Skip to content

FLAMURTARI Football Club
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 12:21:18
JSON

NIPT: L17130203I
Administrator: Sinan Idrizi
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive kombëtare e ndërkombëtare të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit si dhe organizatat ndërkombëtare të futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera tregtare në fushën e futbollit.
Emërtime të tjera Tregtare: FLAMURTARI Footboll Club
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 13/09/2011
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Sinan Idrizi (Kryetar); Sokol Kushta; Robert Islamaj; Kreshnik Çipi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 23/06/2015, me ane te Shkresës për vendosjen e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë Nr.4259 Prot., datë 22.05.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Vlorë, u kerkua të mos lejohet tjetërsimi i titujtve te pronësisë përfshire edhe moslejimin e shitblerjen e aksioneve, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve debitore.

II. Me date 23/07/2019, me ane te Urdhërit Nr. 470 Prot, date 28.06.2019, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Ina Barjamaj, protokolluar nga QKB me Nr.8861 Prot., datë 28.06.2019, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit “Flamurtari Football Club” SHA me Nipt L17130203I.

III. Me date 23/07/2019, me ane te Urdhërit Nr. 470 Prot, date 15.07.2019, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Ina Barjamaj, protokolluar nga QKB me Nr.9623 Prot., datë 16.07.2019, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit “Flamurtari Football Club” SHA me Nipt L17130203I.

IV. Me date 05/06/2020, me ane te Urdhrit Nr. 145 Regj, Nr. 494 Prot, date 01.06.2020 protokolluar nga QKB me Nr. 4667Prot date 02.06.2020 lëshuar nga Zyra e Permbarimit Privat Tirana Bailiff’s shpk u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet e shoqerise “ Flamurtari FC” sha NUIS L17130203I.

V. Me date 02/07/2020, me ane te Urdhrit, Nr.617/e Regj., datë 26.06.2020, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme i vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te shoqerise FLAMURTARI Football Club SHA me Nuis(Nipt) L17130203I me administrator Ardi Behari me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare.

VI. Me date 08/09/2020, me ane te Urdhrit Nr.620/e Regj., datë 13.08.2020, protokolluar nga QKB me Nr.7760 Prot., date 02.09.2020 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te shoqeria “FLAMURTARI Football Club” sha, me NIPT L17130203I me administrator Z.Ardi Behari, te cilat jane aksionet te tashme dhe te ardhshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te shoqeria “FLAMURTARI Football Club” sha, me NIPT L17130203I me administrator Z.Ardi Behari me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore duke perfshire edhe aksionet ne te cilat debitori mund te behet aksioner.Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

VII. Me date 09/07/2021, me ane te Urdhrit Nr.1712 Prot, datë 28.06.2021, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private “Ensola Kuçi”, protokolluar nga QKB me Nr. 6611 Prot., datë 07.07.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Shoqërisë “Flamurtari Football Club” SHA , me Nipt L17130203I.

VIII. Me date 23/07/2021, me ane te Urdhërit Nr. 10-2021 Regj., Nr.1616 Prot., datë 15.07.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Albana Zogani, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivetet e debitorit FLAMURTARI Football Club sh.a me NIPT L17130203I . Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana jonë.

IX. Me date 02/11/2021, me ane te Urdherit Nr.1314 Prot.,datë 25.10.2021, lëshuar nga "Bailiff Officers" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitorit shoqeria FLAMURTARI Football Club sh.a NUIS (NIPT) L17130203I, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

X. Me date 14/09/2022, me ane te Shkresës Nr.4104/1 Prot., datë 20.06.2022 “për vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Jugor, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurinë dhe të drejtat e tjera pasurore që i përkasin subjektit “FLAMURTARI Football Club“ SHA , pajisur me NUIS (NIPT) L17130203I, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore”.

XI. Me date 19/01/2023, me ane te Urdhrave Nr. 2 Prot datë 10.01.2023 dhe Nr. 03 Prot datë 10.01.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Privat "Ylli Hysaj", protokolluar nga QKB me Nr.782Prot datë 12.01.2023, Nr.781Prot 12.01.2023 u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat që zotëron pala debitore, shoqëria “Flamurtari Football Club” SHA me NUIS (NIPT) L17130203I, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerje e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”.
Ndryshime
Shënime: Ne date 22.02.2021: Ne baze te Shkreses e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve u be saktesimi ne QKB te pronesise se subjektit nga "Shqiptare 100%" ne "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë; Lagjja "Pavarësia"; Stadiumi "Flamurtari".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 06.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -11 675 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -128 771 007,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 196 947,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 645 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -32 348 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -11 445 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 455 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -70 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:148 833 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 480 092,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:170 403 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:148 301 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 151 453 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 304 139,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 65 719 444,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli