Skip to content

Pese Vellezerit
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 11:58:15
JSON

NIPT: L22925402C
Administrator: Shkëlqim Dulla
Objekti i Veprimtarisë: “Ndertim, rikontruksion, restaurim ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshme civile - industriale, private dhe shtetrore, social kulturore dhe agjensi per shitblerjen e ketyre ndertimeve. Ndertim godina banimi si me fondet e vete shoqerise ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndertime me karakter social, kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurimeve, etj. Ndertime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugor etj. Ndertime veprash te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime gjeologo inxhinierike, cpime per uje etj. Kryerje punimesh te inxhinierise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nentokesore nga ujrat siperfaqesore te siperfaqeve te gjelberta si pyje, parqe etj. Ne ndertimin, mirembajtje dhe restaurimin ujesjellesi dhe KUZ-ve, KUB-ve, etj. Administrim I guroreve, impianteve te betonit, impianteve te konglomerateve bituminoze dhe te copezimit. Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes teknike te punimeve me personel te kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjodezike, qendrueshmeri dhe perforcim themelesh, ndertim dige te larte, etj. Prodhim, fabrikim dhe tregtim materiale ndertimi, inerte, prodhimeve te betonit, etj. Projektim, ndertim, te objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, qendra tregtare, ndertim rrugesh, ndertim veprash arti, arkitektonike, ndertime mjedisesh rekreative, linja hekurudhore, rikonstruksion rrugesh, te veprave te ndryshme industriale e tregtare. Sherbime te punimeve mekanike, ngrohje, kondicionim dhe hidrantit kundra zjarrit. Import-eksport, tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, ndertimi, elektroshtepiake, pajisje elektrike, kancelari dhe artikuj kompjuterik, artikuj te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim paisje hidraulike, paisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Pastrim dhe gjelberim te ambjenteve publike dhe private. Hoteleri, turizem, bar, restorant. Agjensi udhetimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Pike shitje te te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre me pakice dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Vleresim i pasurive te paluajtshme. Punime gjeodezike, bazamente gjeodezike dhe rilevime te te gjitha shkalleve.”
Emërtime të tjera Tregtare: Pese Vellezerit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/05/2012
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 13.11.2017, me ane te urdherit Nr. 1560 Prot., Nr. 223 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr.16083 Prot., date 16.11.2017 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Gjergji Jano, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “Pese Vellezerit " sh.p.k., me NUIS (NIPT) - L22925402C.

II. Me date 22.11.2017, me ane te Urdhrit Nr. 1582 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 16520 Prot date 24.11.2017, lëshuar nga permbarues gjyqesor Gjergji Jano, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te vendosur ne depozitat, dokumentacionin e mjeteve, kredite apo llogarite bankare te debitorit: shqoeria “Pese Vellezerit”shpk me Nipt L22925402C.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karburantit "Bolv - Oil", Zona Kadastrale nr. 8532

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 189 881,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 9 122 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 61 918 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 46 833 218,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 182 627,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 723 424,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 481 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 536 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 770 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 758 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 861 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:64 275 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:130 118 877,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:161 335 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:147 492 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:69 100 370,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:92 900 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:125 951 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:95 149 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 58 532 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 181 411 734,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 30 907 251,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli