Skip to content

LIRA M.P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-12 15:54:35
JSON

NIPT: K99530001D
Administrator: Përparim Bulica
Objekti i Veprimtarisë: Tregetim me pakice te karburanteve e lendeve djegese.Germime dheu me punime eventuale murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhime material ndertimi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore, hidraulike e hidroteknike. Vepra te vecanta e punime speciale. Punime karpenterie, impiante tekonologjike dhe te vecanta. Punime montimi ne impiantet i prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Hapje hotelesh, bare, resstorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative etj. Tregetim me shumice dhe pakice si dhe import, eksport i artikujve te ndryshem industrial e ushqimor. Import, eksport, mbareshtim dhe therje te gjese se gjalle.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/09/2009
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 16.02.2013, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje te shoqerive tregtare "LIRA M.P" shpk, "ALBAFREDDI" shpk (shoqerite e perthithura) me shoqerine "KASTRATI" shpk (shoqeria perthithese). Vlera e Kapitalit te shoqerive Albafreddi sh.p.k 57.176.344 (pesedhjete e shtate milion e njeqind e shtatedhjete e gjashte mije e treqind e dyzet e kater) leke dhe Lira M.B 100.000 (njeqind mije) leke do te perthithen nga kapitali i shoqerise Kastrati shpk. Shoqeria Lira M.B do te c’regjistrohet pa likuidim.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Orosh KODER-SPAC Autostrada Durres-Kukes km 25, godine 2-kateshe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash date 02.05.2012
Kontrate shitblerje kuotash date 24.11.2010
Vendimi i asamblese per miratimin e marreveshjes se bashkimit me perthithje date 16.02.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala