Skip to content

ALESJO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-22 15:00:23
JSON

NIPT: L37311801K
Administrator: Ysni Marishta
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime, rikonstruksione, mirembajtje apo restaurim, me fonde private apo publike, objektesh te ndryshme social kulturore, industriale, turistike, bujqesore, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, elektrike dhe elektronike, landfilleve, etj. Investitor ne fushen e ndertimit te objekteve te ndryshem dhe shiteblerja e pasurive te paluajtshme. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, etj. Rruge, autostrada, hekurudha, tramvai, metro, pista aeoroportuale. Punime nentoksore. Ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujsjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, verpa kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimin ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impjanteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per n/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportuese (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te 2 lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jondricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjik, termike dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV. Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore. Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kunder zhurmes per infrastrukture. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje. Restaurime te ndertesave civile dhe industriale, restaurimi i monumenteve te trashegimise kulturore, restaurimi ne monumentet e arkitektures, zbatim ne restaurimin e qendrave historike dhe kulturore, etj. Ndertime me karakter social-kulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare. Ndertim minierash, nxjerrje minerali, import-eksport dhe tregtimi i tyre. Ndertim hidrocentralesh, prodhim dhe shperndarje te energjise elektrike. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji, hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Hartim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe vleresim i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedise ose rezultatet e nje auditimi. Prodhim, importeksport dhe tregtim i cfare do lloj materiali ndertimi. Prodhim, import-eksport dhe tregtim i tubove per ujesjelles, kuz, kub, kul, te cfardo lloj materiali dhe perdorimi. Perdorimi i lendeve plasese. Pastrimi i siperfaqeve urbane. Mirembajtje, zhvillimi i dekorit ne mjedisin urban. Sherbime te pastrimit dhe rregullimit te siperfaqeve. Sherbime te grumbullimit, largimit dhe te transportit te mbetjeve urbane. Punime zdrukthtari/mobileri. Import-eksport dhe tregtim makineri, pajisje, automjete, pjese kembimi etj. Importeksport, instalim, menaxhim i impianteve industriale dhe makineri pajisjeve. Shiteblerja pasurive te luajtshme. Importeksport dhe tregtim me shumice dhe pakice i te gjitha llojeve te karburanteve dhe nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Restorant, bar, bufe, furre buke dhe tregtim i asortimenteve te ndryshme te bukes. Projektim, studio projektimi objekte te ndryshme, drejtim, zbatim, supervizion e kolaudim te punimeve ne fusha te ndryshme. Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave te ndryshem industrial si elektroshtepiake, elektrike dhe elektronike, kancelari, pjese kopjuteri dhe aksesore te ndryshem, produkte te ndryshem edhe ushqimore, etj., Import-eksport, tregtim me shumice dhe pakice i mallrave bujqesore dhe blektorale.
Emërtime të tjera Tregtare: ALESJO SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.11.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.02.2019, me ane te Urdhrit Nr.814-19 Regj, protokolluar nga QKB me nr.3275, datë 28.02.2019, " Për Venien e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “TABAKU-2010 “sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative pranë QKB për subjektin debitor, shoqëria “ALESJO” me NIPT L37311801K.

II. Me date 30.04.2019, me ane te Urdhërit Nr. 814-19 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 6427 Prot., datë 06.05.2019, lëshuar nga zyra përmbarimore “Tabaku-2010” sh.p.k, u urdherua heqja e të gjitha sekuestrove konservative të vendosur nga kjo zyrë mbi subjektin Shoqëria “ALESJO” sh.p.k., me NUIS (Nipt)– L37311801K.

III. Me date 06.11.2019, me ane te shkresës Nr.1095 Prot, lëshuar nga Dega e Doganës Berat, u bllokua çdo veprim tregtar që ka lidhje me debitorin “Alesjo” SHPK me NIPT L37311801K pranë QKB-së.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar MEZEZ Apartament me nr pasurie 60/92+2- 21, Volumi 28, faqe 42, Zona Kadstrale 2679

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.06.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 108 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 344 737,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 095 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 271 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 158 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 206 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -139 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:58 882 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:101 853 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:59 640 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 964 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:32 539 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 28 055 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 291 523,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala