Skip to content

KOLA INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 10:24:49
JSON

NIPT: K93103401G
Administrator: Jani Kola, Sofokli Kola
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e prodhimit dhe tregtimit te materialeve te ndertimit, ne fushen e ndertimit te objekteve civile industriale dhe social kulturore, ne fushen e ndertimit te rrjeteve inxhinierike te ujesjellesit te kanalizimeve te ujrave te zeza te vaditjes dhe kullimit.Aktivitet ne fushen e ndertimit te rrugeve, urave, hekurudhave dhe veprave te artit,ne fushen e import-eksportit te lendeve te para dhe makineri e pajisje. Ne fushen e prodhimit te materialeve te ndertimit, perpunimit te drurit, te mobiljeve. Ne fushen e import-eksportit, tregtimin me shumice dhe pakice te lendeve te para makineri e pajisje dhe artikuj te mobilerise. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte te parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: KOLA INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/06/2009
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 46 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Kola Invest & AGBES Construction, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.07.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M03205403F, me adrese ne Fier, Rruga Nacionale Fier- Tirane km-1, Lagjia "Sheq i madh Fier, me administrator Arben Goga dhe Jani Kola.Ortaket e shoqerise jane : shoqeria AGBES CONSTRUKSION me 50% te kapitalit dhe shoqeria KOLA INVEST me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.06.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti me targe AA 857 ZJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 01.02.2019, me ane te Urdhrit Nr. 268 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 1921 Prot date 04.02.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e palës debitore Jani Kola Shoqëria KOLA INVEST me Nipt K93103401G.

II. Me date 13.03.2019, me ane te Urdhrit nr. 637/3 Prot, lëshuar nga shoqëri Përmbarimore “JUSTITIA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Najada Bearaj, protokolluar nga QKB me nr. 4095 Prot., datë 15.03.2019, u urdhërua QKB për heqjen e menjëherëshme të masës së sekuestros konservative në aktivitetin e palës debitorie në aksionet e palës debitore Jani Naun Kola shoqëria " KOLA INVEST " shpk me Nipt K93103401G.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja "Kryengritja", Rruga "Aulona", Kompleksi "Apollon", Pallati Nr.7, Zone Kadastrale Nr.8531, Numer Pasurie 8/59

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2014
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 03.06.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 753 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 862 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 154 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 780 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 115 426,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 475 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 006 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 758 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 195 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:148 594 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:95 250 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:189 432 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:262 704 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:179 840 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 636 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 43 161 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 56 196 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 77 025 960,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala