Skip to content

CABLE SYSTEM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-22 10:03:18
JSON

NIPT: K91822003S
Administrator: Zamir Pere
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndertim, financim, konçension i linjave elektrike interkonjeksioni kombetare e nderkombetare, impianteve, kabllove e linjave nenujore, nentokesore apo siperfaqesore.Mirembajtje, menaxhim, administrim, shitblerje, tregtim, import eksport tranzitim i energjise elektrike apo linjave elektrike interkonjeksioni ne nivel kombetare e nderkombetare.Import-eksport i kabllove elektrike,Ndertim i objekteve civile apo industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE SYSTEM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/06/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: COSTRUZIONI, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes italiane, kod fiskal 07070201004 me seli ne Roma, Via del Bottino- Itali. Sipas Kontrates se Shitblerjes se Kuotave, date 03.02.2011

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 22.05.2023
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBANIABEG AMBIENT ( ish "BEG ALBANIA"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me 20/04/2000 me NIPT K11407003P me seli qendrore ne Tirane, Rr. Mustafa Matohiti, Pallati 7/2, Zyra nr. 2 dhe administratore Mimoza Aliaj. Ortaket e shoqerise jane shoqeria VITRE me 77% te kapitalit dhe shoqeria CABLE SYSTEM me 23% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.05.2023
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 18/11/2014, me ane te Kërkesës për Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 82486/10 Prot., datë 11.11.2014, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë u kerkua të mos lejohet tjetërsimi I titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh të subjektit " Cable System" ,pajisur me NUIS (NIPT)-K91822003S, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitorë.

II. Me date 10/06/2015, me ane te Shkresës Nr.8833 Prot (a.s), datë 9.6.2015, dërguar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallë së Parë Tiranë, për dërgimin e Urdhërit të Ekzekutimit të Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr.768 të datës 5.6.2015 për sekuestrimin e sendeve të luajtëshme dhe të paluajtëshme të shoqërive “Energji” shpk, shoqërinë “400”KW, shoqërinë “Fuqi” shpk, “Cable System” shpk dhe shoqërinë dhe shoqërinë “Agon Set” shpk, në raport me kuotat që zotërojnë shtetasit nën hetim Liliana Condomitti, Mauro De Renzis, Erjona Troplini. Depozitimi i Urdhërit Për Ekzekutimin e Vendimit për Caktimin e Masës së Sigurimit, datë 8.6.2014. Depozitimi i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 768 AKTI, datë 5.6.2015, ku është vendosur: Pranimin e kërkesës. Lejimin e sekuestrimit të sendeve të luajtëshme (llogari bankare etj.) e të paluajtshme, që shtetasit nën hetim Liliana Condomitti, Mauro De Renzis dhe Erjona Troplini zotërojnë në raport me kuotat e tyre në Shoqërinë “Energji” shpk, Shoqërinë “Cable System” shpk, Shoqërinë “400 KV”, Shoqërinë “Fuqi” dhe Shoqërinë “Agonset”, deri në shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 lekë, qe shoqëria “Energji” ka përfituar dhe transferuar tek Shoqëria “400 KV”, Shoqëria “Fuqi” dhe Shoqëria “Agonset” lidhur me proçedimin penal me Nr.1564, të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal. Për ekzekutimin e këtij vendimi dhe administrimin e pasurive që do të seuestrohen, ngarkohen administratorët e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara.

III. Me date 11/06/2015, me ane te Shkreses Nr.376 Prot, Date: 10.06.2015, te Agjencis se Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, ku kerkohet: Bllokimi i menjehershem i kuotave qe shtetasit nen hetim Liliana Condomitti, Mauro de Renzis dhe Erjona Troplini zoterojne në shoqerite “Energji” shpk, Shoqërinë “Cable System” shpk, Shoqërinë “400 KV”, Shoqërinë “Fuqi” dhe Shoqërinë “Agonset”, deri në shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 lekë, qe shoqëria “Energji” ka përfituar dhe transferuar tek Shoqëria “400 KV”, Shoqëria “Fuqi” dhe Shoqëria “Agonset” lidhur me proçedimin penal me Nr.1564, të vitit 2014, që bën fjalë për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, e parashikuar nga neni 287 i K.Penal.

IV. Me date 18/06/2015, me ane te Urdhrit te Brendshem Nr.375 Prot., date 09.06.2015 leshuar nga Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, ku eshte urdheruar emerimi i z.Skender Met’Hasani, zj.Eglantina Osmanlli dhe z.Bedri Buzi si administratore per pasurite e poshteshenuara, te sekuestruara me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 768, date 05.06.2015, si me poshte: Sendet e lujatshme (llogari bankare etj) e te paluajshme, qe shtetasit nen hetim Liliana Condomitti, Mauro de Renzis dhe Erjona Troplini zoterojne ne raport me kuotat e tyre ne shoqerine “Energji” sh.p.k., shoqerine “Cable System” sh.p.k., shoqerine “400 KV” sh.p.k., shoqerine “Fuqi” sh.p.k dhe shoqerine “Agonset” sh.p.k., deri ne shumat 39.001.863 euro dhe 770.423.159 leke qe shoqeria “Energji” sh.p.k., ka perfituar dhe transferuar tek shoqeria “400KV”, shoqeria “Fuqi” sh.p.k., dhe shoqeria “Agonset” sh.p.k., lidhur me procedimin penal Nr.1564 te vitit 2014, qe ben fjale per vepren penale “Pastrim i produkteve te vepres penale ose veprimtarise kriminale” parashikuar nga neni 287 i K.Penal."

V. Me date 27/06/2019, me ane te Urdhrit Nr.479/5 Dosje, datë 24.06.2018, protokolluar nga QKB me Nr.8623Prot., date 24.06.2019 lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Euglent Osmanaj u urdherua sekuestrimi i aktiveve te shoqerise “Cable System” SHPK, me NUIS (NIPT) – K91822003S, me perfaqesues Zamir Pere.

VI. Me date 01/02/2021, me ane te Urdhërit Nr. 104/2 Prot., datë 25.01.20201, protokolluar nga QKB me Nr.912 Prot., datë 27.01.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Najada B. Beqaraj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit shoqëria “CABLE SYSTEM” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- K91822003S.

VII. Me date 03/11/2021, me ane te Kërkesës Nr. 5905 Prot, datë 15.06.2021 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit te detyrimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit CABLE SYSTEM me NUIS (NIPT) K91822003S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

VIII. Me date 01/06/2022, me ane te Kërkesës Nr.12599 Prot, datë 26.05.2022 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit te detyrimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit CABLE SYSTEM me NUIS (NIPT) K91822003S, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sami Frasheri, Pallati 124, Kati 6, Ap. 17, Kutia Postare Nr.75

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 10.12.2009
Kontrate Shitblerje Kuotash date 03.02.2011
Kontrate Shitblerje Kuotash date 31.12.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 22.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -14 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -62 578 809,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 140 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 326 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 271 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -27 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 020 595,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 461 809 826,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : A.Baja