Skip to content

ANION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 08:26:16
JSON

NIPT: L11516021Q
Administrator: Mariglen Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike; si dhe cdo ndërtim tjetër i cili ne përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të kodit civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e shërbimeve do të kryejë: Konsulencë teknike në fusha të ndryshme, supervision, menaxhimet dhe studimet e të gjitha llojeve, realizimi i kontratave, marrëveshjeve, ortakërive, shoqërive të përbashkëta apo forma të tjera të porositura nga të tretët të lejuara nga legjislacioni shqiptar etj. Në fushën e tregtisë do të kryejë: Tregtimin dhe import eksportin e mallrave të ndryshëm, industriale, të ndërtimit, të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe joferroze.
Emërtime të tjera Tregtare: ANION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/03/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.05.2014, me anë të shkresës Nr.33036/22 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Më datë 15.05.2015, me anë të kërkesës Nr.33802 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kërkua të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin “ANION”shpk, me NIPT L11516021Q.

III. Më datë 13.12.2015, me anë të Njoftimit për lirim mbi titujt e pronësisë Nr.92573Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u njoftua që gjatë kësaj periudhe tatimpaguesi shoqëria ANION me NIPT- L11516021Q ka bëre pagesën e detyrimeve. Për këtë arsye u lirua vendosja e Barrës Siguruese mbi titujt e pronësisë.

IV. Më datë 18.12.2015, me anë të kërkesës Nr.92573 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kërkua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë te subjektit “ANION” Sh.p.k, me (NUIS) - NIPT L11516021Q, e vendosur me shkresën Nr. 33802 Prot., datë 15.05.2015.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Muhamet Gjollesha", Pallati "Tirana Ring Center", Shkalla 1, Kati 7, Apartamenti 21

Adresa:
1) Tiranë, Berxull, Lagjja Qendër Berxullë, Rruga Fashnjet Nr.005, Zona kadastrale 1167, Nr. pasurie 370/35
2) Tiranë, Rruga e Kavajës, ndodhur ne ZK 8240, nr. Pasurie 2/146/ND-N2 vol. 3 fq. 74 vërtetuar nga çertifikata e Pronësisë lëshuar me datë 18.07.2019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 06.02.2012
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 05.06.2019
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 02.06.2015
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 27.05.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 643 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 164 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -17 198 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 162 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 12 139 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 688 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 254 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 524 975,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 896 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 028 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 814 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:99 193 022,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:173 664 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:58 792 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:65 503 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:145 128 643,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:116 702 804,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:115 076 499,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:198 732 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 124 981 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 120 311 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 23 012 102,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani