Skip to content

EROIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-15 10:48:16
JSON

NIPT: L32230076S
Administrator: Olsi Derhemi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi karburanteve te ndryshem me shumice, si vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi etj. Blerjen, importimin shitjen e naftes dhe vajrave minerale te paperpunuar, transportimin dhe per llogari te te treteve, depozitimin perzierjen, trajtimin, shitjen, shperndarjen me shumice te qymyrit, gazit, lubrifikanteve , produkteve te naftes dhe naftokimike, duke perfshire ketu edhe bitumet. Blerjen shitjen qeradhenien ndertimin dhe administrimin e impianteve, depozitave dhe administrimin e ndertesave dhe pasurive te veta te paluajteshme. Eksport i naftes dhe vajrave minerale te paperpunuara,qymyrit,gazit,lubrifikanteve,produkteve te naftes dhe naftokimike,duke perfshire ketu dhe bitumet.Furnizimin e mjeteve detare me Hidrokarbure ne Porte.
Emërtime të tjera Tregtare: EROIL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 23/10/2013
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 058 038,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mustafa Ferhati; Olsi Kasa; Debora Mamani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Çështje Ligjore: I.Me date 30.03.2018, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 2274 Rep. Nr. 802 Kol, ndermjet Drini Kosova (barredhenes) dhe Banka Credins (barremarres) ku si objekt i kontrates eshte krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins ne baze te linjes se kredise Nr.5048 , date 21.12.2013, Nr.14675 Rep/Nr.4671 Kol., date 24.12.2013.

II. Me date 07.05.2018, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 3259 Rep dhe 1100 kol, midis Drini Kosova dhe Keti Kosova (Lika) si barredhenes dhe Banka Credins sha si barremarres me objekti krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins sha ne baze te Kontrates se Kredise Afatgjate Nr. 5313 date 03.02.2014, Nr. 1051 Rep dhe 340 Kol date 05.02.2015. Kontrates se Kredise Afatmesme Nr. 5638, Nr. 7335 Rep/Nr. 2310 Kol date 29.07.2016 dhe Kontrates se Overdraft Nr. 5360 date 12.05.2015 Nr. 4684 Rep, Nr. 1386 Kol date 20.05.2016.

III. Me date 30.08.2018, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 6721 Rep dhe 2272 kol, midis Drini Kosova dhe Keti Kosova (Lika) si barredhenes dhe Banka Credins sha si barremarres me objekt:krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins sha ne baze te Kontrates se Overdraftit Nr.6077 Nr.6687Rep., Nr.2257 Kol date 29.08.2018 dhe Kontraten e Kredise Afatmesme Nr.6078 Nr.6720 Rep., Nr.227 Kol date 30.08. 2018.

IV. Me date 12.04.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese nr. 3377Rep., nr. 1143 Kol,ndërmjet Drini Kosova (Barrëdhënës), Keti Lika (Barrëdhënës) dhe Banka Credins sh.a (Barrëmarrës).

V. Me date 30.09.2019, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr.9364 Rep., Nr. 3096 Kol, e lidhur midis shoqërisë “EROIL” sh.a., (barrëdhënësi) dhe shoqërisë “BANKA CREDINS” sh.a, (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për shlyerjen e kredisë të akorduar nga banka Credins në bazë të Kontratë Overdrafti Nr.6341, Nr.9363 Rep., Nr.3095 Kol., datë 30.09.2019, për të cilin Barrëdhënësi z. Drini Kosova vendos barrë mbi 100 % të aksioneve që zoteron në shoqërinë “EROIL” sh.a.

VI.Me date 17.04.2020, eshte depozituar Kontrata per Lëshim Garancie Bankare , Nr. 2564 Rep. Nr.956 Kol e lidhur midis shoqerise “ERIOL” SHA (i Garantuari/aplikanti) dhe “Banka Credins” SHA (Garantuesi).

VII. Me date 08.09.2020, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 1884., Nr.4925 Kol.., lidhur midis Drini Kosova (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Drini Kosova ne shoqerine EROIL SHA si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.

VIII. Me date 01.07.2021, eshte depozituar Marreveshja Siguruese Nr. 5906.,Rep Nr.1814 Kol.., lidhur midis Z. Drini Kosova, Znj. Keti Kosova (Barredhenes) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron Drini Kosova ne shoqerine EROIL SHA si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Donika Kastrioti, pallati nr.8, kati 3, Apartamenti nr.2/4

Adresa:
Durres, Depozita naftembajtese ne Rinia Durres, Zona Kadastrale Nr.3184, Nr.Pasurie 65/107, Vol9, Faq.19

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.12.2021
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i aksionerit te vetem per rritjen e kapitalit date 30.06.2015
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 30.07.2015
Vendim i aksionerit te vetem per rritjen e kapitalit date 24.10.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 372 101,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 618 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 607 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 506 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 301 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 623 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -544 399,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 966 148 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:15 313 844 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 598 752 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:844 465 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 317 975 794,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2018
2019

Punuar Nga : L.Kanani