Skip to content

AMOS OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-29 08:33:55
JSON

NIPT: K87508801F
Administrator: Henri Skënderaj, Hasan Kortoçi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te naftes dhe te nenprodukteve te saj.Transport te naftes dhe te gazit dhe nenprodukteve te tyre. Import-eksport i naftes dhe gazit, vajit lubrifiikant, solsrit, bitumit etj dhe nenproduketeve le tyre, sherbime te ndryshme, veprimtari prodhuese. Akumulim, grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim dhe modifikim strukturor te vajrave lubrifikante te perdorur, i distilateve te pirolizave dhe mbetjeve te hidrokarbureve me destinacion prodhimin e bitumit dhe derivateve te tij ( vaj, graso etj).Aktivitetin e ndertimit dhe ate qe ka lidhje me pasurite e paluajtshme, si dhe per llogari te vet ashtu dhe per llogari te enteve publike dhe private, si dhe ndertimin, restaurimin, riparimin, shkembimin, blerjen, shitjen, dhenien me qera, menaxhimin, administrimin e pasurive te paluajtshme te veta ose te treteve, tregtare ashtu dhe industriale dhe te mobiluara, lidhja e kontratave te sipermarrjes si dhe zhvillimi i te gjitha aktiviteteve te lidhura direkt ose indirekt me aktivitetin e ndertimit dhe ate qe ka lidhje me pasurite e paluajtshme ne pergjithesi perfshire aktivitetin e ndermjetesimit ne lidhje me pasurite e paluajtshme. Aktivitetin e ndertimit, drejtimin dhe dhenien e marrjen me qira te strukturave akomoduese dhe hotelerie (hotele, pensione, fshat turishke), te strukturave akomoduese, ekstra hotelerie (kampingje, bungalou, qendra akomodimi), te ndermarrjeve me restaurimet; Realizimin dhe aktivitetin e drejtimit te impianteve, apararurave dhe teknologjive te ndryshme ne fushen e industrise. Perfaqesimin direkt si agjent ose mbi baza porosie te shoqerive qe veprojne ne sektorin e pasurive te paluajtshme. Shoqeria mund te kryej cdo operacion tregtar import-export, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te blerje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si dhe te kete interesa ose pjesmarrje ne shoqeri tregtare, ente, konsorciume, shoqeri te thjeshta, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithesesi, te marre hua dhe ofroje garanci, pasurore ne favor te te treteve. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryej cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: AMOS OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/01/2008
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Altin Kortoçi, Durim Skënderaj, Alment Skënderaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, TR 4815 T
Tirane, Targe AA 179 DZ
Tirane, TR 9657 R 4
Fier, Ballsh, Automjet tip Man me targe AB 245 AL
Tirane, TR 4814 T
Tirane, TR 7106 T
Tirane, TR 4812 T
Tirane, TR 9744 H.
Tirane, TR 4813 T
Tirane, TR 9662 R
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Ballsh, Lagjia 5 Shkurti, Prane Karburant Neri, Perballe Bashkise

Adresa:
Tirane Vaqarr VAQARR Godine 1-kateshe, zona kadastrale 3321, nr pasurie 342/17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 275 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 791 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 45 518 450,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 628 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 304 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 829 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 599 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 517 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:46 128 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:67 509 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:203 840 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 942 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:8 809 926,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 889 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 001 912,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 79 616 287,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala