Skip to content

Adel CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-17 13:32:34
JSON

NIPT: L22117021M
Administrator: Kliti Avdullari
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e shtypit dhe botimeve. Import-eksport. Shtepi botuese. Shtypshkronje per leter, karton,plastik, te gjitha llojet e shtypit. Shtypshkronje e karakterit sekret. Publicitet, reklama. Organizim seminaresh, trajnimesh, panairesh, spektaklesh, perkthime ne gjuhe te ndryshme. Prodhim e tregtim letre, kartoni, kancelari. Agjensi udhetimesh.Agjensi komisionare dhe imobiliare. Importeksport dhe tregti me shumice e pakice te materialeve te ndertimit. Servis paisjesh elektronike, automjete. Shperndarje te mjeteve publicitare. Sherbime postare, financiare dhe bankare, aktiviteti i gjithe sherbimeve baze te telekomunikacioneve dhe elektronike, veprimtari biznesi ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Printim i faturave ne menyre dixhitale, selfmail dhe zarfim faturash. Prodhim dhe tregtim te kartave plastike me elemente sigurie, kartave biometrike, zgarave, pusetave metalike, shiritave plastike, shiritave plastike per thase postare dhe vulave datare. Prodhim dhe tregtim targa prokat dhe shirita, prokat lejedrejtimi, karta plastike, karta me element sigurie.
Emërtime të tjera Tregtare: Adel CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/09/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te leshuar date 09.09.2014, eshte vendosur : heqja e mases se sekuestros nga aktivet e shoqerise debitore "Adel CO" sh.p.k.

II. Sipas Urdherit te leshuar date 28.10.2014, eshte vendosur : bllokimi i dokumentacionit te aktiveve dhe të mospajisë me asnjë lloj dokumentacioni debitorin shoqëria “Adel CO” sh.p.k.Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

III. Sipas Urdherit te leshuar date 13.11.2014, eshte vendosur : heqja e mases se sekuestros nga aktivet e shoqerise debitore "Adel CO" sh.p.k.

IV. Sipas Urdherit te leshuar date 09.11.2018, eshte vendosur : masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit “Adel CO ”shpk , si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

V. Sipas Urdherit te leshuar date 28.12.2018, eshte vendosur : Heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “Adel CO” sh.p.k, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve.

VI. Sipas Urdherit te leshuar date 05.07.2019, eshte vendosur : masa e sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit ”Adel Co” shpk , si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar.

VII. Sipas Urdherit te leshuar date 11.07.2019, eshte vendosur : Vënia e menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore subjekti, Shoqëria “Adel CO” SHPK, me NIPT L22117021M, me administrator Kliti Avdullari.

VIII. Sipas Urdherit te leshuar date 23.07.2019, eshte vendosur : Pushimi eI ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv “Faturat tatimore të shitjes me Nr. 946, datë 28.08.2017, Nr.1030 datë 12.09.2017, Nr.1420 datë 30.11.2017, për Urdhërin e Ekzekutimit “Vendimi Nr.9231, datë 11.12.2018 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë për debitorin Shoqëria “Adel-Co” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L22117021M.

IX. Sipas Urdherit te leshuar date 29.07.2019, eshte vendosur : heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Adel CO shpk me NUIS ( NIPT) L22117021M të vendosur me shkresen Nr. 1352/3 prot date 11.07.2019.

X. Sipas Urdherit te leshuar date 30.08.2019, eshte vendosur :masa e sekuestros konservative mbi aksionet dhe/ ose kuotat e subjektit-debitor: Shoqëria “ADEL CO”shpk NUIS L22117021M.

XI.Sipas Urdherit te leshuar date 19.09.2019, eshte vendosur : heqja e sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve ne pronesi/ bashkëpronësi të subjektit Shoqëria “ADEL CO”shpk NUIS L22117021M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Muhamet Gjollesha,tek Zogu i Zi

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.06.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per dhurimin e kuotave date 26.07.2017
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 25.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 321 695,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 255 057,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 438 904,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 409 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 060 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 898 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 631 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 863 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:35 865 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:73 839 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:148 185 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:208 621 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:190 700 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 871 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 889 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : L.Kanani / A.Baja