Skip to content

" F.K.KAMZA"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 10:34:32
JSON

NIPT: L12102002A
Administrator: Naim Qarri
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si Klub në Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtar dhe ndërkombëtar. Futja në tregun e lojtarëve për shitblerjen dhe kontraktimet ligjore të tyre, sipas nevojave të ekipit dhe legjislacionit në fuqi. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë dhe Komunitetit, sipas rasteve dhe potencialeve ekonomike në interes të saj. Investime dhe thellime në fushën e privatizimit të aseteve ekzistuese në formën e pasurisë së paluajtshme si stadium, terrene sportive dhe stërvitore, për të hyrë në tregun dhe konkurrencën e ndershme dhe optimiste në sportin e futbollit. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të realizojë çdo operacion sportiv, tregtar, financiar në konformitet me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: " F.K.KAMZA"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/08/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Q A RR I - 02, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 22/01/2002 me NUIS K21405006H me seli qendrore ne Tirane, Fshati Qenam, Komuna Zall - Herr dhe me administrator Naim Qarri. Ortak i vetem i shoqerise eshte Naim Qarri Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.04.2023

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 13.04.2023.
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Qemal Çejku; Bledar Gjakrosa; Altin Aga; Xhelal Mziu; Sami Qarri; Bilbil Bajraktari; Albert Bana
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASA KONSERVATIVE:
01.Në datë 30.05.2014:Në bazë të Kërkesës për “Vendosje Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë” Nr.31850/17Prot., datë 23.05.2014, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: “Të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh të subjektit "F.K.KAMZA" sh.a, me NIPT-L12102002A, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor”. Objekti: Detyrime tatimore në vlerë 2.835.508 lekë.
02.Në datë 03.02.2015:Në bazë të Kërkesës Nr.8449/15Prot., datë 26.01.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimore Tiranë, është kërkuar: “Vendoja e barrës siguruese ndaj tatimpaguesit debitor që të mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh, deri në shlyerjen e detyrimit tatimor nga ana e këtij subjekti".
03.Ne date 31.05.2021: Ne baze te Urdhrit nr. 71 Prot., datë 21.05.2021, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Hasan Mena, ku është urdhëruar QKB për:“Vendosjen e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë të palës debitore, shoqërisë " F.K.KAMZA"SHA me NIPT L12102002A, me seli: Rruga '' Venecia '', Nr. 14, Kamëz, me administrator Naim Qarri me qëllim mos tjetërsimin e tyre – deri në një urdhër të dytë”.
04. Me date 13/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
05. Me date 20/12/2022, me ane te Shkresës Nr. 15329, datë 13.06.2022 per Vendosje te Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ F.K.KAMZA “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- L12102002A, me përfaqësues ligjor Naim Qarri. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kamëz, Rruga '' Venecia '', Nr. 14.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 11.02.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -320 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -359 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:41 460 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:36 865 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 700 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 150 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 600 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 092 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 10 318 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 8 669 997,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli