Skip to content

BOLT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-10 12:45:23
JSON

NIPT: K91517011V
Administrator: Bardhyl Beqiri
Objekti i Veprimtarisë: Të zhvillojë aktivitet në fushën e Prodhimit, tregtimit dhe ekspozimit te mobiljeve, por pa u kufizuar vetëm në to. Arredim i apartamenteve, hotele, bare. F.V. Dyer dhe dritare druri e metalike te cdo lloji, te vetratave te ndryshme te xhamit,me profile druri e metalike, Tregetim dhe F.V. te portave dhetrareve elektronike,Produkte te ndryshme metalike. Materiale Stervitje,paisje te ndryshme outdoor. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice per artikuj te ndryshem industrial e teknologjik ne cdo fushe si; ne ndertim,arsim,shendetesi,ushtri,bujqesi,te konsumit,etj,si dhesherbime te ndryshme ne fushat e trajtuara me siper.Import-eksport dhe tregeti te artikujve te bute per perdorim spitalor, hoteleri, shkolla etj,uniforma te ndryshme per punonjesit,si dhe lenden e pare per prodhimin e tyre. Kultivimin(mbareshtimin e drureve pyjore,perpunimin dhe tregetimin e lendes drusore. Tregetimin e druve te zjarrit,produkteve te ngjashme dhe nenproduktet e tyre,pellet,briket etj. F.V. te prodhimeve artistike, dizenjim dhe grafike, per materiale promocionale etj. F.V punime dhe tregetim artikuj qendistarie. Import dhe tregetim makineri e 2 paisje industriale,teknollogjike e te sherbimit. Veprimtari ne fushen e projektimit, ndertimit, mirembajtjes dhe rikonstruksioneve per objekte te ndryshme. Tregetim materiale ndertimi,bojra muri,metalesh,printeri dhe kompjuteri. Tregetim, te gureve dekorative dhe tetjera te ngjashme. Artikujve te kancelarise, letres dhe shtyp shkrimeve. Te artikujve te sinjalistikes rrugore dhe sherbime ne kete fushe. Import-Eksport dhe tregetim te artikujve e paisjeve elektronike per te gjithe sektoret. Tregetim,lmpEksp per paisje hidraulike si pompa te ndryshme dhe artikuj te tjere hidraulike, rakorderi, matesa per ujin, energjine elektrike etj. Imp-Eks dhe tregetim te automjeteve te ndryshme,pjeseve te nderrimit, goma, bateri, alkol,vajra lubrifikante, antifrize, graso etj. Tregetim impute te ndryshme dhe sherbime bujqesore. Tregetim te kimikateve per ujin e pijshem.Shoqeria nderton,administron dhe miremban ambiente te gjelberuara, per entet publike dhe private.Realizon denzifektim,deratizim dhe pastrim te ambienteve te brendeshme dhe te jashtme. Tregetim, projektim dhe administrim qendra lojrash, qendra relaksioni, pushimi dhe reabilitimi,ne ambiente te brendeshme dhe te jashtme, per te gjitha moshat si dhe furnizim me paisjet e nevojshme. Tregeton pajisje dhe mjete te mbrojtjes nga zjarri, realizon furnizim -vendosje dhe sherbime te tjera ne kete fushe. Sherbime te ndryshme ne fushen e bujqesise,turizmit,etj te ngjashme me keto veprimtari. Tregetim te artikujve te pastrimit, detergjente,denzifektanete, etj. Realizon veprimtari ne fushen e prodhimit,shperndarjes dhe tregetise se energjise elektrike nga te gjitha burimet alternative. Per sisteme te impianteve te prodhimit te energjise dhe avullit. Per sisteme te impianteve te kondicionimit dhe trajtimit teresor te ajrit. Tregetimin e paisjeve dhe pjeseve te nderrimit per keto sisteme si dhe sherbimin e mirembajtjes ne keto sisteme.Tregetim soba dhe kaldaja per ngrohje.lmp-Eksp dhe tregeti per paisje mjeksore dhe artikuj te ndryshem laboratorike per sektore shendetesore , industrial shkollore etj. Imp-Eks dhe tregetim te artikujve te radiollogjise, imazherise etj. Import-eksport, shperndarje dhe tregetimin te mallrave ushqimore, industrial, konfeksioneve, elektroshtepiake, ne natyren e lendes se pare , produkteve gjysem te gatshme dhe te gateshme,makinerive, paisjeve,pjeseve te nderrimit, teknollogjive per fushen e ndertimitjndustrise se lehte e ushqimore, Realizon veprimtari ne prodhim,amballazhim dhe tregetim ne cdo forme te ujit mineral,pijeve alkolike dhe jo alkolike si dhe tregetimin e 3 amballazheve te ndryshme.Shit-blerje te pasurise se paluajtshme,nepermjet te zyrave perkatese imobiliare. Shoqeria ka te drejte sipas ligjit, te marre pjese ne fitime nepermjet bashkpunimeve me te trete. Sherbim mirembajtje dhe riparim mjete motorrike dhe paisje zjarrfikese, sherbim lavazhi per mjete te ndryshme,tregetim klor,gelqere,ushqimore te ndryshmejransport per te trete, Abonim ne shtypin vendas dhe fletore zyrtare, tregtim dhurata per evente te ndryshme, Blerje veshmbathje per punonjesit, Blerje bime decorative. Te realizoje marketimin dhe ekspozimin e produktet te prodhuara, ne te gjitha format e marketimit, duke perfshire edhe pjesmarrjen ne panaire.
Emërtime të tjera Tregtare: BOLT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/03/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kashar, Kamioncine modeli Sprinter 311 CDI me targe: AA 871 XX
Tirane, Kamion Fiat Iveco me targe AA 627 HD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Kastriotet, Ndertese me zone kadastrale 2679, Nr.pasurie 60/74-G2, 60/74-G3, 60/74-G4, 60/74-N36, 60/74-N3, 60/74-N27, Kati 0+1+2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.06.2022
Akti i themelimit
Marreveshje per shitjen dhe blerjen e kapitalit 11.04.2018
Kontrate shitje kuotash 22.04.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 258 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -634 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 179 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 584 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 244 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 931 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 137 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 202 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 439 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:114 997 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:78 969 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:96 847 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:76 394 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:82 938 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:82 894 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 793 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 865 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 21 326 654,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja