Skip to content

Denisa Beshaj
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 13:30:25
JSON

NIPT: L41904011K
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem. Import -export, tregeti me shumice dhe pakice, montime, servise,mirembajtje te pajisjeve qe perdoren ne fushen e ndertimit, konfeksioneve dhe tekstileve, elektrike, hidraulike, buqesise, hidrosanitare, elektronike, laboratorike, mjekesore, survejimit te alarmeve ne fushen e mobilimit pershkollat dhe universiteteve, spitale, zyra, burgje porte dhe aeroporte, reagent, pajisje lavanderie, kancelari ,detergjente pastrimi dhe dezinfektimi, produkte ushqimore ,pajisje per industrine, pajisje per ujesjellsat dhe automjete sebashku me pjeset e tyre te nderrimit. Tregetim dhe mirembajtjen e softwareve. Import dhe tregetim I lendeve pirroteknike dhe fishekzjarreve. Sherbime kokteile dhe katering. Tregti me shumice e pakice lende djegese dhe dru zjarri. Akomodim. Printime. Transport. Tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit. Tregti me shumice dhe pakice te veglave te punes, sinjalistike rrugore, tenda. Furnizim vendosje.Projektim ujesjelles kanalizime urbane dhe rurale.Ndertim, studim, projektim, ndertime civile, industrial, turistike, bujqesore, rikonstruksione, vepra betonarmeje te veçanta portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore, hidraulike, tunele te impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise si dhe instalimi dhe montimi I tyre.Studime e projektime urbanistike, mirmbajtje rutine rrugesh, objektesh te ndryshme ndertimi.Sherbime servis makinash.Tregtim te pajisjeve elektromekanike, elektromjeksore.
Emërtime të tjera Tregtare: Merylin 2012
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 04/07/2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.11.2016, me ane te Urdhrit Nr.0338-16Regj Nr.03198 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10410 Prot., date 01.12.2016, leshuar nga Shoqeria permbarimore “FLASH”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj ne subjektin “Denisa Beshaj” person fizik me Nipt L41904011K dhe ne kuotat qe debitor Denisa Beshaj zoteron ne shoqeri te tjera te regjistruara.

II. Me date 06.01.2017, me ane te urdhrit Nr.0338-16 Regj., Nr.00157 Prot, lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor FLASH” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e pales debitore Denisa Beshaj, me NUIS (NIPT) - L41904011K, sekuestro e cila eshte vendosur ne zbatim te shkreses Nr.03198 Prot., date 25.11.2016.

III. Me date 29.01.2021, u pezullua aktiviteti i personit fizik per nje periudhe te pacaktuar. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga Sami Frasheri, pallati ''Delta 1'', shk.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 401 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 401 573,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 705 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 994 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 646 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -83 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -154 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 449 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 449 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 249 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 685 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 052 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 639 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 497 500,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli