Skip to content

RESTAURIM GURRA-KACA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-22 12:12:32
JSON

NIPT: K87706601M
Administrator: Tahir Kaca
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim të punimeve të të gjitha llojeve të ndërtimit në godina banimi civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore etj. Punime dheu, sistemime, tarracime. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industrial, veshje fasada. Rruge, autostrada mbikalime, hekurudha, punime mbi shina, traversa, diga dhe tunele hidroteknik, punime nëntokësore, ura e vepra arti.. ujësjellës, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje, pastrimi i ujërave detar, liqenor, lumor, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimin e tij puse shpime për ujë punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtim i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike dhe shpërndarjen e energjisë. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik, xhami dhe rifinitura të natyrës teknike ndërtues. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme-paranderuar, gurë dekorativ. 2 Prodhim materiale inerte, gur. Import-eksport të të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, të mallrave të ndryshme industrial, ushqimor, etj. Tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, çeljen e lokaleve për ketë qellim. Përmirësim dhe shfrytëzim të pyjeve. Përpunim dhe tregtim të lëndës drusore, mobilieri, orendi shtëpiake dyer, dritare, import eksport i tyre. Shfrytëzim mineralesh, eksport i tyre. Transport mallrash të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Grumbullimin dhe shitjen e kafshëve të gjalla për mish, shërbimin e therjeve (Thertore) për vetë dhe për të trete.
Emërtime të tjera Tregtare: Restaurim Gurra-Kaca
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.03.2008
Rrethi: Librazhd
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 57 900 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Qender, Librazhd Dragostunje Automjeti Mercedes Benz AA 987 IV.
Elbasan, Librazhd, Kamion Mercedes Benz AA 610 ST
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2446 A.
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip JBC, LB 2725 A.
Elbasan, Qender Librazhd Dragostunje Automjet Tip Kamion, LB 2657 A.
Elbasan, Librazhd, Targe AA 321 PV.
Elbasan, Librazhd, Kamion Man, AA 167 ES.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, LIBRAZHD Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 2446, numri pasurise 1/564.

Adresa:
Elbasan, Prrenjas, Lagjja nr 1, Rruga Nacionale, objekt me numer 5.
Elbasan, Librazhd, Zona Industriale, Ish Ndermarja e Ndertimit, zona kadastrale 2446, me numer pasurie 1/564, godina nr 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.06.2021
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.12.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 10.11.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 25.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 761 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 262 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 467 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 37 281 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 245 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 631 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 474 645,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 449 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:86 498 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:81 038 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:64 450 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:69 700 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 119 973,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 778 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 57 353 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 26 987 266,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala