” sh.p.k, me NIPT K83103001E.

II. Me date 22.07.2014, me ane te urdhrit Nr.1205 Prot, Nr.161 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua Qëndra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë zhbllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë “T&T BETON” sh.p.k, me NIPT K83103001E, të bllokuara me shkresën Nr.1176 prot, datë 15.07.2014 të shoqërisë Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k.

III. Me date 12.07.2019, me ane te urdhrit Nr.1083 Prot, Nr.1867/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “T&T BETON” SHPK, me NUIS (NIPT) - K83103001E.

IV. Me date 15.10.2019, me ane te Urdhërit Nr.1444 Prot, Nr.1867/1 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.13146 Prot., datë 16.10.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “T&T BETON” SHPK, me Nuis (Nipt)-K83103001E.

V. Me date 25.11.2020, me ane te shkresës së Drejtorise se Përgjithshme të Policise së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, Operacioni Forca e Ligjit Nr. 18884 Prot (G.B), protokolluar nga QKB me Nr. 10725 Prot datë 26.11.2020 për sekuestrimin e 100% te aksioneve të subjektit, në zbatim të vendimit Nr. 178 datë 28.10.2020 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, u vendos masa e sekuestros mbi 100% te aksioneve te subjektit “T&T BETON” me nipt K83103001E me administrator shtetasin Gramos Toto.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, OTLLAK Objekt, Prane Karburant Api

Adresa:
Berat Otllak QERSHNIK Rezervuari i Ullinjasit, rruga Dushnik - Qereshnik, zona kadastrale nr.3098, me numer pasurie 415/38
Berat, Ekskavator me zinxhire Katerpilar 320C Berat, Ekskavator me zinxhire Komatsu PC 290
Berat, Sinje, SADOVICE Fshati Sadovice, rruga kryesore, Objekti Mali i Kules, Zona Minerare 3 nr.376/1
Berat Sinje SADOVICE Fshati Sadovice, Zona Minerare nr.376/1, Objekti Bistrovice

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2021
Akti i themelimit
Vendim date 10.08.2011 per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 663 341,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 807 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 29 245 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 168 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 104 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 067 803,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 276 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 081 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:84 207 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:219 724 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:264 763 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:133 911 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:73 040 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 332 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 102 143 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 80 705 446,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala