Skip to content

IBN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-25 14:56:29
JSON

NIPT: L21309010H
Administrator: Arsim Spahiu, Silva Hasaj
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e punimeve tokesore lidhur me ndonje vepre murature, ndertimin e rrugeve, kanalizime, ujembledhese,tubacionet, ndertimet qe lidhen me interesa publike dhe private, ne familje,tregtare dhe industriale.Ushtrimin e ndertimit te rrugeve.Ndertimin e termocentraleve elektrike mirembajtje e impjanteve mekanike, elektrike,elettricostrumentali kabina primare dhe linja telefonike.Prodhimi dhe shitje e asfaltit dhe betonit miks.Prishje dhe germime tokesore, transporti. Trajtimi i inerteve me mejte mekanike, sistemime gjeologjike, furnizim me inerte. Krijimi dhe mirembatja e parqeve publike dhe private, si dhe zonave per perpunimin e mbeturinave. Shfrytezim dhe perpunim te materialeve te grupit te ndertimit me punime siperfaqesore dhe nentokesore. Grumbullim dhe magazinimi i mbetjeve inerte jo te rrezikshme. Transporti i mbetjeve jo te rrezikshme.Ofrim dhe shfrytezim te sherbimit te parkimit tokesor/nentokesor si dhe veprimtari ekonomike te tjera funksionalisht te lidhura me veprimtarine e mesiperme. Administrim parkimi me pagese, mbledhje e tarifave perkatese nga perdoruesit. Veprimtarine e Administrimit te ndertesave ne bashkepronesi, ne perputhje me percaktimin e ligjit nr. 10112, date 09.04.2009 "Per administrimin e bashkepronesise ne ndertesat e banimit.
Emërtime të tjera Tregtare: IBN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.12.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 28.08.2012, me anë të Urdhrit Nr.11651 Prot., Nr.Dosje 802, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k., u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat që zotëron në çdo subjekt tregtar debitori Bujar Kovaç Hasaj, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

II. Më datë 21.05.2013, me anë të Urdhrit Nr.1358 Prot, lëshuar nga Shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuota/aksione të cilat zotërohen nga pala debitore Bujar Hasaj në shoqëritë e regjistruara pranë regjistrit tregtar.

III. Më datë 14.08.2013, me anë të urdhërit Nr.8591 Prot., Nr.Dosje 218, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi kuotat e debitorit Z. Bujar Kovaç Hasaj kërkuar me shkresën Nr.11651 Prot, datë 28.08.2012.

IV. Më datë 07.02.2014, me anë të Urdhrit Nr. 210 Prot., Nr. 116 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Shoqëria “ IBN” sh.p.k., me NUIS (NIPT) - L21309010H".

V. Më datë 07.02.2014, me anë të urdhërit NR. 210 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori " Shoqeria "I B N" sh.p.k me NUIS(NIPT) L21309010H.

VI. Më datë 10.02.2014, me anë të vendimit Nr.223 Prot., Nr.116 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailiff Service”sh.p.k, u urdhërua lirimi nga sekuestroja konservative e të gjitha aksioneve të zotëruara nga debitori, shoqëria IBN sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - L21309010H, të bllokuara me shkresën Nr. 210 Prot, datë 07.02.2014.”

VII. Më datë 12.05.2014, me anë të shkresës Nr. 817 Prot., Nr.116 Dosje, Datë, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Vako & Partners Bailiff Service" Sh.P.K., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë ç'bllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë "I.B.N" Sh.P.K., me NIPT- L21309010H, të bllokuara me anë të shkresës NR.210 Prot., Datë 07.02.2014.

VIII. Më datë 27.10.2014, me anë të Urdhrit Nr.1608 Prot, Nr.388 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "IBN" me NIPT L21309010H.

IX. Më datë 12.05.2015, me anë të urdhrit Nr.308/4 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “LDC", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit shoqëria "IBN” sh.p.k, me NIPT L21309010H, përfaqësuar nga z.Bujar Hasaj, në cilësinë e palës debitore. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

X. Më datë 28.07.2015, me anë të Urdhrit Nr. 308/8 –Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore private “L.D.C. “, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, vendosur me shkresën Nr.308/4 Prot, datë 12.05.2015, në shoqerine" IBN " sh.p.k, me përfaqësues Z. Bujar Hasaj me NUIS (NIPT) L21309010H.

XI. Më datë 15.07.2012, me anë të urdhërit, Nr. 3008 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 980 Prot, date: 29.01.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ L.D.C”, u urdhërua pushimi i ekzekutimit të titullit ekzekutiv Kontratë Huaje me Nr. 3008 Rep, Nr. 625 Kol, datë 02.08.2014.

XII. Më datë 21.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 67/19Regj, protokolluar nga QKB me Nr.4296 Prot, datë 24.03.2017, lëshuar nga përmbarues “Aldo F. Gjevori”, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore subjekti “IBN”shpk me Nipt L21309010H dhe administrator z. Bujar Hasaj.

XIII. Më datë 27.06.2017, me anë të Urdhrit Nr.07395 Prot, lëshuar nga shërbimi përmbarimor ZIG, protokolluar nga QKB me Nr.9663 Prot., datë 29.06.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit, shoqërise “IBN ”shpk me NIPT-L21309010H.

XIV. Më datë 30.06.2017, me anë të Urdhrit Nr. 0112-17 Regj, Nr. 07544 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 9893 Prot, datë 03.07.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “ZIG”shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur me anë të shkresës Nr. 07395 Prot datë 27.06.2017 mbi aktivet e debitorit “IBN”shpk me Nipt L21309010H.

XV. Më datë 03.07.2017, me anë të Vendimit Nr.599 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 9992 Prot., datë 04.07.2017 "Për Pushimin e Ekzekutimit”, lëshuar nga Shërbimi Permbarimor "Altin Vako", drejtuar QKB, u vendos QKB të bëjë ç'bllokimin e aksioneve apo kredive të shoqërisë "IBN" Shpk me NIPT L21309010H dhe Z. Bujar Hasaj, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1608 Prot., datë 27.10.2014 të shoqërisë përmbarimore "Vako& Partners Bailiff Service".

XVI. Më datë 30.01.2018, me anë të urdhrit Nr. 81-2 Regj, lëshuar nga shoqëria Zyra Përmbarimore “Aldo Gjevori”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi aktivet e palës debitore subjekti “IBN” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L21309010H, me administrator z. Bujar Hasaj, të urdhëruar nga ana jonë me shkresën Nr.67/19 Regj., datë 21.03.2017.

XVII. Më datë 21.09.2018, me anë të Urdhrit Nr.142 Prot, Nr.222 Regj "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Avdulaj Bailiff Services", u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë zhbllokimin e aktiveve të regjistruara, në pronësi të debitorit Bujar Hasaj, pranë shoqërisë IBN me NIPT L21309010H të bllokuara me shkresën Nr.1358 Prot, datë 21.05.2013, të shoqërisë "Bailiff Services Albania" shpk.

XVIII. Më datë 08.04.2019, me anë të urdhrit Nr.133 Prot., Nr.210 Regj, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “PRAXIS” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit, shoqëria “IBN” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L21309010H, mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

XIX. Më datë 19.04.2019, me anë të urdhrit Nr.138 Prot., Nr.210 Regj, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “PRAXIS” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr.6077., datë 25.04.2019, " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative nga kuotat e palës debitore, shoqëria “IBN” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L21309010H.

XX. Më datë 07.06.2019, me anë të Urdhrit Nr. 112 Prot., Nr. 222 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Avdulaj Bailiff Services” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “IBN” sh.p.k, me NUIS (NIPT) L21309010H, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 1358 Prot., datë 21.05.2013 të shoqërisë përmbarimore Bailiff Services Albania.

XXI. Më datë 15.07.2019, me anë të Urdhrit Nr.8647 Prot , Nr. 709 Dosje, protokolluar ne QKB me Nr. 9685 Prot datë 17.07.2019 të shoqërisë përmbarimore Corrector SHPK , u urdhërua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat që zotëron debitori Bujar Hasaj ne subjektin IBN SHPK me Nipt L21309010H , duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.

XXII. Me date 28.07.2020, me ane te Urdhrit Nr. 9094 Prot, leshuar nga zyra permbarimore private ASTREA SHPK, u vendos sekuestro konservative mbi aktivet e shoqerise: IBN SHPK, me NUIS (NIPT) L21309010H, deri ne nje njoftim te dyte te permbaruesit gjyqesor.

XXIII. Me date 08.10.2020, me ane te Urdhrit Nr. 9613 Prot, leshuar nga zyra permbarimore private ASTREA SHPK, u hoq sekuestro konservative mbi shoqerine IBN SHPK, me NUIS (NIPT) L21309010H, vendosur me ane te Urdhrit Nr. 9094 Prot. date 28.07.2020.

XIV. Me date 10.05.2021, me ane te urdherit Nr.3705 Prot., Nr709 Dosje, lëshuar nga "Shoqeria Permbarimore CORRECTOR" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Bujar Kovac Hasaj ne subjektin IBN SHPK, pajisur me NUIS (NIPT) –L21309010H.

XV. Me date 21.05.2021, me ane te Urdhrit Nr. 3909 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ERMIR GODAJ”, protokolluar nga QKR, me Nr. 5246 Prot., datë 26.05.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi pasuritë e debitorit, si më poshtë: Shoqeria “IBN” me Nipt L21309010H e vendosur me shkresen Nr. 3804 Prot date 18.05.2021.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Dafinave, Kompleksi i ndertimeve IBN shpk, Godina 4, kati i pare, Nr.1, ne fund te shetitores, ish Fusha e Aviacionit, afer shkolles 9-vjecare Dhora Leka.

Adresa:
Durres, Thumane Borizane, Njesia Administrative Thumane, Bashkia Kruje, Qarku Durres, Objekti "Guri i Lekes".
Tirane, Rruga "Simon Gjoni", ne truallin me Nr. Pasurie 1/504 Vol. 53, Fq. 196,ZK 8220, lagjja "ish — Fusha e Aviacionit", Njesia Administrative Nr. 7

Faqja Web:
https://ibn.com.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 25.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 10.07.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative 21.03.2017
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 30.06.2017
Urdher per vendosjen e sekuestros 28.08.2012
Kontrate shitje kuotash 18.07.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 492 628,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 129 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 957 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 95 806,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -69 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -549 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -100 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 159 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:810 589 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:529 562 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:268 802 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 646 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:123 777 498,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 109 109 755,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 132 003 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 56 925 169,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala