Skip to content

HTT - High Tech Tests
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-01 12:01:38
JSON

NIPT: L41419011B
Administrator: Genci Gjergjani
Objekti i Veprimtarisë: Verifikimi dhe Inspektimi i: Matesave elektromekanike dhe statik të energjise elektrike aktive dhe reaktive; Transformatoreve të rrymes; Pajisjeve të tjera elektrike të Tensionit të Mesem dhe të Ulet (Transformatore Fuqie, Qela Elektrike të ndryshme, Kabllo Elektrike, Impiante shperndarese etj); Sistemeve te" Tokezimit; Kabinave Transformuese Elektrike, Paneleve Diellore, Stacioneve të Karikimit të Makinave Elektrike, Matesave mekanike dhe elektronike të ujit të pijshem, Aparateve mates të gazit, etj. Kalibrimin e të gjithe llojeve të matesave të energjise elektrike, kalibrimin e instrumentave etalon standard të energjise elektrike, kalibrimin e të gjithe instrumentave dhe aparateve mates që perdoren në fushen e sektorin e energjise elektike. Testimi i pajisjeve elektrike me instrument etalon. Ekspertize në fushen e matjes se energjise elektrike. Projektimi dhe instalimet elektrike të tensionit të ulet, mesem dhe të larte. Livrimi dhe instalimi i pajisjeve dhe materialeve elektrike të tensionit të ulet, mesem dhe të larte, livrimi i pajisjeve dhe elementeve të sigurise për vulosjen e aparateve matese dhe regjistruese, depozitave të ndryshme, konteniereve të transports etj. Auditimi i instalimeve elektrike për abonentet familjare, private dhe industrial. Projektim, Prodhim, Furnizim, Instalim, Sherbim, Mirembajtje, Import Eksport, tregtim dhe livrim të pajisje elektrike dhe aparatura elektronike, produkte, mallra dhe lende të para të perdorimit industrial dhe të pergjithshem, panele diellore, stacione të karikimit të makinave elektrike, makineri, pajisje për perdorim industrial dhe të pergjithshem, dhe mjete informatike. Kryerjen e funksionit të matjes dhe/ose sherbime të leximit të matesve të energjise elektrike, matesave të ujit dhe matesave të gazit në sistemet e tyre perkates. Implementimin e sistemeve mates inteligjente të energjise elektrike, të ujit dhe të gazit. Ofrimin e sherbimit në studimin, projektimin, supervizionit dhe ndertimit të linjave elektrike mbitokesore (ajrore) si dhe nentokesore (kabllore) të energjise elektrike si dhe telekomunikacionit, linjat e nenstacioneve elektrike të tensionit të larte T.L / T.M si dhe të tensionit të mesem T.M / K.U ( kabinave elektrike), centraleve dhe hidrocentraleve. Kryerjen e punimeve të nevojshme për lidhjen e perdoruesve në rrjetin elektrik të tensionit të mesem dhe të ulet (linje elektrike, kabine transformuese TM/TU, panele të tensionit të ulet, panele të matjes se energjise (matesa mekanik, statike dhe matesa inteligjent) , module të komunikimit (SCADA) etj. Testimi fillestar dhe periodik i mjeteve dhe instrumentave mbrojtese personate si doreza dielektrike, galloshe gome dielektrike, mbeshteteset izoluese dhe tapet gome dielektrike; shtange Izoluese portative, treguesit e tensionit dhe indikatoret; shkalle izoluese; vegla pune izoluese etj, që perdoren në instalimet dhe impiantet elektrike me tension të ulet, të mesem dhe të larte. Sherbimi i konsulences në fushen elektro energjitikes. Aktivitete konsulence dhe projektimi inxhinierik dhe cdo aktivitet tjeter që perputhet me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe që konsiderohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem për arritjen e objektivave të saj kryesore.
Emërtime të tjera Tregtare: HTT - High Tech Tests
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.02.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Perlat Rexhepi, pallati nr.6, kati 11, kodi postar

Adresa:
Fier, Lagjja 15 Tetori, Rruga Mico Papuçiu, Pallati Firma Beton EG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.03.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash kapitali 20.04.2017
Kontrate dhurimi kuotash 17.06.2014
Kontrate dhurimi kuotash 02.09.2019
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit 21.12.2020
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit 27.08.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 115 688 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 54 227 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 191 018 004,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 225 637 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 495 248 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 197 266 484,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:336 238 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:246 069 527,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:418 546 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:435 494 380,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:736 017 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 259 910 421,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala