Skip to content

EPES Group (Ish EPES)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-09 14:32:20
JSON

NIPT: L22320017F
Administrator: Juljan Aga
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksporti, shitje me shumice dhe pakice, si dhe sherbimi dhe mirembajtja e gjeneratoreve te ndryshem te energjise, paneleve solar, paisjeve mjekesore dhe spitalore, paisjeve ajrit te kondicionuar, ventilimi, paisjeve te back-up dhe baterive. Import - eksport, me shumice e pakice te vajrave lubrifikant dhe pjeseve te kembimit per cdo lloj motori dhe fuqie, te pajisjeve elektronike, elektro-shtepiake, impiante te brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV, i pajisjeve dhe sistemeve per mbrojtjen nga zjarri dhe sistemeve te tjera sigurimse dhe detektimi. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime, mirembajtje, ose ristrukturime me nderhyrje te sakta ose qe jane te nevojshem per prodhimin e energjise elektrike, te kompletuar me punimet e muratures, plotesuese ose ndihmese, te vecanta ose te rrjetit, perfshire edhe te gjithe impiantet mekanik, elektromekanik, elektrik, telefonik, elektronik, te nevojshem per funksionim, sigurim dhe asistence. Ndertime per nenstacione, hidrocentralet, termocentralet, gabinat e transformacionit linjat e TVN dhe tensionit te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike. Punime te inxhinjerise mjedisore. Montimi, mirembajtje ose ristrukturim i impianteve hidrosanitare, gazit, kundra zjarrit. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Projektim arkitekturor dhe inxhenierik te cdo lloji. Punime rifiniture te muratures, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash. Punime germimi ne toke,germimet,sistemimet dhe ndryshimet ne volum te tokes. Ndertime civile e industrial si dhe shit-blerja e tyre. Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe. Punime nentokesore, perfshire galerite natyrore,shpime,kalime nentokesore,tunele,diga dhe tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimit te tij. Punime topogjeodezike. Sistemi i mbojtjes nga zhurmat ne infrastructure. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Import-Export shitje me shumice te konfeksioeve, veshjeve te cfaredolloji dhe cilesie, kepuce, produkte dhe mallra tekstile, duke marre persiper koncensione dhe agjensi perfaqesimi. Ofrimin e sherbimeve te konsulences, te studimeve strategjike, studimeve te fizibilitetit; programimit dhe prodhimit,zhvillimit dhe implementimit te software-ve dhe hardware-ve si dhe menaxhimin dhe implementimit te cdo projekti per kompanite shqipetare dhe te huaja. Shoqeria mund te kryeje te gjitha transaksionet ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, kryerja e veprimtarive dhe/ose pjesemarrja ne cdo veprim ose aktivitet ne perputhje me ligjet ne fushen e ndertimit, te sigurise fizike, etj, cdo veprimtari ne lidhje me to, dhe cdo aktivitet ekonomik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i dobishem ne menyre qe te permbushet qellimi i veprimtarise, dhe qe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: EPES Group (Ish EPES)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/11/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 54 233 327,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.7, Rruga Artan Lenja, Ish fusha e Aviacionit, Kati pare ,Pasuria me numer 2/885, Volumi 52, Faqe 68, Zk.8220

Adresa:
I. Durres Kruje Rruga Luz,Pasuria Nr.5/29. V.08, F. 79, Zk.2537.

II. Tirane Njesia Administrative Nr.9, Rruga Dervish Hatixhe 4, prane Bulevardit Zogu i Pare, Pallati Mozart i shoqerise LIM-EM sh.p.k, Apartamenti numer 25, shkalla 1, Kati 8, Zk.8360

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.06.2023
Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 43 735 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 20 933 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 33 734 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 945 797,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 095 444,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 276 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 637 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 305 932,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 396 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -88 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:80 687 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:108 707 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:64 131 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 172 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 027 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 585 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 457 765,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 476 557,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 179 505,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli